Objava uradnih obvestil

Romunija

Vsebino zagotavlja
Romunija

Informacije na tej strani se nanašajo na uradna obvestila javnih institucij (obvestila, procesni akti itd.), ki po naravi niso zakonodajna ali ne vzpostavljajo splošnih obveznosti, vendar se objavijo v uradnem listu Romunije ali v drugih publikacijah in so na voljo na spletu v elektronski obliki, v skladu z zakonodajo, ki se uporablja. Zakonodajni akti in sodbe sodišč torej niso zajeti, razen tistih, ki se morajo objaviti, da se zagotovi določen pravni učinek (npr. sodbe sodišč, ki se nanašajo na insolventnost).

Seznam ni izčrpen, saj nekatere zadevne primere obravnava z vidika objave uradnih obvestil, podrobneje: akti, ki se objavijo v uradnem listu Romunije, akti, ki se objavijo na portalu in spletišču nacionalnega poslovnega registra (Oficiul Național al Registrului Comerțului) ali v glasilu o insolventnosti, in akti, ki se objavijo na portalu sodišč.

Na katerih spletiščih so objavljena uradna obvestila?

I. Uradni list Romunije

Samostojna družba Monitorul Oficial objavlja uradni list Romunije v tiskani in elektronski obliki. Več informacij o objavljenih aktih in njihovi dostopnosti na spletu je na voljo v naslednjih oddelkih.

Elektronska različica (e-Monitor) je na voljo na tem naslovu.

II. Nacionalni poslovni register (ONRC)

(a) Podjetniki se morajo pred začetkom opravljanja gospodarske dejavnosti registrirati/vpisati v poslovni register, med opravljanjem gospodarske dejavnosti ali ob njenem prenehanju pa morajo zahtevati, naj se v poslovni register dodajo opombe v zvezi z vsemi dejstvi in akti, katerih vpis se zahteva po zakonu.

Vpis v poslovni register pomeni pravno objavo nacionalnega poslovnega registra: evidence, podatki in vpisani akti imajo na podlagi zakona učinek zoper tretje osebe od datuma njihovega vpisa ali objave v uradnem listu Romunije ali na spletišču/portalu storitev nacionalnega poslovnega registra.

Vpis in opombe imajo učinek zoper tretje osebe od njihovega vpisa v poslovni register ali od objave v uradnem listu Romunije, del IV ali VII, ali drugi publikaciji, kadar tako določa zakon.

(b) Nacionalni poslovni register objavlja tudi glasilo o insolventnosti v elektronski obliki: oddelek, ki zagotavlja javno storitev vročanja dokumentov strankam, sporočanja sodb in vabil ter obveščanja o procesnih aktih, ki jih izdajo sodišča/upravitelji v postopkih zaradi insolventnosti/upravitelji, ki jih imenuje sodišče/druge pooblaščene osebe v okviru postopka zaradi insolventnosti v skladu z zakonom št. 85/2014 o postopkih preprečevanja insolventnosti in postopkih zaradi insolventnosti, kakor je bil pozneje spremenjen in dopolnjen, in oddelek z naslovom Dolžniki – fizične osebe z obveznostmi, ki ne izhajajo iz opravljanja dejavnosti (Debitori - persoane fizice cu obligații ce nu decurg din exploatarea unei întreprinderi), v skladu z zakonom št. 151/2015 o postopkih zaradi insolventnosti fizičnih oseb.

Glede podjetnikov, ki jih zajema zakon št. 85/2014 o postopkih preprečevanja insolventnosti in postopkih zaradi insolventnosti, kakor je bil pozneje spremenjen in dopolnjen, se procesni akti, ki jih vročajo/pošiljajo sodišča, stečajni upravitelji (upravitelji v postopkih zaradi insolventnosti/stečajni upravitelji, ki jih imenuje sodišče) in druge po zakonu pooblaščene osebe, objavijo v glasilu o insolventnosti, publikaciji, ki je na voljo na portalu spletnih storitev nacionalnega poslovnega registra.

Sodba, s katero se opredeli načrt reorganizacije dolžnika (podjetnika), kot procesni akt na podlagi zakona št. 85/2014 o postopkih preprečevanja insolventnosti in postopkih zaradi insolventnosti, kakor je bil pozneje spremenjen in dopolnjen, se objavi v delu IV uradnega lista Romunije.

Glede fizičnih oseb, ki jih zajema zakon št. 151/2015 o postopkih zaradi insolventnosti fizičnih oseb, se procesni akti, ki jih vročijo/dostavijo odbor za insolventnost, upravitelj v postopku, stečajni upravitelj in organi sodišča, objavijo v oddelku glasila o insolventnosti z naslovom Dolžniki – fizične osebe z obveznostmi, ki ne izhajajo iz opravljanja dejavnosti, ki je na voljo na spletišču: http://www.bpi.ro/.

III. Portal sodišč

Portal sodišč upravlja ministrstvo za pravosodje. Vsako sodišče v Romuniji ima spletišče na tem portalu. Informacije na teh spletiščih neposredno vnaša in upravlja osebje sodišča, razen informacij o zadevah in narokih, ki se vnesejo samodejno iz sistema za elektronsko upravljanje zadev, ki se uporablja na ravni sodišča.

Dostop do spletišča posameznega sodišča je mogoč prek domače strani portala sodišč, kjer se na seznamu najprej izbere sodni okraj, ki mu sodišče pripada (območje pristojnosti posameznega pritožbenega sodišča), nato pa posamezno sodišče.

Katere vrste obvestil se objavljajo?

I. Uradni list Romunije

V skladu z zakonom št. 202 z dne 9. novembra 1998 o organizaciji uradnega lista Romunije, kakor je bil ponovno objavljen, glede uradnih obvestil velja naslednje:

 • v delu III se v skladu s pravnimi zahtevami objavijo: pravni akti, dokumenti, sporočila, obvestila in druga taka sporočila (npr. obvestila o zaposlovanju osebja, razpisi za delovna mesta v javni upravi, sodbe glede preklica menic/čekov, redna poročila o dejavnostih javnih organov, obvestila o natečajih za sprejem v nacionalni inštitut pravosodnega osebja (Institutul Național al Magistraturii), preverjanja usposobljenosti pravosodnega osebja in seznam prostih delovnih mest pravosodnega osebja; obvestila o razpisih prostih delovnih mest pomočnikov pravosodnega osebja pri višjem kasacijskem sodišču itd.);
 • v delu IV se v skladu s pravnimi zahtevami objavijo pravni akti, ki se nanašajo na gospodarske subjekte in druge kategorije pravnih oseb, ter drugi akti, sestavljeni na podlagi pravnih določb (npr. odločba o priznanju tujih neprofitnih pravnih oseb v Romuniji, sodbe o odobritvi spremembe statuta politične stranke, odločbe sodišča o začetku stečajnega postopka, obvestila o dražbah za prodajo blaga, odločbe o koncu obdobja veljavnosti avtorizacije kreditnih institucij in odločbe nacionalne banke Romunije o odvzemu avtorizacije, odločbe generalnega direktorja romunskega urada za avtorske pravice o odvzemu ali prekinitvi potrdil o registraciji itd.);
 • v delu V se objavijo kolektivne pogodbe, sklenjene na nacionalni in sektorski ravni, konvencije in priporočila Mednarodne organizacije dela ter drugi akti na podlagi pravnih določb;
 • v delu VI se objavijo obvestila o oddaji javnih naročil ter obvestila o sklenitvi pogodb za javna gradbena dela in koncesijskih pogodb za storitve, koncesijskih pogodb za javno preskrbo ter druga obvestila na podlagi pravnih določb (npr. obvestila na podlagi zakona št. 350/2005 o ureditvi nepovratnih sredstev; koncesije – obvestila o oddaji naročil na podlagi nujnega sklepa št. 54/2006 o ureditvi koncesijskih pogodb za javno preskrbo);

Opomba: v skladu z zakonom št. 98/2016 o javnem naročanju se obvestila na nacionalni ravni objavljajo prek sistema za elektronsko javno naročanje SEAP, ki se uporablja za elektronsko izvajanje postopkov javnega naročanja.

 • v delu VII se v skladu s pravnimi zahtevami objavijo pravni akti, ki se nanašajo na zadruge in druge kategorije pravnih oseb, ki jih ustanovijo zadruge, ter drugi akti, ki se nanašajo na zadružništvo, kot je opredeljeno na podlagi pravnih določb (npr. sklep pooblaščenega sodnika o vpisu zadruge v poslovni register, akt o imenovanju stečajnega upravitelja in kateri koli drug akt, s katerim se uvajajo spremembe njihove pravne osebnosti itd.).

II. Nacionalni poslovni register (ONRC)

(a) Glede podjetnikov, vpisanih v poslovni register:

 • izvleček iz sklepa/sklepa o vpisu (uradni list Romunije, del IV ali VII);
 • akti o spremembi aktov o ustanovitvi in obvestila o predložitvi posodobljenih aktov o ustanovitvi (uradni list Romunije);
 • sodbe glede zadev, za katere tako določa zakon (uradni list Romunije);
 • sodbe sodišč o prenehanju (v delu IV uradnega lista Romunije in na spletišču nacionalnega poslovnega registra ali na njegovem spletnem portalu storitev);
 • sklepi o imenovanju stečajnega upravitelja na podlagi člena 237(6) zakona št. 31/1990 o gospodarskih družbah (na spletišču nacionalnega poslovnega registra in na njegovem portalu spletnih storitev);
 • projekti združitve/delitve (v delu IV uradnega lista Romunije ali na zahtevo vložnika na lastnem spletišču družbe, pri čemer bo v tem primeru poslovni register, pri katerem je družba vpisana, brezplačno objavil združitev ali delitev na svojem spletišču);
 • sklepi o zavrnitvi vloge za vpis in vpisi, katerih posledica ni sprememba aktov o ustanovitvi (na spletišču nacionalnega poslovnega registra ali na portalu spletnih storitev registra);
 • seznam družb, glede katerih bo nacionalni poslovni register vložil tožbe za prenehanje, v skladu s členom 237(2) zakona št. 31/1990 o gospodarskih družbah (spletišče ali portal spletnih storitev);
 • seznam družb, glede katerih bo nacionalni poslovni register vložil tožbe za izbris, v skladu s členom 237(9) zakona št. 31/1990 o gospodarskih družbah (spletišče nacionalnega poslovnega registra ali portal spletnih storitev);
 • seznam družb, glede katerih bo nacionalni poslovni register vložil tožbe za izbris, se v skladu s členom 260(7) zakona št. 31/1990 objavi na spletišču nacionalnega poslovnega registra ali na portalu spletnih storitev registra;
 • odločitev tribunala o izbrisu na podlagi člena 237(10) zakona št. 31/1990 o gospodarskih družbah (na spletišču nacionalnega poslovnega registra ali na portalu spletnih storitev registra);
 • odločitev tribunala o izbrisu na podlagi člena 260(8) zakona št. 31/1990 o gospodarskih družbah (na spletišču nacionalnega poslovnega registra in na portalu spletnih storitev registra).

(b) Glede podjetnikov, ki jih zajema zakon št. 85/2014 o postopkih preprečevanja insolventnosti in postopkih zaradi insolventnosti, kakor je bil pozneje spremenjen in dopolnjen, se v glasilu o insolventnosti v skladu z zakonom objavijo naslednji procesni akti sodišč, stečajnih upraviteljev (upraviteljev v postopkih zaradi insolventnosti/stečajnih upraviteljev, ki jih imenuje sodišče) in drugih pooblaščenih oseb:

 • pozivi k udeležbi na naroku, obvestila in sodbe;
 • vabila in sporočila;
 • drugi procesni akti, ki jih določa zakon.

Glede fizičnih oseb, za katere se uporablja zakon št. 151/2015 o postopkih zaradi insolventnosti fizičnih oseb, se naslednji procesni akti, ki jih vročijo/dostavijo odbor za insolventnost, upravitelj v postopku zaradi insolventnosti, stečajni upravitelj in organi sodišča, objavijo v oddelku glasila o insolventnosti z naslovom Dolžniki – fizične osebe z obveznostmi, ki ne izhajajo iz opravljanja dejavnosti:

 • odločbe odbora za insolventnost;
 • obvestila;
 • sodbe;
 • drugi procesni akti, ki jih določa zakon.

III. Portal sodišč

V skladu s členom 167 zakonika o civilnem postopku (zakon št. 134/2010) velja, da kadar tožnik utemeljeno zatrjuje, da kljub vsem prizadevanjem ni našel informacij o stalnem prebivališču toženca ali drugem kraju, kamor bi se lahko tožencu na podlagi zakona vročala sodna pisanja, lahko sodišče odobri vročanje pisanj takemu tožencu z objavo. Vročitev z objavo se opravi z objavo na vratih sodišča, na portalu pristojnega sodišča in na zadnjem znanem naslovu stalnega prebivališča osebe, ki se ji pisanje vroča. Če sodišče meni, da je potrebno, odredi objavo sodnega poziva v uradnem listu Romunije ali zelo branem nacionalnem časopisu.

Temu je na portalu sodišča namenjen splošni oddelek za vročitve z objavo. Poleg tega ima tudi spletišče vsakega sodišča oddelek za vročitve z objavo (glej na primer spletišče tribunala v Bukarešti).

Katere organizacije objavljajo obvestila?

Odvisno od zakonodaje, ki se uporablja za posamezno vrsto obvestila, so to uradni list Romunije ali institucije izdajateljice.

Glede posameznih zgoraj navedenih primerov: nacionalni poslovni register, uradni list Romunije ali sodišča.

Ali je dostop do uradnih obvestil brezplačen?

I. Uradni list Romunije

Akti, ki se objavijo v delih od III do VII uradnega lista Romunije, so brezplačno dostopni na spletu v berljivi različici deset dni od njihove objave.

Izdelki v elektronski obliki, ki so za plačilo na voljo na spletu (Expert-Monitor in Autentic-monitor), vključno s pristojbinami, ki jih zaračunava neodvisna družba Monitorul Oficial, so opisani na njenem spletišču.

II. Nacionalni poslovni register (ONRC)

(a) Da, obvestila, ki se nanašajo na podjetnike, vpisane v poslovni register, na portalu nacionalnega poslovnega registra.

(b) Dostop do glasila o insolventnosti, spletne publikacije z objavljenimi procesnimi akti o podjetnikih, ki postanejo insolventni, v skladu z zakonom št. 85/2014 o postopkih za preprečevanje insolventnosti in postopkih zaradi insolventnosti, se odobri na podlagi plačane naročnine.

Dostop do oddelka glasila o insolventnosti z naslovom Dolžniki – fizične osebe z obveznostmi, ki ne izhajajo iz opravljanja dejavnosti se brezplačno odobri dolžniku, upnikom, upravitelju v postopku zaradi insolventnosti/stečajnemu upravitelju, odboru za insolventnost in sodišču v zadevah, v katerih sodelujejo.

Na portalu spletnih storitev nacionalnega poslovnega registra je veliko brezplačnih informacij o osebah, objavljenih v glasilu o insolventnosti.

III. Portal sodišč

Dostop do portala sodišč je brezplačen.

Katere vrste iskanj so na voljo?

I. Uradni list Romunije

V brezplačni različici uradnega lista Romunije (e-Monitor) ni mogoče avtomatično iskanje po objavljenih aktih. Tako lahko uporabniki izberejo le datum objave prek koledarja in številko uradnega lista (za vsak del).

II. Nacionalni poslovni register (ONRC)

(a) Iskanje po podjetnikih, vpisanih v poslovni register, je mogoče na podlagi enega ali največje možne kombinacije naslednjih iskalnih kriterijev:

 • številka v poslovnem registru;
 • okrožje;
 • ime družbe;
 • datum objave;
 • davčna številka;
 • leto bilance stanja.

(b) Iskanje po dolžnikih v postopku zaradi insolventnosti je mogoče v oddelku spletnih storitev glasila o insolventnosti (BPI) (Servicii online BPI), v pododdelkih osebe, objavljene v glasilu o insolventnosti (Persoane publicate in BPI) in pregled številk glasil o insolventnosti (Sumar număr BPI), na podlagi naslednjih izbirnih kriterijev:

 • oseba, objavljena v glasilu o insolventnosti;
 • številka glasila;
 • številka zadeve;
 • davčna identifikacijska številka;
 • matična številka družbe;
 • obdobje objave;
 • leto objave v glasilu o insolventnosti.

III. Portal sodišč

Po sodnih pozivih je mogoče iskati na portalu sodišč po imenu (ime in priimek ali le eden od teh) pozvane stranke.

Pri iskanju po splošnem oddelku portala sodišč bodo med rezultati iskanja sodni pozivi, ki jih objavijo vsa sodišča, pri iskanju po oddelku posameznega sodišča (npr. tribunala v Bukarešti), pa bodo med rezultati iskanja le sodni pozivi, ki jih objavi navedeno sodišče.

Od katerega datuma so uradna obvestila na voljo v elektronski obliki?

I. Uradni list Romunije

e-Monitor – 2008

II. Nacionalni poslovni register (ONRC)

(a) Glede podjetnikov, vpisanih v poslovni register, od leta 2012.

(b) Nacionalni poslovni register je prvo izdajo glasila o insolventnosti v elektronski obliki objavil 1. avgusta 2006, ogledati pa si jo je mogoče na portalu spletnih storitev nacionalnega poslovnega registra.

III. Portal sodišč

Vročanje z objavo je na portalu sodišč na voljo od marca 2013.

Ali se lahko iskanje shrani in elektronska sporočila pošljejo, ko so kriteriji iskanja izpolnjeni?

Ni relevantno

Ali so uradna obvestila prosto dostopna kot odprti podatki? Če so, kje je mogoče najti odložišče in/ali tehnične informacije?

Portal sodišč omogoča omejen dostop samo do sklopov podatkov o sodnih spisih in narokih, ne pa tudi do vročanja z objavo. Informacije o tem so na voljo le v obliki zapisa HTML.

Zadnja posodobitev: 21/03/2019

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.