Objava uradnih obvestil

Nemčija

Vsebino zagotavlja
Nemčija

Na katerih spletiščih se objavljajo uradna obvestila?

Ker je Nemčija zvezna država, posamezne zvezne dežele same urejajo objavo svojih uradnih obvestila. V ta namen so oblikovale svoja spletišča. Povezave do nekaterih so na voljo na pravosodnem portalu zvezne vlade in posameznih zveznih dežel (Justizportal des Bundes und der Länder). Naslednje informacije se nanašajo le na publikacije zvezne vlade:

Publikacija Oblika objave
Zvezni uradni list (Bundesgesetzblatt) Samo elektronska različica uradne tiskane različice
Zvezno glasilo (Bundesanzeiger)

Oddelek uradnih objav; pravosodni oddelek
(samo v elektronski obliki)

Uradni list o davčnih informacijah (Bundessteuerblatt) V tiskani in elektronski obliki
Skupno glasilo ministrstev (Gemeinsames Ministerialblatt) V tiskani in elektronski obliki
Uradni list zveznega ministrstva za promet in digitalno infrastrukturo (Verkehrsblatt) V tiskani in elektronski obliki
Spletišče zveznega ministrstva za finance Samo v elektronski obliki. Tiskane različice uradnih priročnikov se lahko kupijo pri trgovcih na drobno; ministrstvo za finance jih v tej obliki ne pripravlja

Katere vrste obvestil se objavljajo?

Publikacija Vrste obvestil
Zvezni uradni list (Bundesgesetzblatt) Zakoni, mednarodne pogodbe, odloki, obvestila, sodne odredbe, smernice in nekatere odločbe zveznega ustavnega sodišča
Zvezno glasilo (Bundesanzeiger) Odloki, druga uradna obvestila, javni razpisi, smernice in pravosodna obvestila. Pravosodna obvestila zajemajo objave sodišča glede registra pravd na podlagi zakona o poskusnih primerih kapitalskih investitorjev (Kapitalanleger-Musterverfahrensgesetz), javna obvestila, kazenske zadeve, pozive osebam in pozive za predložitev dokumentov, odločbe o prepovedih, preklice vrednostnih papirjev in druge odločbe, pozive tretjim osebam, stečaje, postopke zaradi insolventnosti ter register anonimnih in psevdonimih del
Uradni list o davčnih informacijah (Bundessteuerblatt) Pravne določbe in upravne odredbe, ki se nanašajo na davke, sodbe zveznega fiskalnega sodišča
Skupno glasilo ministrstev (Gemeinsames Ministerialblatt) Pravne določbe in upravne odredbe, ki se nanašajo na davke, sodbe zveznega fiskalnega sodišča
Uradni list zveznega ministrstva za promet in digitalno infrastrukturo (Verkehrsblatt) Uradne določbe glede prometa, pozivi glede lastništva pogrešanih vozil in registracijska potrdila
Spletišče zveznega ministrstva za finance Uradni priročniki: pregled vseh uradnih priročnikov, ki jih izda zvezno ministrstvo za finance, v digitalni obliki. Spletna različica uradnih priročnikov ponuja hiter dostop do zakonov, odlokov, smernic in napotkov za posamezna davčna obdobja

Katere organizacije objavljajo obvestila?

Publikacija Organ, ki objavlja
Zvezni uradni list (Bundesgesetzblatt) Zvezni vladni organi
Zvezno glasilo (Bundesanzeiger) Zvezni organi in organi zveznih dežel, sodišča in državni tožilci
Uradni list o davčnih informacijah (Bundessteuerblatt) Zvezno ministrstvo za finance in najvišji davčni organi v posameznih zveznih deželah
Skupno glasilo ministrstev (Gemeinsames Ministerialblatt) Vsa zvezna ministrstva, navedena na prvi strani
Uradni list zveznega ministrstva za promet in digitalno infrastrukturo (Verkehrsblatt) Vsa zvezna ministrstva, organi za registracijo vozil v posameznih zveznih deželah
Spletišče zveznega ministrstva za finance Zvezno ministrstvo za finance

Ali je dostop do uradnih obvestil brezplačen?

Publikacija Brezplačen dostop
Zvezni uradni list (Bundesgesetzblatt) Da (samo za branje)
Zvezno glasilo (Bundesanzeiger) Da
Uradni list o davčnih informacijah (Bundessteuerblatt) Delno (ne najnovejše ali starejše objave)
Skupno glasilo ministrstev (Gemeinsames Ministerialblatt) Samo kazalo
Uradni list zveznega ministrstva za promet in digitalno infrastrukturo (Verkehrsblatt) Samo naslovi uradnih obvestil (za dostop do vsebine je treba plačati pristojbino)
Spletišče zveznega ministrstva za finance Digitalne publikacije: Da. Tiskane različice uradnih priročnikov se lahko kupijo pri trgovcih na drobno; ministrstvo za finance jih v tej obliki ne pripravlja

Katere vrste iskanj so na voljo?

Publikacija Vrste iskanj
Zvezni uradni list (Bundesgesetzblatt)

Brezplačno: ni na voljo

Ob plačilu pristojbine: iskanje po celotnem besedilu, iskanje na podlagi citatov, naslovov, številke pododdelka, datuma izdaje, leta razglasitve in dela


Zvezno glasilo (Bundesanzeiger) Izraz, del, datum objave, vrsta publikacije, organ/sodišče, ki objavlja (upravni ali pravosodni oddelek); sklic, naslov (oddelek uradnih objav); številka zadeve (pravosodni oddelek)
Uradni list o davčnih informacijah (Bundessteuerblatt) Vrsta davka, vrsta dokumenta, zaporedje pravil, datum, številka spisa, številka dokumenta, zvezna dežela, vsebina/glavno načelo, sklic
Skupno glasilo ministrstev (Gemeinsames Ministerialblatt) Izdaja, številka strani, letnik in iskanje po celotnem besedilu
Uradni list zveznega ministrstva za promet in digitalno infrastrukturo (Verkehrsblatt) Področje, naslov, iskanje po izrazih, datumu, številki odloka
Spletišče zveznega ministrstva za finance Iskanje po celotnem besedilu in interaktivno kazalo

Od katerega datuma so uradna obvestila na voljo v elektronski obliki?

Publikacija Datum, ko je dokument prvič na voljo
Zvezni uradni list (Bundesgesetzblatt)

Elektronska različica oddelka 1 zveznega uradnega lista je od leta 1998 na voljo hkrati s tiskano različico; elektronska različica oddelka 2 zveznega uradnega lista je od leta 1999 na voljo hkrati s tiskano različico

Iskanje je mogoče po vseh izdajah, objavljenih od 23. maja 1949

Zvezno glasilo (Bundesanzeiger)

Posamezne publikacije od 30. avgusta 2002
Vse publikacije od 1. aprila 2012

Uradni list o davčnih informacijah (Bundessteuerblatt) Iskanje je mogoče po izdajah, objavljenih od leta 1992
Skupno glasilo ministrstev (Gemeinsames Ministerialblatt) Iskanje je mogoče po izdajah, objavljenih od leta 1950
Uradni list zveznega ministrstva za promet in digitalno infrastrukturo (Verkehrsblatt) Iskanje je mogoče po izdajah, objavljenih od leta 1947
Spletišče zveznega ministrstva za finance

Priročnik o dohodnini: od leta 2017 na voljo v elektronski obliki
Priročnik o davku na izplačane plače: od leta 2018 na voljo v elektronski obliki
Priročnik o davku od dohodkov pravnih oseb: od leta 2018 na voljo v elektronski obliki. Priročnik o obrtnem davku: od leta 2018 na voljo v elektronski obliki
Skrajšana izdaja priročnika o prometnem davku: od leta 2019 na voljo v elektronski obliki
Priročnik o davčnem zakoniku: od leta 2020 na voljo v elektronski obliki

Ali je mogoče shraniti iskanja in poslati obvestila, ko so izpolnjena merila?

Publikacija Samodejno iskanje Prosto dostopni podatki
Zvezni uradni list (Bundesgesetzblatt) Ne Ne
Zvezno glasilo (Bundesanzeiger) Samo kot informacijska storitev ob plačilu pristojbine Ne
Uradni list o davčnih informacijah (Bundessteuerblatt) Ne Ne
Skupno glasilo ministrstev (Gemeinsames Ministerialblatt) Ne, samo datum publikacije za naslednjo izdajo Ne
Uradni list zveznega ministrstva za promet in digitalno infrastrukturo (Verkehrsblatt) Ne Ne
Spletišče zveznega ministrstva za finance Ne
Zadnja posodobitev: 15/09/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.