Publicering av kungörelser

Danmark

Innehåll inlagt av
Danmark

På vilka webbplatser publiceras officiella tillkännagivanden?

Officiella tillkännagivanden publiceras i Statstidende och på https://statstidende.dk/.

Fram till den 14 oktober 2005 fanns Statstidende även i pappersformat.

Vilka typer av tillkännagivanden publiceras?

I Statstidende publiceras särskilda lagstadgade tillkännagivanden med rättslig verkan för medborgare, företag och myndigheter samt vissa ej lagstadgade tillkännagivanden.
Bland annat offentliggörs tillkännagivanden om dödsbon (t.ex. arvskungörelser), konkursbon (t.ex. konkursbeslut), företagsrekonstruktioner, stämningar och liknande domstolskallelser, försäljning på beslut av domstol samt val och folkomröstningar.

För vilka organisationer publiceras tillkännagivanden?

Tillkännagivanden från domstolar, advokater, offentliga institutioner och privata företag publiceras.

Går det att läsa de officiella tillkännagivandena utan kostnad?

Det är gratis att göra såväl engångssökningar som ständiga sökningar (se nedan).

Från och med vilket datum var de officiella tillkännagivandena tillgängliga i elektroniskt format?

Statstidende har publicerats i elektroniskt format sedan 2000. Från och med den 15 oktober 2005 finns Statstidende enbart i elektronisk form.

Går det att spara sökningar, och kan man få aviseringar när nya tillkännagivanden som matchar sökningen publiceras?

Ständiga sökningar kan göras. Detta är gratis, men man måste registrera sig som användare.
Man kan också prenumerera på den dagliga pdf-versionen av Statstidende. Då skickas ett e-postmeddelande med dagens Statstidende i pdf-format på publiceringsdagarna.

Kan man få gratis tillgång till de officiella tillkännagivandena som öppna data? Var finns datakatalogen och/eller den tekniska katalogen i sådana fall?

Alla kan få tillgång till öppna data genom ReST-sökning på https://statstidende.dk. Arbete pågår för att förbättra Statstidende i tekniskt hänseende. Man överväger nu om man ska fortsätta erbjuda detta eller inte.

Senaste uppdatering: 20/06/2022

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.