Objava uradnih obvestil

Finska

Vsebino zagotavlja
Finska

Na katerih spletiščih se objavijo uradna obvestila?

Kuulutusrekisteri (register obvestil)

Virallinen lehti (uradni list)

Katere vrste obvestil se objavijo?

Register obvestil se posodablja z informacijami o obvestilih, ki temeljijo na odločitvah sodišč ali organov v zvezi z:

 1. javnimi pozivi, ki jih izdajo okrožna sodišča,
 2. združitvami fundacij, ki jih priglasijo okrožna sodišča,
 3. združitvami, razdružitvami ali delitvijo sredstev delniške družbe ali drugim ukrepom ali odločitvijo iz zakonodaje o skupnostih in fundacijah, ki mora biti objavljena v uradnem listu, ali
 4. obvestili sodnega izvršitelja.

uradnem listu se objavijo uradna obvestila, obvestila in drugi dokumenti, ki morajo biti objavljeni v uradnem listu v skladu z zakonom, odlokom ali drugimi odločbami, ki jih izda nižje sodišče.

Obvestila katerih organizacij se objavijo?

registru obvestil se objavijo uradna obvestila okrožnih sodišč, organi pregona in finski poslovni register (PRH).

Obvestila, ki jih registru obvestil priglasijo okrožna sodišča:

 • javni pozivi upnikom,
 • združitev fundacij.

Obvestila, ki jih registru obvestil priglasijo organi pregona:

 • sestavljanje sporazumov upnikov,
 • razprave o delitvi premoženja,
 • korespondenca z upniki.

Obvestila, ki jih registru obvestil priglasi finski poslovni register (PRH):

 • prenos statutarnega sedeža SE,
 • razdružitve,
 • javni pozivi v likvidacijskih postopkih,
 • javni pozivi upnikom fundacij v okviru likvidacije,
 • zmanjšanje ustanovnega kapitala,
 • združitev z ustanovitvijo nove družbe,
 • obvestila imetnikom posebnih pravic,
 • obvestila upnikom fundacije prevzemnice,
 • obvestila upnikom prevzete družbe,
 • obvestila upnikom družbe prevzemnice ob razdružitvi,
 • prenos celotnega podjetja ali njegovega dela,
 • odpoved pooblastila kreditni instituciji,
 • preoblikovanje javne delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo,
 • zmanjšanje kapitala,
 • preoblikovanje zadruge v družbo z omejeno odgovornostjo,
 • odstranitev zadruge iz poslovnega registra,
 • odpoved pooblastila zadružni banki,
 • odreditev likvidacije ali odstranitve iz registra,
 • zmanjšanje naložbenega kapitala,
 • združitev,
 • sprememba pravil ali izvzetje iz določbe,
 • porazdelitev prostega kapitala,
 • zmanjšanje rezervnega sklada,
 • porazdelitev dobičkov,
 • poziv k odreditvi prenehanja združenja,
 • sprememba statuta ali izvzetje iz določbe,
 • zmanjšanje vplačanega presežka kapitala,
 • poziv k odreditvi likvidacije podjetja ali njegovemu izbrisu iz registra,
 • sprememba oblike družbe.

Poleg navedenega se v uradnem listu objavijo uradna obvestila, obvestila in drugi dokumenti, ki jih izdajo različne organizacije.

Ali je dostop do uradnih obvestil brezplačen?

Register obvestil: da

Uradni list: od leta 2011 je dostopen brezplačno v obliki PDF. Storitev Virallinen.fi za upnike je plačljiva.

1 uporabnik, cena za licenco: 200 EUR na leto, 2 do 5 uporabnikov, cena za licenco: 145 EUR na leto; več kot 5 uporabnikov, cena za licenco: 124 EUR na leto.

Katere vrste iskanja so možne?

Po vnosih v registru obvestil lahko iščete z naslednjimi parametri:

 • vrsta obvestila
 • predmet obvestila
 • identifikacijska oznaka podjetja / datum rojstva / leto rojstva
 • datum dospelosti
 • prebivališče/sedež
 • številka zadeve, ki jo dodeli okrožno sodišče.

Poleg ostalih iskalnih kriterijev je v plačljivi podatkovni zbirki uradnega lista na voljo neomejeno iskanje po ključnih besedah.

Od katerega datuma so na voljo elektronska uradna obvestila?

Register obvestil: od 1. aprila 2004

Uradni list: od leta 2011

Ali se lahko iskanje shrani in elektronska sporočila pošljejo, ko so kriteriji iskanja izpolnjeni?

Register obvestil: ne, to ni mogoče.

Uradni list: iskanje je mogoče shraniti in prejemati obvestila po elektronski pošti, kadar se uporablja plačljiva podatkovna zbirka.

Ali so uradna obvestila prosto dostopna kot odprti podatki? Če so, kje je mogoče najti odložišče in/ali tehnične informacije?

Uradna obvestila niso dostopna kot odprti podatki.

Zadnja posodobitev: 19/05/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.