Objava uradnih obvestil

Avstrija

Vsebino zagotavlja
Avstrija

Na katerih spletiščih se objavijo uradna obvestila?

https://www.justiz.gv.at/

https://edikte.justiz.gv.at/

Katere vrste obvestil se objavijo?

Na spletišču https://www.justiz.gv.at/ se objavijo naslednje vrste obvestil:

 • poročila
 • izvedenska mnenja
 • mnenja
 • evalvacije
 • okrožnice
 • smernice
 • besedila za posvetovanje
 • statuti
 • statistični podatki
 • priročniki
 • razpisi prostih delovnih mest
 • objave imenovanj

Na spletišču https://edikte.justiz.gv.at/ (Ediktsdatei) se objavijo naslednje vrste obvestil:

 • postopki zaradi insolventnosti (stečaji, reorganizacije, poravnave dolgov)
 • evropski postopek prestrukturiranja
 • očitna plačilna nesposobnost
 • prodaje in najemi v postopkih zaradi insolventnosti
 • sodne dražbe
 • nepremičnine
 • premičnine
 • prodaja blaga po zasebni pogodbi v skladu s členom 268(2) zakonika o izvršbi
 • sodno imenovanje stečajne uprave
 • prostovoljne dražbe
 • stavbe, ki so predmet neposestne zastavne pravice in so zgrajene na zemljiščih tretjih oseb
 • razglasi in obvestila v kazenskih postopkih
 • obvestila kazenskih sodišč
 • kazenski postopek izterjave
 • obvestila o vročitvi v kazenskem postopku
 • zaključek preiskav
 • javne objave
 • upravitelji, ki jih imenuje sodišče, in vročitev z javno objavo
 • preklic vrednostnih papirjev
 • mrliški list/dokazilo o vzroku smrti
 • razglasi v zapuščinskem postopku
 • razglasi v skladu z zakonom o hrambi in zaplembi (Verwahrungs- und Einziehungsgesetz)
 • zastopanje prebivalcev v skladu s členom 8 zakona o bivalni oskrbi (Heimaufenthaltsgesetz)
 • odvetniki pacientov v skladu s členom 13 zakona o namestitvi v zavod (Unterbringungsgesetz)
 • vročitev z javno objavo pravnim osebam
 • vročitev z javno objavo s strani gospodarskih sodišč (Firmenbuchgerichte)
 • obvestila gospodarskih sodišč
 • razglasi zemljiškoknjižnih sodišč (Grundbuchsgerichte)
 • odločitve sodišča za omejevalna ravnanja (Kartellgericht)
 • publikacije avstrijskega pravosodja (Kundmachungen der Justiz)
 • objave s strani podjetij

Obvestila katerih organizacij se objavijo?

Obvestila zveznega ministrstva za pravosodje (Bundesministerium für Justiz)

Obvestila sodišč, državnih tožilcev, odvetnikov in notarjev

Ali je dostop do uradnih obvestil brezplačen?

Da.

Katere vrste iskanja so možne?

Spletišče ministrstva za pravosodje (domača stran Justiz) ponuja preprosto iskanje po besedah, s katerim se preverijo vsi dokumenti na spletišču.

Vse kategorije na spletišču Ediktsdatei omogočajo iskanje po besedah. Poleg tega lahko uporabniki v več kategorijah objav iščejo po številki spisa. V zvezi z dražbami je na voljo tudi iskanje po predmetu. To so le nekateri primeri vrst iskanja, saj je na voljo veliko različnih možnosti iskanja v različnih kategorijah.

Od katerega datuma so na voljo elektronska uradna obvestila?

Spletišče ministrstva za pravosodje (domača stran Justiz) in spletišče Ediktsdatei sta na spletu na voljo od leta 2000.

Ali se lahko iskanje shrani in elektronska sporočila pošljejo, ko so kriteriji iskanja izpolnjeni?

Ne.

Ali so uradna obvestila prosto dostopna kot odprti podatki? Če so, kje je mogoče najti odložišče in/ali tehnične informacije?

Obvestila na spletišču Ediktsdatei so brezplačno dostopna in se lahko ponovno obdelajo kot datoteke v obliki HTML (ni zaščite pred kopiranjem). Lahko se pridobi tudi licenca na podlagi zakona o ponovni uporabi javnih informacij iz leta 2022 (Informationsweiterverwendungsgesetz 2022– IWG) – na tej povezavi. Vendar podatki trenutno niso dostopni v obliki odprtih podatkov.

Objave na spletišču https://www.justiz.gv.at/ se večinoma nanašajo na obstoječe dokumente v obliki PDF. Obstaja nekaj dokumentov v obliki MS Word, vendar so redki. Vse objave so prosto dostopne kot strani HTML v okviru sistema za upravljanje spletnih vsebin (WCMS – Web Content Management System). Dokumenti so za prenos kot priloge na voljo na straneh HTML.

Zadnja posodobitev: 23/10/2023

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.