Uverejňovanie úradných oznámení

Španielsko

Autor obsahu
Španielsko

Na ktorom(-ých) webovom(-ých) sídle(-ach) sa uverejňujú úradné oznámenia?

Úradné oznámenia sa uverejňujú v rôznych úradných vestníkoch prislúchajúcich rôznym úrovniam ústrednej, regionálnej a miestnej verejnej správy, ktoré tvoria španielsku štátnu správu.

Vo všetkých úradných vestníkoch sa elektronicky zverejňujú úradné, autentické verzie a poskytujú sa databázové služby, ktoré možno použiť na vyhľadanie uverejnených oznámení.

Ide o tieto webové sídla:

Štát: https://www.boe.es

Sedemnásť autonómnych oblastí a dve autonómne mestá: prístup na všetky webové sídla je možný prostredníctvom odkazu https://www.boe.es/legislacion/otros_diarios_oficiales.php#boletines_autonomicos

Miestne orgány (úradné vestníky provincií): prístup na všetky webové sídla je možný prostredníctvom odkazu https://www.boe.es/legislacion/otros_diarios_oficiales.php#boletines_provinciales

Aké druhy oznámení sa uverejňujú?

  • administratívne akty (personálne otázky, administratívne rozhodnutia, rozhodnutia, ktorými sa zverejňujú rôzne administratívne úkony),
  • oznámenia o verejnom obstarávaní,
  • oznámenia o neúspešnej notifikácii,
  • určité oznámenia, ktoré uverejňujú súdy.

Oznámenia akej(-ých) organizácie(-í) sa uverejňujú?

Všetky orgány verejnej správy, každý vo svojom príslušnom úradnom vestníku.

Súdy.

Je prístup k úradným oznámeniam bezplatný?

Áno.

Aké spôsoby vyhľadávania sú možné?

  • vyhľadanie voľného textu (vrátane mien jednotlivcov),
  • podľa druhu,
  • podľa vydávajúcej organizácie,
  • podľa dátumu vydania,
  • podľa dátumu uverejnenia,
  • podľa úradného čísla.

Od akého dátumu sú úradné oznámenia sprístupnené v elektronickom formáte?

Zákon umožňujúci elektronické uverejňovanie úradných vestníkov bol prijatý v roku 2007.

Možno ukladať vyhľadávania a zasielať oznámenia, ak sú splnené kritériá?

Áno, v prípade španielskeho štátneho úradného vestníka a väčšiny úradných vestníkov autonómnych oblastí a miest. Funkcia nie je rozšírená v úradných vestníkoch provincií.

Sú úradné oznámenia voľne dostupné ako otvorené dáta? Ak áno, kde možno nájsť repozitár alebo technické informácie?

Politika otvoreného prístupu závisí od jednotlivých úradných vestníkov, pričom niektoré z nich majú otvorené dáta a formát xml.

Posledná aktualizácia: 17/01/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.