Uverejňovanie úradných oznámení

Malta

Autor obsahu
Malta

Na akých webových sídlach sa uverejňujú úradné oznámenia?

Úradné oznámenia sa uverejňujú na webovom sídle https://www.gov.mt/en/Government/DOI/Pages/default.aspx.

Aké druhy oznámení sa uverejňujú?

Ide o tieto úradné oznámenia:

  • Oznámenia vlády
  • Verejné oznámenia
  • Oznámenia z oblasti zdravotníctva
  • Policajné oznámenia
  • Oznámenia pre námorníctvo
  • Opatrenia z oblasti sociálneho bývania
  • Oznámenia centrálnej banky
  • Oznámenia o výsledkoch skúšok
  • Súdne oznámenia
  • Oznámenia orgánov miestnej samosprávy.

Ktoré organizácie uverejňujú oznámenia?

Úradné oznámenia uverejňujú ministerstvá, verejné orgány, súdy a orgány miestnej samosprávy.

Je prístup k úradným oznámeniam bezplatný?

Áno.

Aké druhy vyhľadávania možno uskutočniť?

Voľný text.

Od akého dátumu sú úradné oznámenia prístupné v elektronickej podobe?

Úradné oznámenia sú prístupné v elektronickej podobe od júna 2003.

Je možné uložiť vyhľadávania a zaslať notifikácie, ak sú splnené kritéria?

Táto služba nie je dostupná.

Posledná aktualizácia: 30/12/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.