Objava uradnih obvestil

Portugalska

Vsebino zagotavlja
Portugalska

Na katerih spletiščih se objavijo uradna obvestila?

Objavljena so na spletišču portugalskega uradnega lista Diário da República Eletrónico.

Katere vrste obvestil se objavljajo?

Portugalski uradni list (Diário da República) je sestavljen iz dveh serij. Prva serija vsebuje objave:

 1. ustavnih zakonov;
 2. mednarodnih konvencij, z njimi povezanih predsedniških odlokov, obvestil o deponiranju zavezujočih instrumenov (zlasti listin o ratifikaciji) in drugih obvestil, povezanih s temi konvencijami;
 3. sistemskih zakonov, zakonov, uredb-zakonov in regionalnih zakonodajnih odlokov;
 4. odlokov predsednika republike;
 5. resolucij skupščine republike;
 6. odlokov predstavnikov republike, ki imenujejo in razrešujejo predsednika in člane regionalnih vlad Azorov in Madeire;
 7. poslovnikov skupščine republike, državnega sveta in zakonodajnih skupščin avtonomnih regij;
 8. odločb in razglasitev ustavnega sodišča, ki se morajo v skladu s pravom objaviti v seriji 1 portugalskega uradnega lista;
 9. odločb o standardizaciji sodne prakse vrhovnega sodišča in računskega sodišča ter odločb vrhovnega upravnega sodišča, ki so splošno zavezujoče na podlagi prava;
 10. rezultatov referendumov in volitev predsednika republike, skupščine republike, zakonodajnih skupščin avtonomnih regij in Evropskega parlamenta v skladu z ustrezno zakonodajo;
 11. odstopnega pisma predsednika republike;
 12. predlogov za zavrnitev programa vlade ter predlogov zaupnice in nezaupnice;
 13. mnenj državnega sveta, kakor je določeno v členu 145(a)–(e) ustave, in vseh mnenj, ki se jih državni svet odloči izdati sam;
 14. drugih vladnih uredb;
 15. resolucij ministrskega sveta in odredb, ki vsebujejo splošne določbe;
 16. resolucij zakonodajnih skupščin avtonomnih regij in regionalnih zakonskih odlokov;
 17. odločb drugih sodišč, ki niso bila navedena zgoraj, ki so splošno zavezujoče na podlagi prava;
 18. izjave o odstopu ali prenehanju mandata članov skupščine republike in članov zakonodajnih skupščin avtonomnih regij.

Poleg drugih aktov, ki se morajo objaviti v seriji 2, se v tej seriji objavijo še:

 1. zakonodajni odloki članov vlade;
 2. rezultati volitev v organe lokalne samouprave;
 3. proračuni državnih organov, ki se morajo v skladu s pravom objaviti v portugalskem uradnem listu, in izjave o prenosu sredstev.

V seriji 2 portugalskega uradnega lista se lahko objavijo naslednje vrste aktov: arbitražna odločitev, bilanca stanja, bruto bilanca, deklaracija, direktiva, dovoljenje, izdano stališče, karta, kolektivna pogodba, ministrska odredba, mnenje, napoved, navodilo, obvestilo, obvestilo Banke Portugalske, odredba, pogodba, pohvala, poročilo, posvetovanje, priporočilo, protokol, razglasitev popravka, regulativni standard Nadzornega organa za vrednostne papirje in pokojninske sklade (Autoridade de Supervisão dos Seguros e Fundos de Pensões), resolucija, seznam, sodba, sodna odločba, sporazum, sporazum o članstvu, uradna izjava, uradna karta, uradni razglas, uredba, uredba o podaljšanju, uredba Portugalske komisije za trg finančnih instrumentov (Comissão do Mercado de Valores Mobiliários) in zakonodajna odredba. Vključena so tudi obvestila o javnem naročilu, sporočila o postopku, obvestila o podaljšanju roka in izjave o popravku obvestila.

Katere organizacije objavljajo obvestila?

Organi, ki so pravno odgovorni za objavljanje aktov v portugalskem uradnem listu ali sodelujejo pri njem, so med drugim: predsedstvo republike, skupščina republike, vlada, zakonodajni skupščini in regionalni vladi avtonomnih regij Azori in Madeira, neposredna in posredna javna uprava, sodišča, državno tožilstvo, neodvisni upravni organi ter avtonomna uprava in organi lokalne samouprave.

Ali je dostop do uradnih obvestil brezplačen?

Da. V skladu z uredbo-zakonom št. 83/2016 z dne 16. decembra je portugalski uradni list javna storitev, ki je na voljo vsem in brezplačna. Objavlja se zgolj v elektronski obliki.

Katere vrste iskanj so na voljo?

Splošni brezplačni dostop vključuje možnost tiskanja, arhiviranja, iskanja in prostega dostopa do vsebin aktov, objavljenih v serijah 1 in 2 portugalskega uradnega lista, v prostodostopnih elektronskih oblikah.

Od katerega datuma so uradna obvestila na voljo v elektronski obliki?

Od 1. julija 2006 je verodostojna elektronska različica uradnega lista Diário da República, objava aktov v njem pa velja za vse pravne namene v skladu s členom 1(5) zakona št. 74/98 z dne 11. novembra 1998, kot je trenutno v veljavi.

Poleg tega je julija 2019 začela delovati mobilna aplikacija portugalskega uradnega lista z dodatnimi funkcijami, kot sta vzpostavitev personaliziranega profila posameznih uporabnikov in uporaba sistema obveščanja, ki omogoča dostop do konsolidirane zakonodaje.

Ali se lahko iskanje shrani in elektronska sporočila pošljejo, ko so kriteriji iskanja izpolnjeni?

Da. V zvezi s pošiljanjem obvestil lahko uporabniki po elektronski pošti, ob predhodni registraciji, ali s prijavo na RSS (Really Simple Syndication) prejemajo povzetke serij 1 in 2 portugalskega uradnega lista.

Ali so uradna obvestila prosto dostopna kot odprti podatki? Če so, kje je mogoče najti odložišče in/ali tehnične informacije?

Da.

Zadnja posodobitev: 07/04/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.