Publicering av kungörelser

Estland

Innehåll inlagt av
Estland

På vilka webbplatser publiceras officiella tillkännagivanden?

Viktiga officiella tillkännagivanden publiceras på webbplatsen för den officiella publikationen Ametlikud Teadaanded (Officiella tillkännagivanden). I vissa fall måste tillkännagivanden enligt lag publiceras i pressen.

Den officiella webbpublikationen Ametlikud Teadaanded har endast offentliggjorts i elektroniskt format sedan den 1 juli 2003. Den fungerar också som en databas i det statliga informationssystemet. Alla har tillgång till Ametlikud Teadaanded utan kostnad på https://www.ametlikudteadaanded.ee/.

Vilka typer av tillkännagivanden publiceras?

Meddelanden, inbjudningar och kungörelser som måste publiceras enligt lag eller enligt en regeringsförordning eller ministerförordning.

Två typer av tillkännagivanden publiceras i Ametlikud Teadaanded:

  1. Tillkännagivanden som är avsedda för att ge information till en viss person och som, av sekretesskäl, inte får användas för andra ändamål. Sådana tillkännagivanden får bara publiceras under en viss tid i Ametlikud Teadaanded, varefter åtkomsten till dem begränsas. Kraven om vidareutnyttjande är inte tillämpliga på sådana tillkännagivanden.
  2. Tillkännagivanden som är avsedda att ge allmän information och som bör kunna vidareutnyttjas i ett maskinläsbart format.

För vilka organisationer publiceras tillkännagivanden?

Tillkännagivanden som statliga och lokala myndigheter samt företrädare för fria yrkesutövare (t.ex. notarier och exekutionstjänstemän) måste offentliggöra i sin verksamhet publiceras i Ametlikud Teadaanded. Även sådana tillkännagivanden offentliggörs som privata juridiska enheter måste publicera enligt lag och som offentliggörs som information till allmänheten (t.ex. delning och upplösning av företag).

Går det att läsa de officiella tillkännagivandena utan kostnad?

Det går att läsa alla tillkännagivanden som publicerats i Ametlikud Teadaanded utan kostnad.

En statlig avgift måste erläggas för publikation av ett tillkännagivande i en privatpersons intresse, exempelvis ett meddelande om förlust av en handling.

Vilka typer av sökningar går det att göra?

Man kan söka på publicerade tillkännagivanden på grundval av typ, titel, utgivare och influensområde eller göra en fulltextsökning.

I tjänsten ”Mina officiella tillkännagivanden” (Minu Ametlikud Teadaanded) kan man prenumerera på flera olika slags tillkännagivanden som därefter skickas per e-post och även läsa arkiverade tillkännagivanden som handlar om en själv, men som inte längre finns publicerade. Om syftet med publiceringen av ett tillkännagivande avseende en viss person har nått sitt syfte avbryts publiceringen varpå tillkännagivandet arkiveras. Publicering av sådana tillkännagivanden avbryts också om personen bekräftar mottagandet av tillkännagivandet med sitt id-kort, med hjälp av tjänsten ”Mina officiella tillkännagivanden”.

Från och med vilket datum var de officiella tillkännagivandena tillgängliga i elektroniskt format?

Den 1 juli 2003. På webbplatsen Ametlikud Teadaanded finns också tillkännagivanden som tidigare har publicerats på papper och som offentliggörs för ändamål i det allmännas intresse.

Går det att spara sökningar, och kan man få aviseringar när nya tillkännagivanden som matchar sökningen publiceras?

En person kan prenumerera på alla tillkännagivanden och få dem per e-post samt spara tillkännagivanden genom tjänsten ”Mina officiella tillkännagivanden”. För att använda denna tjänst måste användaren styrka sin identitet med hjälp av sitt id-kort eller mobil-id. Genom tjänsten kan användare också se arkiverade tillkännagivanden i Ametlikud Teadaanded som handlar om dem själva och se vilka andra personer som har läst tillkännagivandena om dem.

Det går också att använda uniforma resursidentifikatorer (URI) för att söka och hämta tillkännagivanden i Ametlikud Teadaanded. Uniciteten av en URI beror på hur många URI-komponenter som används. En URI används för att öppna ett eller flera publicerade tillkännagivanden i html-format, som i stort sett är detsamma som ett sökresultat, eller som en xml- eller xml-rdf-fil.

Med hjälp av URI kan man öppna offentligt tillgängliga tillkännagivanden som inte är avsedda som information till en viss person och vars publicering inte har avbrutits.

För att en URI ska kunna användas måste en webbadress som motsvarar det aktuella tillkännagivandets publiceringsuppgifter skapas.

Närmare anvisningar om URI-baserade sökningar finns på https://www.ametlikudteadaanded.ee/avalik/uriotsing.

Kan man få gratis tillgång till de officiella tillkännagivandena som öppna data? Var finns datakatalogen och/eller den tekniska katalogen i sådana fall?

Tillkännagivanden som inte är avsedda som information till en viss fysisk person, till exempel tillkännagivanden avsedda som information till allmänheten, finns tillgängliga som öppna data. Tillkännagivanden som inte längre finns publicerade och som har arkiverats är inte tillgängliga som öppna data.

Öppna data kan laddas ner i realtid som URI:er. Uniciteten av en URI beror på hur många URI-komponenter som används. En URI används för att öppna ett eller flera publicerade tillkännagivanden i html-format, som i stort sett är detsamma som ett sökresultat, eller som en xml- eller xml-rdf-fil. För att en URI ska kunna användas måste en webbadress som motsvarar det aktuella tillkännagivandets publiceringsuppgifter skapas.

Senaste uppdatering: 14/05/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.