Publicering av kungörelser

Finland

Innehåll inlagt av
Finland

På vilka webbplatser publiceras officiella tillkännagivanden?

Kungörelseregistret

Officiella tidningen

Vilka typer av tillkännagivanden publiceras?

Kungörelseregistret uppdateras med information om tillkännagivanden om beslut från domstolar eller myndigheter i fråga om följande:

 1. Offentliga stämningar från tingsrätt.
 2. Fusion av stiftelser som meddelats av en tingsrätt.
 3. Aktiebolags fusion, delning eller utdelning av medel eller andra i lagstiftningen om sammanslutningar och stiftelser avsedda åtgärder eller beslut som ska kungöras i officiella tidningen.
 4. Tillkännagivanden från utmätningsman.

officiella tidningen publiceras meddelanden, tillkännagivanden och andra handlingar som utfärdas av olika organisationer.

För vilka organisationer publiceras tillkännagivanden?

kungörelseregistret publiceras tillkännagivanden från tingsrätter, utsökningsmyndigheter och det finska handelsregistret (PHR).

Tillkännagivanden som tingsrätterna meddelar till kungörelseregistret:

 • Offentliga stämningar till borgenärer.
 • Fusioner av stiftelser.

Tillkännagivanden som utsökningsmyndigheterna meddelar till kungörelseregistret:

 • Ingående av borgenärsöverenskommelser.
 • Diskussioner om fördelning av tillgångar.
 • Korrespondens med borgenärer.

Tillkännagivanden som det finska handelsregistret (PHR) meddelar till kungörelseregistret:

 • Flytt av ett SE-bolags säte.
 • Delningar.
 • Offentliga stämningar i likvidationsförfaranden.
 • Offentliga stämningar till borgenärer till företag i likvidation.
 • Minskning av den inledande fonden.
 • Fusion genom bildande av ett nytt bolag.
 • Tillkännagivanden till innehavare av särskilda rättigheter.
 • Tillkännagivanden till borgenärer till en förvärvande stiftelse.
 • Tillkännagivanden till borgenärer till en förvärvande enhet.
 • Tillkännagivanden till borgenärer till en förvärvande enhet i en delning.
 • Flytt av hela eller delar av en affärsverksamhet.
 • Återkallelse av ett kreditinstituts tillstånd.
 • Omvandling av ett publikt aktiebolag till ett privat aktiebolag.
 • Kapitalminskning.
 • Omvandling av ett kooperativ till ett privat aktiebolag.
 • Avlägsnande av ett kooperativ ur handelsregistret.
 • Återkallelse av en kooperativ banks tillstånd.
 • Förordnande om likvidationsförfarande eller avlägsnande ur registret.
 • Minskning av investeringskapital.
 • Fusion.
 • Ändring av reglerna eller undantag från en bestämmelse.
 • Fördelning av fritt kapital.
 • Minskning av reservfonden.
 • Vinstfördelning.
 • Begäran om förordnande om upplösning av en sammanslutning.
 • Ändring av bolagsordningen eller undantag från en bestämmelse.
 • Minskning av aktiepremiekontot.
 • Begäran om förordnande om likvidation av ett bolag eller dess avlägsnande ur registret.
 • Byte av bolagsform.

Därutöver publicerar officiella tidningen meddelanden, tillkännagivanden och andra handlingar som utfärdas av olika organisationer.

Går det att läsa de officiella tillkännagivandena utan kostnad?

Kungörelseregistret: ja

Officiella tidningen: Sedan 2011 kan man få kopior i PDF-format utan kostnad. En avgift tas ut för Creditas tjänst Virallinen.fi.

1 användare, pris per licens: 200 euro per år; 2–5 användare, pris per licens: 145 euro per år; mer än 5 användare, pris per licens: 124 euro per år.

Vilka typer av sökningar går det att göra?

Man kan söka efter tillkännagivanden i kungörelseregistret med hjälp av följande parametrar:

 • Kungörelsens art
 • Föremålet för kungörelsen
 • Företags- och organisationsnummer/födelsedatum/födelseår
 • Utslagsdag
 • Hemort
 • Tingsrättens ärendenummer

Utöver andra sökkriterier kan man söka på ett obegränsat antal sökord i officiella tidningens avgiftsbelagda databas.

Från och med vilket datum var de officiella tillkännagivandena tillgängliga i elektroniskt format?

Kungörelseregistret: den 1 april 2004

Officiella tidningen: sedan 2011

Går det att spara sökningar, och kan man få e-postaviseringar när nya tillkännagivanden som matchar sökningen publiceras?

Kungörelseregistret: Nej, detta är inte möjligt.

Officiella tidningen: Det går att spara sökningar och få aviseringar via e-post om man använder den avgiftsbelagda databasen.

Kan man få gratis tillgång till de officiella tillkännagivandena som öppna data? Var finns datakatalogen och/eller den tekniska katalogen i sådana fall?

Ej tillgängliga som öppna data.

Senaste uppdatering: 19/05/2024

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.