Uverejňovanie úradných oznámení

Portugalsko

Autor obsahu
Portugalsko

Na akých webových sídlach sa uverejňujú úradné oznamy?

Uverejňujú sa na webovom sídle portugalského úradného vestníka Diário da República Eletrónico.

Aké typy oznamov sa uverejňujú?

Úradný vestník Diário da República sa skladá z dvoch sérií. V sérii 1 sa uverejňujú:

 1. ústavné zákony;
 2. medzinárodné dohovory, príslušné prezidentské dekréty, oznámenia o uložení záväzných nástrojov (najmä ratifikačných nástrojov) a iné oznámenia týkajúce sa takýchto dohovorov;
 3. organické zákony, zákony, zákonné dekréty a regionálne legislatívne dekréty;
 4. dekréty prezidenta Portugalskej republiky;
 5. uznesenia Republikového zhromaždenia;
 6. dekréty zástupcov portugalskej hlavy štátu, ktorými sa vymenúvajú a odvolávajú predsedovia a členovia regionálnych vlád Azor a Madeiry;
 7. rokovací poriadok Republikového zhromaždenia, Štátnej rady a zákonodarných zhromaždení autonómnych regiónov;
 8. rozhodnutia a vyhlásenia Ústavnej rady, ktoré sa podľa zákona musia zverejniť v sérii 1 úradného vestníka Diário da República;
 9. rozsudky, ktorými sa štandardizuje judikatúra Najvyššieho súdu a Dvora audítorov, a rozsudky Najvyššieho správneho súdu, ktoré majú podľa zákona všeobecne záväznú silu;
 10. výsledky referend a volieb prezidenta Portugalskej republiky, volieb do Republikového zhromaždenia, zákonodarných zhromaždení autonómnych regiónov a Európskeho parlamentu v súlade s príslušnými právnymi predpismi;
 11. rezignačný list prezidenta Portugalskej republiky;
 12. návrhy, ktorými sa zamieta program vlády, a návrhy na vyslovenie dôvery a nedôvery;
 13. stanoviská Štátnej rady stanovené v článku 145 písm. a) – e) ústavy a všetky stanoviská, ktoré sa rozhodne zverejniť samotná Štátna rada;
 14. ostatné vládne vyhlášky;
 15. uznesenia Rady ministrov a ministerské vykonávacie výnosy obsahujúce všeobecné ustanovenia;
 16. uznesenia zákonodarných zhromaždení autonómnych regiónov a regionálne regulačné vyhlášky;
 17. rozsudky iných neuvedených súdov, ktoré sú podľa zákona všeobecne právne záväzné;
 18. vyhlásenia týkajúce sa odstúpenia alebo straty mandátu členov Republikového zhromaždenia a členov zákonodarných zhromaždení autonómnych regiónov.

Okrem iných aktov, ktoré sa musia zverejniť v sérii 2, sa v sérii 2 zverejňujú:

 1. legislatívne výnosy členov vlády;
 2. výsledky volieb do orgánov miestnej samosprávy;
 3. rozpočty ministerstiev, ktoré musia byť podľa zákona uverejnené vo vestníku Diário da República, a vyhlásenia o presune finančných prostriedkov.

V sérii 2 Diário da República sa môžu uverejniť tieto typy aktov: dohoda, oznam, rozhodcovské rozhodnutie, súvaha, kolektívna pracovná dohoda, vyznamenanie, zmluva, opravné vyhlásenie, súdne rozhodnutie, vyhlásenie, rozprava, smernica, výnos, rozširujúce nariadenie, pokyny, rozsudok, legislatívny výnos, zoznam, mapa, dohoda o členstve, ministerský vykonávací výnos, oznam, oznam Banco de Portugal (Banky Portugalska), oficiálna mapa, oficiálne vyhlásenie, stanovisko, príkaz, povolenie, protokol, odporúčanie, nariadenie, nariadenie Komisie pre trh s cennými papiermi, regulačná norma Dozorného orgánu pre cenné papiere a dôchodkové fondy, správa, uznesenie, rozhodnutie a predvaha. Patria sem aj naliehavé oznámenia o vyhlásení obstarávania, oznámenia o postupe, oznámenia o predĺžení lehoty a opravné vyhlásenia týkajúce sa oznámení.

Ktoré organizácie uverejňujú oznamy?

Medzi orgány, ktoré nesú zákonnú zodpovednosť za zverejňovanie aktov v Diário da República a podieľajú sa na ňom, patrí: Kancelária prezidenta Portugalskej republiky, Republikové zhromaždenie, vláda, legislatívne zhromaždenia a regionálne vlády autonómnych regiónov Azory a Madeira, priama a nepriama verejná správa, súdy, prokurátor, nezávislé správne orgány a orgány miestnej samosprávy.

Je prístup k úradným oznamom bezplatný?

Áno. Podľa zákonnéhodekrétu č. 83/2016 zo 16. decembra je úradný vestník Diário da República verejná služba dostupná pre všetkých a bezplatne. Uverejňuje sa len v elektronickej podobe.

Aké typy vyhľadávania možno uskutočniť?

Univerzálny a bezplatný prístup zahŕňa možnosť tlače, archivácie, vyhľadávania a bezplatného prístupu k obsahu aktov uverejnených v sériách 1 a 2 Diário da República v otvorených elektronických formátoch.

Od akého dátumu boli úradné oznamy prístupné v elektronickej podobe?

Elektronické vydanie Diário da República je autentické a akty, ktoré sú v ňom uverejnené, sú platné na všetky zákonné účely od 1. júla 2006 podľa článku 1 ods. 5 zákona č. 74/98 z 11. novembra 1998 v znení zmien.

Okrem toho bola v júli 2019 spustená mobilná aplikácia Diário da República s dodatočnými funkciami ako vytvorenie personalizovaného profilu pre každého používateľa a používanie systému oznámení s prístupom ku konsolidovaným právnym predpisom.

Je možné uložiť vyhľadávania a zasielať oznámenia, ak sú splnené kritériá?

Áno. Pokiaľ ide konkrétne o posielanie oznámení, používatelia môžu dostávať registre sérií 1 a 2 Diário da República e-mailom, na základe predchádzajúcej registrácie alebo predplatného RSS (Really Simple Syndication).

Sú úradné oznamy voľne dostupné v podobe otvorených dát? Ak áno, kde možno nájsť archív a/alebo technické informácie?

Áno.

Posledná aktualizácia: 07/04/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.