Publicering av kungörelser

Österrike

Innehåll inlagt av
Österrike

På vilka webbplatser publiceras kungörelser?

https://www.justiz.gv.at/

https://edikte.justiz.gv.at/

Vilka typer av kungörelser publiceras?

Följande typer av kungörelser publiceras på webbplatsen https://www.justiz.gv.at/:

 • Rapporter.
 • Sakkunnigutlåtanden.
 • Yttranden.
 • Utvärderingar.
 • Rundskrivelser.
 • Riktlinjer.
 • Texter för samråd.
 • Stadgar.
 • Statistik.
 • Handböcker.
 • Meddelanden om ledig tjänst.
 • Utnämningsmeddelanden.

Följande kungörelser publiceras på webbplatsen https://edikte.justiz.gv.at/ (Ediktsfil):

 • Insolvensförfaranden (konkurser, rekonstruktioner och skuldsanering).
 • Europeiska omstruktureringsförfaranden.
 • Uppenbar betalningsoförmåga.
 • Försäljning och arrenden i insolvensförfaranden.
 • Tvångsauktioner.
 • Egendom.
 • Lös egendom.
 • Försäljning av varor genom privaträttsliga avtal enligt § 268.2 i utsökningslagen.
 • Tvångsförvaltning.
 • Frivillig utauktionering.
 • Byggnader som ställts som säkerhet utan besittningsövergång och som är uppförda på tredje parts mark.
 • Kungörelser och tillkännagivanden i brottmål.
 • Tillkännagivanden från brottmålsdomstolar.
 • Straffrättsligt indrivningsförfarande.
 • Delgivningsunderrättelser i brottmål.
 • Avslutande av utredningar.
 • Tillkännagivanden och lysningar.
 • Domstolsutsedda förvaltare och delgivning genom offentlig kungörelse.
 • Mortifikationer.
 • Dödsbevis/dödsorsaksintyg.
 • Kungörelser i arvsförfaranden.
 • Kungörelser i enlighet med lagen om förvar och kvarstad (Verwahrungs- und Einziehungsgesetz)
 • Medborgarombud enligt § 8 i lagen om rättigheter vid vård på vårdinrättning (Heimaufenthaltsgesetz).
 • Patientombud enligt § 13 i lagen om förvar på institution (Unterbringungsgesetz).
 • Delgivning genom offentligt tillkännagivande till juridiska personer.
 • Delgivning genom offentligt tillkännagivande från domstolar som ansvarar för företagsregister (Firmenbuchgerichte).
 • Tillkännagivanden från domstolar som ansvarar för företagsregister.
 • Kungörelser från domstolar som ansvarar för fastighetsregistret (Grundbuchsgerichte).
 • Beslut från kartelldomstolen (Kartellgericht).
 • Tillkännagivanden från rättsväsendet (Kundmachungen der Justiz).
 • Offentliggöranden från företag.

För vilka organisationer publiceras tillkännagivanden?

Från federala justitieministeriet (Bundesministerium für Justiz).

Från domstolar, åklagarmyndigheter, advokater och notarier.

Är tillgången till kungörelserna gratis?

Ja.

Vilken typ av sökningar kan göras?

På justitieministeriets webbplats (Homepage der Justiz) finns en enkel funktion med sökord som går igenom alla handlingar som finns på webbplatsen.

Ordsökning kan göras i alla kategorier av tillkännagivanden som finns på webbplatsen Ediktsdatei. Dessutom kan användare söka med hjälp av ärendenummer i flera kategorier av tillkännagivanden. För auktioner kan man även söka på själva föremålet. Detta är bara några exempel på alla de olika sökmöjligheter som finns i de olika kategorierna.

Från och med vilket datum var de officiella tillkännagivandena tillgängliga i elektroniskt format?

Justitieministeriets webbplats (Homepage der Justiz) och webbplatsen Ediktsdatei har funnits sedan 2000.

Går det att spara sökningar, och kan man få aviseringar när nya kungörelser som matchar sökningen publiceras?

Nej.

Kan man få gratis tillgång till kungörelser som öppna data? Var finns datakatalogen och/eller den tekniska katalogen i sådana fall?

Man kan få gratis tillgång till tillkännagivandena på Ediktsdatei, och de kan också hanteras som html-filer (inget kopieringsskydd). En licens kan erhållas enligt 2022 års lag om vidareutnyttjande av offentlig information (Informationsweiterverwendungsgesetz 2022 – IWG) – länk här. Data finns för närvarande inte som öppna data.

Publikationerna på https://www.justiz.gv.at/ motsvarar till övervägande del befintliga dokument i pdf-format. Det finns vissa Word-dokument, men inte många. Alla publiceras som en del av webbpubliceringssystemet (WCMS) och som gratis html-sidor. Dokumenten kan laddas ner som bilagor på html-sidorna.

Senaste uppdatering: 23/10/2023

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.