Publicering av kungörelser

Tyskland

Innehåll inlagt av
Tyskland

På vilka webbplatser publiceras officiella tillkännagivanden?

Eftersom Tyskland är en förbundsstat offentliggör delstaterna, Länder, sina egna officiella tillkännagivanden. De har särskilda webbplatser för detta ändamål. Länkar till vissa av dessa finns på förbundsregeringens och delstaternas juridikportal (Justizportal des Bundes und der Länder). Nedanstående information avser endast förbundsregeringens tillkännagivanden:

Publikation Typ av publikation
Förbundsrepublikens författningssamling (Bundesgesetzblatt) Endast en elektronisk kopia av den officiella tryckta versionen.
Förbundsrepublikens officiella kungörelseorgan (Bundesanzeiger)

Officiell del; juridisk del
(endast i elektroniskt format).

Officiellt kungörelseorgan på skatteområdet (Bundessteuerblatt) Pappersformat och elektroniskt format.
Ministeriernas gemensamma kungörelseorgan (Gemeinsames Ministerialblatt) Pappersformat och elektroniskt format.
Officiellt kungörelseorgan för transportsektorn (Verkehrsblatt) Pappersformat och elektroniskt format.
Förbundsfinansministeriets webbplats Endast i elektroniskt format. De officiella anvisningarna i tryckt form kan köpas hos återförsäljare; förbundsfinansministeriet erbjuder dem inte i detta format.

Vilka typer av tillkännagivanden publiceras?

Publikation Typer av tillkännagivanden
Förbundsrepublikens författningssamling Lagar, internationella fördrag, förordningar, meddelanden, förelägganden, riktlinjer och vissa beslut från den federala författningsdomstolen.
Förbundsrepublikens officiella kungörelseorgan Rättsliga föreskrifter, andra officiella tillkännagivanden, upphandlingar, riktlinjer och rättsliga meddelanden. Rättsliga meddelanden innefattar domstolspublikationer gällande tvistemålsregistret i enlighet med lagen om testfall avseende investerare (Kapitalanleger-Musterverfahrensgesetz), offentliga meddelanden, brottmålsärenden, kallelser av personer och begäran om handlingar, preklusionsbeslut, upphävande av säkerhet och andra beslut, kallelser av tredje part, konkurser, insolvensförfaranden samt register över anonyma och pseudonyma verk.
Officiellt kungörelseorgan på skatteområdet Skatterelaterade rättsliga bestämmelser och administrativa beslut, avgöranden från den federala skattedomstolen.
Ministeriernas gemensamma kungörelseorgan Skatterelaterade rättsliga bestämmelser och administrativa beslut, avgöranden från den federala skattedomstolen.
Officiellt kungörelseorgan för transportsektorn Officiella bestämmelser inom transportsektorn, efterlysningar av ägare till upphittade fordon och registreringsbevis.
Förbundsfinansministeriets webbplats Officiella anvisningar: översikt, i digitalt format, över alla officiella anvisningar som utfärdats av förbundsfinansministeriet. Onlineversionen av de officiella anvisningarna ger snabb tillgång till lagar, författningar, regler och vägledning för angivna beskattningsperioder.

För vilka organisationer publiceras tillkännagivanden?

Publikation Publicerande instans
Förbundsrepublikens författningssamling Federala myndigheter
Förbundsrepublikens officiella kungörelseorgan Federala myndigheter och delstatsmyndigheter, domstolar och åklagare
Officiellt kungörelseorgan på skatteområdet Förbundsfinansministeriet och delstaternas skattemyndigheter i högsta instans
Ministeriernas gemensamma kungörelseorgan Alla federala ministerier på förstasidan
Officiellt kungörelseorgan för transportsektorn Alla federala myndigheter och myndigheter med ansvar för fordonsregistrering i delstaterna
Förbundsfinansministeriets webbplats Förbundsjustitieministeriet

Går det att läsa officiella tillkännagivanden utan kostnad?

Publikation Kostnadsfri tillgång
Förbundsrepublikens författningssamling Ja (skrivskyddad åtkomst)
Förbundsrepublikens officiella kungörelseorgan Ja
Officiellt kungörelseorgan på skatteområdet Delvis (inte de allra senaste och de äldsta publikationerna)
Ministeriernas gemensamma kungörelseorgan Endast innehållsförteckning
Officiellt kungörelseorgan för transportsektorn Endast titlar på officiella meddelanden (åtkomst till innehållet beviljas mot en avgift)
Förbundsfinansministeriets webbplats Digitala publikationer: ja. De officiella anvisningarna i tryckt form kan köpas hos återförsäljare; förbundsfinansministeriet erbjuder dem inte i detta format.

Vilka typer av sökningar går det att göra?

Publikation Sökkriterier
Förbundsrepublikens författningssamling

Kostnadsfritt: inga.

Mot en avgift: fulltextsökning, sökning på citering, rubrik, förkortning, utfärdandedatum, utfärdandeår och del.


Förbundsrepublikens officiella kungörelseorgan Term, del, publiceringsperiod, publikationstyp, publicerande myndighet/domstol (administrativa och rättsliga delar), referens, titel (officiell del), ärendenummer (rättslig del).
Officiellt kungörelseorgan på skatteområdet Skattetyp, dokumenttyp, regelsekvens, datum, ärendenummer, dokumentnummer, delstat, ämne/huvudprincip, referens.
Ministeriernas gemensamma kungörelseorgan Utgåva, sidnummer, år och fulltextsökning.
Officiellt kungörelseorgan för transportsektorn Område, titel, sökord, datum, förordningsnummer.
Förbundsfinansministeriets webbplats Fulltextsökning och klickbar innehållsförteckning.

Från och med vilket datum var de officiella tillkännagivandena tillgängliga i elektroniskt format?

Publikation Datum för tillgängliggörande
Förbundsrepublikens författningssamling

Den elektroniska versionen av del 1 i förbundsrepublikens författningssamling och den tryckta versionen har båda varit tillgängliga sedan 1998. Den elektroniska versionen av del 2 och den tryckta versionen har varit tillgängliga sedan 1999.

Det går att söka på alla utgåvor som har publicerats från och med den 23 maj 1949.

Förbundsrepublikens officiella kungörelseorgan

Vissa publikationer sedan den 30 augusti 2002.
Alla publikationer sedan den 1 april 2012.

Officiellt kungörelseorgan på skatteområdet Det går att söka på upplagor som publicerats från och med 1992.
Ministeriernas gemensamma kungörelseorgan Det går att söka på upplagor som publicerats från och med 1950.
Officiellt kungörelseorgan för transportsektorn Det går att söka på upplagor som publicerats från och med 1947.
Förbundsfinansministeriets webbplats

Anvisningar för inkomstskatt: tillgängliga i elektronisk form sedan 2017.
Anvisningar för arbetsgivaravgift: tillgängliga i elektronisk form sedan 2018.
Anvisningar för bolagsskatt: tillgängliga i elektronisk form sedan 2018. Anvisningar för skatt på inkomst av verksamhet: tillgängliga i elektronisk form sedan 2018.
Kortfattad version av anvisningar för omsättningsskatt: tillgängliga i elektronisk form sedan 2019.
Anvisningar gällande den allmänna skattelagstiftningen: tillgängliga i elektronisk form sedan 2020.

Går det att spara sökningar, och kan man få aviseringar när nya tillkännagivanden som matchar sökningen publiceras?

Publikation Automatisk sökning Öppna data
Förbundsrepublikens författningssamling Nej Nej
Förbundsrepublikens officiella kungörelseorgan Endast som informationstjänst mot en avgift Nej
Officiellt kungörelseorgan på skatteområdet Nej Nej
Ministeriernas gemensamma kungörelseorgan Nej, endast publiceringsdatumet för nästa utgåva Nej
Officiellt kungörelseorgan för transportsektorn Nej Nej
Förbundsfinansministeriets webbplats Nej
Senaste uppdatering: 15/09/2021

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.