Publicering av kungörelser

Tjeckien

Innehåll inlagt av
Tjeckien

På vilka webbplatser publiceras kungörelser?

InfoDeska-applikationen är justitieministeriets elektroniska anslagstavlan.

Vilka typer av kungörelser publiceras?

Viktiga kungörelser som rör domstolsförfaranden.

Från vilka organ publiceras kungörelser?

Justitieministeriet, domstolar, åklagarmyndigheten.

Är tillgången till kungörelserna gratis?

Ja.

Vilken typ av sökningar kan göras?

Grundsökningen sker per organ som utfärdat handlingar (justitieministeriet, domstolar, åklagarmyndigheten).
På en viss domstols anslagstavla går det därefter att söka per ämne, kungörelsedatum och akthänvisning.

Från och med vilket datum är kungörelserna tillgängliga i elektroniskt format?

InfoDeska-applikationen innehåller dokument offentliggjorda efter den 1 januari 2009.

Går det att spara sökningar, och kan man få aviseringar när nya kungörelser som matchar sökningen publiceras?

Ja, på Moje InfoDeska går det att prenumerera på e-postaviseringar om nya dokument.

Kan man få gratis tillgång till kungörelser som öppna data? Var finns datakatalogen och/eller den tekniska katalogen i sådana fall?

Kungörelser är fritt tillgängliga som öppna data.

Senaste uppdatering: 09/11/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.