Publicering av kungörelser

Kroatien

Innehåll inlagt av
Kroatien

På vilka webbplatser publiceras officiella tillkännagivanden?

Officiella tillkännagivanden publiceras på webbplatsen för Kroatiens officiella kungörelseorgan och på det kroatiska justitieministeriets e-anslagstavla.

https://narodne-novine.nn.hr/ (Kroatiens officiella kungörelseorgan)

https://e-oglasna.pravosudje.hr/ (kroatiska justitieministeriet)

Vilka typer av tillkännagivanden publiceras?

På e-anslagstavlan publiceras tillkännagivanden om offentlig upphandling, internetauktioner, koncessioner, anbudsinfordringar, lediga tjänster, företagsmeddelanden, meddelanden från olika kammare, beslut om inledande av konkursförfaranden och förkortade konkursförfaranden, beslut om bristande rättslig handlingsförmåga, likvidation, offentliga meddelanden från rättsväsendet och notarier samt registreringar i domstolsregistret.

För vilka organisationer publiceras tillkännagivanden?

  • Narodne novine d.d. (Kroatiens officiella kungörelseorgan).
  • På justitieministeriets e-anslagstavla finns också olika beslut som fattats av domstolar och andra behöriga myndigheter i konkursförfaranden (t.ex. beslut om inledande av konkursförfaranden och kallelser). Justitieministeriet ansvarar för att upprätthålla det it-system som krävs för att e-anslagstavlan ska fungera.

Går det att läsa de officiella tillkännagivandena utan kostnad?

Ja. Det kostar inget.

Vilka typer av sökningar går det att göra?

Webbplatserna för Kroatiens officiella kungörelseorgan tillåter sökningar på ord, datum, typ eller ett specifikt område av tillkännagivanden (t.ex. växelkurs).

Via e-anslagstavlan kan man söka på aktnummer, namn på handlingar, de enheter som tillkännagivandet avser eller identifikationsnummer.

Från och med vilket datum var de officiella tillkännagivandena tillgängliga i elektroniskt format?

Sedan januari 2014 har elektroniska tillkännagivanden publicerats på webbplatsen för Kroatiens officiella kungörelseorgan.

Tillämpningsprogrammet för e-anslagstavlan togs i bruk den 1 november 2014.

Går det att spara sökningar, och kan man få aviseringar när nya tillkännagivanden som matchar sökningen publiceras?

I Kroatiens officiella kungörelseorgan finns ett aviseringssystem för officiella tillkännagivanden om offentlig upphandling (e-verktyget för meddelanden om offentlig upphandling). Slutanvändarna får aviseringar skickade till sin e-post eller till en personlig elektronisk brevlåda.

Det finns inget aviseringssystem för tillkännagivanden som publicerats på e-anslagstavlan. Undantagen är skattemyndigheten (Porezna uprava) och finansmyndigheten (Financijska agencija, FINA). För dessa myndigheter har justitieministeriet inrättat en webbtjänst genom vilken de kan ladda ner data från e-anslagstavlan (flera gånger) dagligen.

Officiella tillkännagivanden finns inte tillgängliga som öppna data.

Kan man få gratis tillgång till de officiella tillkännagivandena som öppna data? Var finns datakatalogen och/eller den tekniska katalogen i sådana fall?

Officiella tillkännagivanden finns inte tillgängliga som öppna data.

Senaste uppdatering: 14/10/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.