Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på tyska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Swipe to change

Publicering av kungörelser

Österrike

Innehåll inlagt av
Österrike
Det finns ingen officiell översättning av den språkversion du tittar på.
Här kommer du till en maskinöversatt version av innehållet. Maskinöversättningen tillhandahålls enbart för att bidra till förståelsen av texten. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

På vilka webbplatser publiceras kungörelser?

https://www.justiz.gv.at/

https://www.ediktsdatei.justiz.gv.at/

Vilka typer av kungörelser publiceras?

Följande typer av kungörelser publiceras på webbplatsen http://www.justiz.gv.at/:

 • Rapporter
 • Sakkunnigutlåtanden
 • Yttranden
 • Utvärderingar
 • Rundskrivelser
 • Riktlinjer
 • Texter för samråd
 • Stadgor
 • Statistik
 • Handböcker
 • Utlysta lediga tjänster
 • Utnämningsmeddelanden.

Följande kungörelser publiceras på webbplatsen http://www.edikte.justiz.gv.at/ (Ediktsfil):

 • Insolvensförfaranden (konkurser, rekonstruktioner och skuldsanering)
 • Försäljning och arrenden i insolvensförfaranden
 • Tvångsauktioner
 • Fast egendom
 • Lös egendom
 • Tvångsförvaltning
 • Frivillig utauktionering
 • Kungörelser och tillkännagivanden i brottmålsförfaranden
 • Tillkännagivanden från brottmålsdomstolar
 • Straffrättsligt indrivningsförfarande
 • Delgivningsunderrättelser i brottmålsförfaranden
 • Avslutande av utredningar
 • Tillkännagivanden och lysningar
 • Domstolsutsedda förvaltare och delgivning genom offentlig kungörelse
 • Mortifikationer
 • Dödförklaringar/dödsorsaksintyg
 • Kungörelser i arvsförfaranden
 • Kungörelser i enlighet med lagen om förvar och kvarstad (Verwahrungs- und Einziehungsgesetz)
 • Medborgarombud enligt § 8 i lagen om rättigheter vid vård på vårdinrättning (Heimaufenthaltsgesetz)
 • Patientombud enligt § 13 i lagen om förvar på institution (Unterbringungsgesetz)
 • Delgivning genom offentligt tillkännagivande till juridiska personer
 • Delgivning genom offentligt tillkännagivande av företagsregisterdomstolarna (Firmenbuchgerichte)
 • Tillkännagivanden från företagsregisterdomstolarna
 • Kungörelser från inskrivningsdomstolar (Grundbuchsgerichte)
 • Beslut från kartelldomstolen (Kartellgericht)
 • Tillkännagivanden från rättsväsendet
 • Offentliggöranden från företag.

För vilka organisationer publiceras tillkännagivanden?

Från förbundsjustitieministeriet.

Från domstolar, åklagarmyndigheter, advokater och notarier.

Är tillgången till kungörelserna gratis?

Ja.

Vilken typ av sökningar kan göras?

På justitieministeriets webbplats (http://www.justiz.gv.at/) kan man söka på enstaka ord i alla dokument på webbplatsen.

Ordsökning kan göras i alla kategorier av tillkännagivanden som finns webbplatsen Ediktsdatei (http://www.edikte.justiz.gv.at/) Dessutom kan användarna söka på ärendenummer i många kategorier. När det gäller auktioner kan man även söka på föremål. Detta är bara några exempel på alla de olika sökmöjligheter som finns i de olika kategorierna.

Från och med vilket datum var de officiella tillkännagivandena tillgängliga i elektroniskt format?

Justitieministeriets webbplats (http://www.justiz.gv.at/) och webbplatsen Ediktsdatei (http://www.edikte.justiz.gv.at/) har funnits sedan 2000.

Går det att spara sökningar, och kan man få aviseringar när nya kungörelser som matchar sökningen publiceras?

Nej.

Kan man få gratis tillgång till kungörelser som öppna data? Var finns datakatalogen och/eller den tekniska katalogen i sådana fall?

Man kan få gratis tillgång till tillkännagivandena på Ediktsdatei, och de kan också hanteras som html-filer (inget kopieringsskydd). En licens kan erhållas enligt lagen om vidareutnyttjande av offentlig information (Informationsweiterverwendungsgesetz – IWG). Data finns för närvarande inte som öppna data.

Publikationerna på http://www.justiz.gv.at/ motsvarar till övervägande del befintliga dokument i pdf-format. Det finns vissa Word-dokument, men inte många. Alla publiceras som en del av webbpubliceringssystemet (WCMS) och som gratis html-sidor. Dokumenten kan laddas ner som bilagor på html-sidorna.

Senaste uppdatering: 30/12/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.