Uverejňovanie úradných oznámení

Nemecko

Autor obsahu
Nemecko

Na ktorom(-ých) webovom(-ých) sídle(-ach) sa uverejňujú úradné oznámenia?

Keďže Nemecko je spolkový štát, za uverejňovanie svojich vlastných úradných oznámení nesú zodpovednosť spolkové krajiny. Na tento účel si vytvorili svoje vlastné webové sídlo. Odkazy na niektoré z nich možno nájsť na Justičnom portáli spolkovej vlády a spolkových krajín (Justizportal des Bundes und der Länder). Nasledujúce informácie sa týkajú výhradne publikácií spolkovej vlády:

Vydávanie publikácií Rozsah uverejnenia
Spolková zbierka zákonov (Bundesgesetzblatt) Len elektronická kópia úradnej tlačenej verzie
Spolkový vestník (Bundesanzeiger)

Úradná sekcia; súdna sekcia
(len v elektronickom formáte).

Spolkový daňový vestník (Bundessteuerblatt) V tlačenom aj elektronickom formáte
Spoločný ministerský vestník (Gemeinsames Ministerialblatt) V tlačenom aj elektronickom formáte
Dopravný vestník (Verkehrsblatt) V tlačenom aj elektronickom formáte
Webové sídlo Spolkového ministerstva financií: Len v elektronickom formáte. Úradné príručky možno v tlačenej podobe zakúpiť v maloobchode; Spolkové ministerstvo financií ich v tomto formáte neponúka.

Aké druhy oznámení sa uverejňujú?

Vydávanie publikácií Druhy oznámení
Spolková zbierka zákonov Zákony, medzinárodné zmluvy, vyhlášky, oznámenia, súdne príkazy, usmernenia a niektoré rozhodnutia Spolkového ústavného súdu.
Spolkový vestník Právne predpisy, iné úradné oznámenia, verejné obstarávania, usmernenia a súdne oznámenia. Súdne oznámenia zahŕňajú súdne uverejnenia týkajúce sa registra právnych sporov podľa zákona o zavedení vzorového konania týkajúceho sa investorov na kapitálových trhoch (Kapitalanleger-Musterverfahrensgesetz), verejné oznámenia, trestné veci, predvolania osôb a výzvy na predloženie dokumentácie, rozhodnutia o vylúčení, zrušenia cenných papierov a iné rozhodnutia, predvolania tretích strán, konkurzy, insolvenčné konania a register anonymných a pseudonymných diel.
Spolkový daňový vestník Daňové právne ustanovenia a správne nariadenia, rozhodnutia Spolkového finančného súdu.
Spoločný ministerský vestník Daňové právne ustanovenia a správne nariadenia, rozhodnutia Spolkového finančného súdu.
Dopravný vestník Úradné ustanovenia o doprave, výzvy na preukázanie chýbajúcich dokladov o vlastníctve a evidencii vozidla.
Webové sídlo Spolkového ministerstva financií: Úradné príručky: prehľad všetkých úradných príručiek Spolkového ministerstva financií v digitálnej podobe. Online verzia úradných príručiek poskytuje rýchly prístup k právnym predpisom, nariadeniam, smerniciam a informáciám o uvedených zdaňovacích obdobiach.

Oznámenia akej(-ých) organizácie(-í) sa uverejňujú?

Vydávanie publikácií Orgán pre vydávanie publikácií
Spolková zbierka zákonov Spolkové orgány
Spolkový vestník Spolkové orgány, súdy a prokurátori a orgány, súdy a prokurátori spolkových krajín
Spolkový daňový vestník Spolkové ministerstvo financií a najvyššie daňové orgány v spolkových krajinách
Spoločný ministerský vestník Všetky Spolkové ministerstvá uvedené na prvej strane
Dopravný vestník Všetky Spolkové ministerstvá, registračné orgány spolkových krajín
Webové sídlo Spolkového ministerstva financií: Spolkové ministerstvo financií

Je prístup k úradným oznámeniam bezplatný?

Vydávanie publikácií Bezplatný prístup
Spolková zbierka zákonov Áno (len k nahliadnutiu)
Spolkový vestník Áno
Spolkový daňový vestník Čiastočne (nie v prípade najaktuálnejších alebo starších oznámení)
Spoločný ministerský vestník Len k obsahu
Dopravný vestník Len názvy úradných oznámení (prístup k obsahu je spoplatnený)
Webové sídlo Spolkového ministerstva financií: Digitálne publikácie: áno. Úradné príručky možno v tlačenej podobe zakúpiť v maloobchode; Spolkové ministerstvo financií ich v tomto formáte neponúka.

Aké spôsoby vyhľadávania sú možné?

Vydávanie publikácií Kritériá vyhľadávania
Spolková zbierka zákonov

Bezplatne: žiadne.

V rámci plateného prístupu: vyhľadávanie v celom texte, vyhľadávanie podľa citácií, nadpisu, čísla oddielu, dátumu vyhotovenia, roku oznámenia a časti


Spolkový vestník Pojem, časť, obdobie uverejnenia, typ publikácie, vydávajúci orgán/súd (úradná časť a súdna časť); odkaz, názov (úradná časť); číslo spisu (súdna časť).
Spolkový daňový vestník Druh dane, druh dokumentu, séria predpisov, dátum, číslo spisu, číslo dokumentu, spolková krajina, subjekt/hlavná zásada, referenčné číslo.
Spoločný ministerský vestník Vydanie, číslo strany, rok a vyhľadávanie v celom texte.
Dopravný vestník Oblasť, názov, vyhľadávacie výrazy, dátum, číslo nariadenia.
Webové sídlo Spolkového ministerstva financií: Vyhľadávanie v celom texte a obsah na rozkliknutie.

Od akého dátumu sú úradné oznámenia sprístupnené v elektronickom formáte?

Vydávanie publikácií Dátum uverejnenia
Spolková zbierka zákonov

Elektronická verzia Spolkovej zbierky zákonov, oddiel 1, je k dispozícii v rovnakom čase ako tlačená verzia od roku 1998; Elektronická verzia Spolkovej zbierky zákonov, oddiel 2, je k dispozícii v rovnakom čase ako tlačená verzia od roku 1999.

Možnosť vyhľadávania od vydania zo dňa 23. mája 1949.

Spolkový vestník

Jednotlivé publikácie od 30. augusta 2002
Všetky publikácie od 1. apríla 2012.

Spolkový daňový vestník Možnosť vyhľadávania vydaní uverejnených od roku 1992
Spoločný ministerský vestník Možnosť vyhľadávania vydaní uverejnených od roku 1950
Dopravný vestník Možnosť vyhľadávania vydaní uverejnených od roku 1947
Webové sídlo Spolkového ministerstva financií:

Príručka o dani z príjmu: elektronická verzia od toku 2017.
Príručka o dani zo mzdy: elektronická verzia od roku 2018.
Príručka o dani z príjmu právnických osôb elektronická verzia od roku 2018. Príručka k živnostenskej dani: elektronická verzia od roku 2018.
Príručka o dani z obratu: elektronická verzia od roku 2019.
Príručka všeobecného daňového zákonníka: elektronická verzia od roku 2020.

Možno ukladať vyhľadávania a zasielať oznámenia, ak sú splnené kritériá?

Vydávanie publikácií Automatické vyhľadávanie Otvorené dáta
Spolková zbierka zákonov nie nie
Spolkový vestník len ako spoplatnená informačná služba nie
Spolkový daňový vestník nie nie
Spoločný ministerský vestník nie, len dátum uverejnenia nasledujúceho vydania nie
Dopravný vestník nie nie
Webové sídlo Spolkového ministerstva financií: nie
Posledná aktualizácia: 15/09/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.