Publicering av kungörelser

Cypern

Innehåll inlagt av
Cypern

På vilka webbplatser publiceras officiella tillkännagivanden?

De publiceras i pappersformat, som är det som har rättslig verkan, och på internet där de finns fritt tillgängliga på http://www.mof.gov.cy/gpo.

Vilka typer av tillkännagivanden publiceras?

Följande tillkännagivanden publiceras: lediga tjänster inom offentlig sektor, offentliga upphandlingar, expropriationer och rekvisitioner, utnämningar, befordringar samt bekräftelse och återkallelse av utnämningar, pensioneringar, utnämningar av ställföreträdande befattningshavare, uppsägningar, ministerutnämningar, meddelanden om dödsfall, presidentens tillträdande, avgång och ersättande, presidentutnämningar, beslut från Cyperns regering och parlament, lagförslag från regeringen och enskilda ledamöter, internationella avtal, ministeriernas organisationsschema och tillkännagivanden som krävs enligt lag, till exempel företagslagen.

För vilka organisationer publiceras tillkännagivanden?

  • Staten
  • Halvstatliga organisationer
  • Lokala myndigheter
  • Enskilda personer (advokater) i enlighet med företagslagen

Går det att läsa de officiella tillkännagivandena utan kostnad?

Ja

Vilka typer av sökningar går det att göra?

Allt innehåll som publiceras i Cyperns officiella kungörelseorgan (Epísimi Efimerída)

Från och med vilket datum var de officiella tillkännagivandena tillgängliga i elektroniskt format?

Från och med den 10 december 2004

Går det att spara sökningar, och kan man få aviseringar när nya tillkännagivanden som matchar sökningen publiceras?

Nej

Kan man få gratis tillgång till de officiella tillkännagivandena som öppna data? Var finns datakatalogen och/eller den tekniska katalogen i sådana fall?

Officiella tillkännagivanden finns att tillgå gratis som öppna data på det statliga tryckeriets webbplats (Kyvernitikó Typografeío): http://www.mof.gov.cy/gpo

Senaste uppdatering: 11/03/2024

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.