Uverejňovanie úradných oznámení

Slovensko

Autor obsahu
Slovensko

Na akých webových sídlach sa uverejňujú úradné oznamy?

Najvyšší súd Slovenskej republiky

Špecializovaný trestný súd

Krajský súd v Banskej Bystrici

Krajský súd v Bratislave

Krajský súd v Košiciach

Krajský súd v Nitre

Krajský súd v Prešove

Krajský súd v Trenčíne

Krajský súd v Trnave

Krajský súd v Žiline

Okresné súdy (zoznam)

Aké typy oznamov sa uverejňujú?

Na úradných tabuliach súdov sa uverejňujú oznamy o rozvrhoch práce daného súdu, verejné vyhlásenia rozsudkov, oznámenia o doručení, oznámenia o doručení písomnosti, uznesenia Najvyššieho súdu SR, upovedomenia o konečnej správe, oznámenia o upovednomení o začatí exekúcie, uznesenia o zrušení konkurzu, oznámenie o podanej žalobe, uznesenia o prijatí predmetov do úschovy, uznesenia o pripadnutí úschov štátu.

Ktoré organizácie uverejňujú oznamy?

Oznamy uverejňujú všetky krajské a okresné súdy v rámci rezortu spravodlivosti.

Je prístup k úradným oznamom bezplatný?

Áno.

Aké typy vyhľadávania možno uskutočniť?

Vyhľadávanie je možné uskutočňovať vo vyhľadávacom poli na webovej stránke Úradná tabuľa prostredníctvom: názvu dokumentu, časti názvu dokumentu alebo čísla spisu.

Od akého dátumu boli úradné oznamy prístupné v elektronickej podobe?

Súdy mohli zverejňovať úradné oznamy v elektronickej podobe od mája 2011.

Je možné uložiť vyhľadávania a zaslať oznámenia, ak sú splnené kritéria?

Nie.

Sú úradné oznamy voľne dostupné v podobe otvorených dát? Ak áno, kde možno nájsť archív a/alebo technické informácie?

Nie.

Posledná aktualizácia: 25/04/2022

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.