Uverejňovanie úradných oznámení

Rumunsko

Autor obsahu
Rumunsko

Informácie na tejto stránke sa týkajú úradných oznamov vydaných verejnými inštitúciami (oznámenia, procesné akty atď.), ktoré nemajú legislatívnu povahu alebo ktorými sa nestanovujú všeobecne uplatňované povinnosti, ktoré sa však uverejňujú v Úradnom vestníku Rumunskej republiky alebo v iných publikáciách a ktoré sú dostupné na internete v elektronickej podobe v súlade s platným právom. Netýkajú sa teda ani legislatívnych aktov, ani rozsudkov súdov, s výnimkou aktov a rozsudkov, ktoré sa musia uverejniť, aby nadobudli určitý právny účinok (napr. rozsudky súdov týkajúce sa platobnej neschopnosti).

Obsah informácií nie je úplný, keďže k určitým prípadom sa tu pristupuje z pohľadu uverejnenia úradného oznamu, konkrétne: akty zverejnené v Úradnom vestníku Rumunskej republiky, akty zverejnené na portáli a webovom sídle Národného obchodného registra (Oficiul Național al Registrului Comerțului) alebo v insolvenčnom bulletine a akty zverejnené na justičnom portáli.

Na akých webových sídlach sa uverejňujú úradné oznamy?

I. Úradný vestník Rumunskej republiky

Nezávislá spoločnosť Monitorul Oficial vydáva Úradný vestník Rumunskej republiky v tlačenej aj elektronickej podobe. Podrobné informácie o zverejňovaných aktoch a ich dostupnosti na internete sa nachádzajú v nasledujúcich oddieloch.

Na tejto adrese je k dispozícii elektronický produkt (e-Monitor).

II. Národný obchodný register (ONRC)

a) Než osoby vykonávajúce živnosť začnú svoju hospodársku činnosť, majú povinnosť požiadať o zápis/uvedenie v obchodnom registri a počas prevádzky podniku alebo pri jeho ukončení musia požiadať o vloženie poznámok do obchodného registra, pokiaľ ide o úkony a skutočnosti týkajúce sa registrácie, ktorá sa vyžaduje zákonom.

Zápis v obchodnom registri predstavuje právne zverejnenie v ONRC: záznamy, údaje a zapísané úkony majú podľa práva účinok voči tretím stranám odo dňa zápisu alebo uverejnenia v Úradnom vestníku Rumunskej republiky alebo na webovom sídle či portáli služieb ONRC.

Zápis a poznámky majú účinok voči tretím stranám od ich uvedenia v obchodnom registri alebo od ich uverejnenia v časti IV alebo VII Úradného vestníka Rumunskej republiky či v inej publikácii, okrem výnimiek stanovených zákonom.

b) Národný obchodný register vydáva aj insolvenčný bulletin, a to v elektronickom formáte: oddiel, ktorým sa zabezpečuje verejná služba na predvolávanie účastníkov konania a vydáva upozornenie na dostavenie sa, oznamujú rozsudky a oznamujú procesné akty vydané súdmi, insolvenčnými správcami, súdom vymenovanými likvidátormi či inými oprávnenými osobami v rámci insolvenčných konaní v súlade so zákonom č. 85/2014 o postupoch na predchádzanie platobnej neschopnosti a o insolvenčných konaniach, v znení neskorších zmien a doplnení, a oddiel „Dlžníci – fyzické osoby so záväzkami, ktoré nevyplývajú z podnikania“ (Debitori – persoane fizice cu obligații ce nu decurg din exploatarea unei întreprinderi) v súlade so zákonom č. 151/2015 o insolvenčnom konaní v prípade fyzických osôb.

V prípade osôb vykonávajúcich živnosť, na ktoré sa vzťahuje zákon č. 85/2014 o postupoch na predchádzanie platobnej neschopnosti a o insolvenčných konaniach, v znení neskorších zmien a doplnení, procesné akty doručené/odoslané súdmi, správcami (správcovia/súdom vymenovaní likvidátori) a inými zo zákona oprávnenými osobami sa zverejňujú v insolvenčnom bulletine, čo je publikácia, ktorá je k dispozícii na portáli služieb online ONRC.

Rozsudok, ktorým sa zisťuje plán reorganizácie dlžníka (osoby vykonávajúcej živnosť), sa ako procesný akt podľa zákona č. 85/2014 o postupoch na predchádzanie platobnej neschopnosti a o insolvenčných konaniach, v znení neskorších zmien a doplnení, zverejní v časti IV Úradného vestníka Rumunskej republiky.

V prípade fyzických osôb, na ktoré sa vzťahuje zákon č. 151/2015 o insolvenčnom konaní v prípade fyzických osôb, procesné akty doručované/vyhlasované insolvenčnou radou, procesným správcom, likvidátorom a súdnymi orgánmi sa zverejňujú v oddiele „Dlžníci – fyzické osoby so záväzkami, ktoré nevyplývajú z podnikania“ insolvenčného bulletinu, ktorý je k dispozícii na webovom sídle http://www.bpi.ro/.

III. Justičný portál

Justičný portál spravuje ministerstvo spravodlivosti. Každý súd v Rumunsku má na tomto portáli svoje webové sídlo. Informácie na týchto webových sídlach zadávajú a spravujú priamo zamestnanci súdov, okrem informácií o prípadoch a zasadnutiach, ktoré sa automaticky preberajú z elektronického systému správy prípadov používaného na úrovni súdov.

Na prístup na webové sídlo konkrétneho súdu z domovskej stránky justičného portálu sa zo zoznamu vyberie región, do ktorého patrí daný súd (čo je oblasť jurisdikcie odvolacieho súdu), a potom sa vyberie príslušný súd.

Aké typy oznamov sa uverejňujú?

I. Úradný vestník Rumunskej republiky

Pokiaľ ide o úradné oznamy v súlade so zákonom č. 202 z 9. novembra 1998 o organizácii Úradného vestníka Rumunskej republiky, v znení zmien a doplnení:

 • V časti III sa podľa právnych požiadaviek zverejňujú tieto dokumenty: právne akty, záznamy, oznámenia, oznamy a ďalšie podobné správy (napr. oznamy o prijímaní pracovníkov), verejné výberové konania na verejné pozície, rozsudky týkajúce sa zrušenia zmeniek/šekov, pravidelné správy o činnosti orgánov verejnej moci, oznámenia o vstupnom výberovom konaní pre národný inštitút zmierovacieho sudcu (Institutul Național al Magistraturii), preskúmanie schopností zmierovacích sudcov a zoznam voľných pracovných pozícií zmierovacích sudcov, oznámenie na výberové konanie pre pracovné miesta pomocného zmierovacieho sudcu na vrchnom kasačnom súde a na súdnom dvore atď.),
 • V súlade s právnymi ustanoveniami sa právne akty, ktoré sa týkajú hospodárskych subjektov a ďalších kategórií právnických osôb, ako aj ďalšie akty určené v právnych ustanoveniach, uverejňujú v časti IV (napr. rozhodnutia o uznaní zahraničných neziskových právnických osôb v Rumunsku; rozsudky, ktorými sa schvaľujú úpravy štatútu politických strán; rozhodnutia súdu začať konkurzné konanie; oznámenia o dražbách na predaj tovaru; koniec obdobia platnosti povolenia úverových inštitúcií a rozhodnutia Národnej banky Rumunskej republiky o odvolaní týchto povolení; rozhodnutia generálneho riaditeľa rumunského úradu pre autorské práva odvolať alebo pozastaviť platnosť osvedčení o registrácii atď.),
 • kolektívne pracovné zmluvy uzatvorené na celoštátnej úrovni alebo na úrovni pobočiek, dohovory a odporúčania Medzinárodnej organizácie práce a ďalšie akty podľa právnych ustanovení sa uverejňujú v časti V,
 • oznámenia o výsledku verejného obstarávania a oznámenia o výsledku obstarávania zákaziek na uskutočnenie stavebných prác a koncesných zmlúv na služby, koncesných zmlúv na tovar vo verejnom vlastníctve a iné oznámenia podľa právnych ustanovení (napr. oznámenia podľa zákona č. 350/2005 o grantovom systéme; koncesie – oznámenia o verejnom obstarávaní podľa mimoriadneho nariadenia č. 54/2006 o systéme koncesných zmlúv na tovar vo verejnom vlastníctve).

Poznámka: v súlade so zákonom č. 98/2016 o verejnom obstarávaní sa oznámenia na vnútroštátnej úrovni uverejňujú prostredníctvom systému elektronického obstarávania SEAP, ktorý sa používa na účely vykonávania postupov zadávania zákaziek elektronickými prostriedkami.

 • V súlade s právnymi ustanoveniami sa právne akty týkajúce sa družstiev a iných kategórií právnických osôb zriadených družstvami a iné akty týkajúce sa družstiev podľa právnych ustanovení (napr. závery delegovaného sudcu o registrácii družstva v obchodnom registri, vymenovanie likvidátora a akýkoľvek ďalší akt, ktorým by sa mohla zmeniť ich právna subjektivita, atď.) sa zverejňujú v časti VII.

II. Národný obchodný register (ONRC)

a) Pokiaľ ide o osoby vykonávajúce živnosť, ktoré sú evidované v obchodnom registri:

 • výpis z uznesenia/uznesenie o registrácii (Úradný vestník Rumunskej republiky, časť IV alebo VII),
 • akty, ktorými sa menia zakladajúce dokumenty, a oznámenia o predložení aktualizovaného zakladajúceho dokumentu (Úradný vestník Rumunskej republiky),
 • rozsudky týkajúce sa prípadov stanovených zákonom (Úradný vestník Rumunskej republiky),
 • rozhodnutia súdu o zrušení (v časti IV Úradného vestníka Rumunskej republiky a na webovom sídle Národného obchodného registra alebo na jeho portáli služieb on-line),
 • rozhodnutia o určení likvidátora podľa článku 237 ods. 6 zákona č. 31/1990 o spoločnostiach (na webovom sídle Národného obchodného registra a na jeho portáli služieb on-line),
 • projekty fúzií alebo rozdelenia spoločností (v časti IV Úradného vestníka Rumunskej republiky alebo podľa výberu žiadateľa na webovom sídle spoločnosti, pričom v tomto prípade obchodný register v mieste registrácie spoločnosti na svojom webovom sídle bezodplatne zverejní informácie o fúzii alebo rozdelení spoločností),
 • rozhodnutia, ktorými sa zamieta žiadosť o registráciu, a registrácie, ktoré nevedú k zmene zakladajúceho dokumentu (na webovom sídle Národného obchodného registra alebo na jeho portáli služieb on-line),
 • zoznam spoločností, pri ktorých má Národný obchodný register podať žaloby na zrušenie v súlade s článkom 237 ods. 2 zákona č. 31/1990 o spoločnostiach (webové sídlo alebo portál služieb on-line),
 • zoznam spoločností, pri ktorých má Národný obchodný register podať žaloby na odstránenie v súlade s článkom 237 ods. 9 zákona č. 31/1990 o spoločnostiach (webové sídlo Národného obchodného registra alebo portál služieb on-line),
 • zoznam spoločností, pri ktorých má Národný obchodný register podať žaloby na odstránenie v súlade s článkom 260 ods. 7 zákona č. 31/1990 o spoločnostiach sa uverejní na webovom sídle Národného obchodného registra alebo na jeho portáli služieb on-line,
 • rozhodnutia súdu o odstránení podľa článku 237 ods. 10 zákona č. 31/1990 o spoločnostiach (na webovom sídle Národného obchodného registra alebo na jeho portáli služieb on-line),
 • rozhodnutia súdu o odstránení podľa článku 260 ods. 8 zákona č. 31/1990 o spoločnostiach (na webovom sídle Národného obchodného registra a na jeho portáli služieb on-line).

b) V prípade osôb vykonávajúcich živnosť, na ktoré sa vzťahuje zákon č. 85/2014 o postupoch na predchádzanie platobnej neschopnosti a o insolvenčných konaniach, v znení neskorších zmien a doplnení, sa tieto procesné akty vydané súdmi, správcami (správcovia/súdom vymenovaní likvidátori) a inými oprávnenými osobami v súlade so zákonom zverejňujú v insolvenčnom bulletine:

 • predvolania pred súd, oznámenia a rozsudky,
 • predvolania a oznámenia,
 • iné procesné akty stanovené zákonom.

V prípade fyzických osôb, na ktoré sa vzťahuje zákon č. 151/2015 o insolvenčnom konaní v prípade fyzických osôb, sa tieto procesné akty doručované/vyhlasované insolvenčnou radou, insolvenčným správcom, likvidátorom a súdnymi orgánmi zverejňujú v oddiele „Dlžníci – fyzické osoby so záväzkami, ktoré nevyplývajú z podnikania“ insolvenčného bulletinu:

 • rozhodnutia insolvenčnej rady,
 • oznámenia,
 • rozsudky,
 • iné procesné akty stanovené zákonom.

III. Justičný portál

Keď navrhovateľ v súlade s článkom 167 Občianskeho súdneho poriadku (zákon č. 134/2010) odôvodnene vyhlasuje, že hoci vynaložil maximálne úsilie, nemohol zistiť domicil odporcu alebo iné miesto, kam by bolo možné podľa zákona doručiť súdne predvolanie, súd bude môcť schváliť doručenie dokumentov týkajúcich sa daného odporcu uverejnením predvolania. Uverejnenie predvolania predstavuje vystavenie súdneho predvolania na dverách súdu, na portáli príslušného súdu a v mieste posledného známeho domicilu osoby. Ak sa to považuje za nevyhnutné, súd nariadi uverejnenie súdneho predvolania aj v Úradnom vestníku Rumunskej republiky alebo v celoštátnych novinách s veľkým nákladom.

V tejto súvislosti na justičnom portáli existuje všeobecný oddiel venovaný uverejňovaniu predvolaní. Okrem toho na webových sídlach každého súdu sa nachádza časť vyhradená uverejneným predvolaniam (pozri napríklad webové sídlo bukureštského súdu).

Ktoré organizácie uverejňujú oznamy?

V závislosti od právnych predpisov uplatňujúcich sa na každý druh oznamu ich uverejňuje Úradný vestník Rumunskej republiky, alebo vydávajúce inštitúcie.

Pokiaľ ide o konkrétne prípady uvedené vyššie: Národný obchodný register, Úradný vestník Rumunskej republiky alebo súdy.

Je prístup k úradným oznamom bezplatný?

I. Úradný vestník Rumunskej republiky

Akty uverejnené v častiach III – VII Úradného vestníka Rumunskej republiky sú prístupné bezodplatne na internete a sú k dispozícii v čitateľnej verzii v období desať dní od ich uverejnenia.

Produkty v elektronickej podobe, ktoré sú k dispozícii na internete v záujme posúdenia (Expert-Monitor a Autentic-monitor), vrátane poplatkov, ktoré vyberá nezávislá spoločnosť Monitorul Oficial, sú opísané na jej webovom sídle.

II. Národný obchodný register (ONRC)

a) Áno, oznamy týkajúce sa osôb vykonávajúcich živnosť, ktoré sú evidované v obchodnom registri, sú k dispozícii na portáli Národného obchodného registra.

b) Prístup k insolvenčnému bulletinu, online publikácii so zverejnenými procesnými aktmi osôb vykonávajúcich živnosť, ktoré vstupujú do platobnej neschopnosti v súlade so zákonom č. 85/2014 o postupoch na predchádzanie platobnej neschopnosti a o insolvenčných konaniach, je spoplatnený.

Prístup do oddielu „Dlžníci – fyzické osoby so záväzkami, ktoré nevyplývajú z podnikania“ insolvenčného bulletinu je bezplatný pre dlžníka, veriteľov, správcu či likvidátora, insolvenčnú radu a súd, ktorý sa zaoberá týmito prípadmi.

Na portáli služieb on-line ONRC sa vystavuje súbor príspevkov bezplatných informácií o osobách, ktoré boli uverejnené v insolvenčnom bulletine.

III. Justičný portál

Prístup do justičného portálu je bezplatný.

Aké typy vyhľadávania možno uskutočniť?

I. Úradný vestník Rumunskej republiky

V bezplatnej verzii Úradného vestníka Rumunskej republiky (e-Monitor) nemožno vyhľadávať nijaké uverejnené akty. Užívatelia majú teda možnosť zvoliť len dátum a číslo v Úradnom vestníku v kalendári (pre každú časť).

II. Národný obchodný register (ONRC)

a) Pokiaľ ide o osoby vykonávajúce živnosť, ktoré sú evidované v obchodnom registri, vyhľadávať možno podľa jedného z týchto kritérií vyhľadávania, alebo podľa kombinácie všetkých kritérií:

 • číslo obchodného registra,
 • župa,
 • názov spoločnosti,
 • dátum zverejnenia,
 • daňové číslo,
 • súvahový rok.

b) Pokiaľ ide o dlžníkov v insolvenčnom konaní, vyhľadávať možno v oddiele „služieb on-line insolvenčného bulletinu (BPI)“ (Servicii online BPI), v pododdieloch „Osoby zverejnené v BPI“ (Persoane publicate in BPI) a v „Číslo súhrnu BPI“ (Sumar număr BPI) s použitím týchto kritérií výberu:

 • osoba zverejnená v BPI,
 • číslo bulletinu,
 • číslo prípadu,
 • daňové identifikačné číslo,
 • číslo v obchodnom registri,
 • obdobie zverejnenia,
 • rok zverejnenia v BPI.

III. Justičný portál

Súdne predvolania sa môžu v rámci justičného portálu vyhľadávať podľa mena (meno a priezvisko alebo iba jeden z týchto prvkov) predvolaného účastníka konania.

Ak sa používa všeobecný oddiel justičného portálu, výsledkami vyhľadávania budú súdne predvolania všetkých súdov, a ak sa použije oddiel týkajúci sa konkrétneho súdu (napr. bukureštský súd), vo výsledkoch vyhľadávania budú súdne predvolania iba daného súdu.

Od akého dátumu boli úradné oznamy prístupné v elektronickej podobe?

I. Úradný vestník Rumunskej republiky

e-Monitor – 2008

II. Národný obchodný register (ONRC)

a) Pokiaľ ide o osoby vykonávajúce živnosť, ktoré sú evidované v obchodnom registri, 2012.

b) Prvé číslo insolvenčného bulletinu v elektronickom formáte zverejnil Národný obchodný register 1. augusta 2006 a k dispozícii je na portáli služieb on-line ONRC.

III. Justičný portál

Funkcia týkajúca sa doručovania písomností zverejnením je na justičnom portáli od marca 2013.

Je možné uložiť vyhľadávania a zaslať oznámenia, ak sú splnené kritériá?

Neuplatňuje sa.

Sú úradné oznamy voľne dostupné v podobe otvorených dát? Ak áno, kde možno nájsť archív a/alebo technické informácie?

Justičný portál umožňuje plánovaný prístup iba k súborom údajov týkajúcich sa spisov a stretnutí, nie k zverejneným dokumentom. Informácie o zverejnených predvolaniach sú k dispozícii iba vo formáte HTML.

Posledná aktualizácia: 21/03/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.