Uverejňovanie úradných oznámení

Lotyšsko

Autor obsahu
Lotyšsko

Na ktorom(-ých) webovom(-ých) sídle(-ach) sa uverejňujú úradné oznámenia?

V Lotyšsku sa úradné oznámenia uverejňujú v Latvijas Vēstnesis, Úradnom vestníku Lotyšskej republiky.

Aké typy oznámení sa uverejňujú?

V úradnom vestníku sa uverejňujú tieto kategórie oznamov:

 • správy o činnosti
 • akcie
 • rozsudky súdov
 • doktorandské práce
 • informácie o dedičstvách
 • informácie o privatizácii
 • informácie z obchodného registra
 • informácie z registra spoločností
 • informácie z registra Európskych zoskupení hospodárskych záujmov
 • informácie z registra politických strán
 • informácie o súťažiach na obsadzovanie postov
 • majetkové pomery manželov
 • oznamy o územnom plánovaní
 • oznamy veriteľom
 • oznamy týkajúce sa vyrovnávania pohľadávok
 • oznamy pre akcionárov a členov
 • zrušenie právomocí
 • štátna pokladnica
 • predvolania na súd
 • objednávky na vykonanie dodávok a prác
 • odvolanie dokumentov a úradných pečiatok
 • rôzne oznamy

Oznámenia akých organizácií sa uverejňujú?

V úradnom vestníku sa uverejňujú úradné oznámenia, ktoré predložili orgány a inštitúcie alebo osoby (zápisy vo verejných registroch, oznamy, vyhlásenia alebo informácie verejných subjektov a ich funkcionárov a od jednotlivcov), v prípade ktorých je úradné uverejnenie týchto oznámení stanovené v právnych predpisoch.
Zoznam zákonov a nariadení poskytovaných na úradné uverejnenie.

Je prístup k úradným oznámeniam bezplatný?

Áno.

Aké typy vyhľadávaní je možné vykonať?

Vyhľadávanie je možné zadaním voľného textu.
Výsledky môžete filtrovať podľa roku uverejnenia a triedy oznamu.

Od akého dátumu sú úradné oznámenia dostupné v elektronickom formáte?

Na stránke úradného vestníka https://www.vestnesis.lv je elektronická verzia všetkých vydaní úradného vestníka dostupná od dátumu prvého uverejnenia, teda od 25. februára 1993.
V prípade dokumentov, ktoré boli uvedené do 1. júla 2012, je oficiálnou publikáciou tlačená verzia vestníka.

Je možné uložiť vyhľadávania a posielať oznámenia pri splnení kritérií?

Nie.

Sú úradné oznámenia voľne dostupné ako otvorené dáta? Ak áno, kde je možné nájsť archív a/alebo technické informácie?

Nie, ale úradné oznámenia sú dostupné na opätovné použitie informácií. Podrobnosti o opätovnom použití informácií uverejnených v úradnom vestníku.

Posledná aktualizácia: 05/04/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.