Publicering av kungörelser

Grekland

Innehåll inlagt av
Grekland

På vilka webbplatser publiceras officiella tillkännagivanden

Nationella publiceringskontoret (Ethnikó Typografeío)

”Insyn” (Diávgeia)

Högsta domstolen (Áreios Págos)

Högsta förvaltningsdomstolen (”Statsrådet”) (Symvoúlio tis Epikrateías)

Vilka typer av tillkännagivanden publiceras?

Nationella publiceringskontoret: Det material som offentliggörs i Greklands officiella kungörelseorgan fastställs i artikel 7 i lag 3469/2006, i dess gällande lydelse.

Insyn: Vilka lagar, presidentdekret och rättsakter som ska offentliggöras på nätet fastställs i artikel 2 i lag 3861/2010, i dess gällande lydelse.

Högsta domstolen: Civil- och brottmålsdomar som meddelats under eller efter 2007 kan sökas på nätet.

Högsta förvaltningsdomstolen: Förvaltningsrättsliga avgöranden kan sökas på nätet.

För vilka organisationer publiceras tillkännagivanden?

Nationella publiceringskontoret: (Offentliggörande i Greklands officiella kungörelseorgan) Tillkännagivanden publiceras i organet i fråga, på begäran av en myndighet eller ett organ i den bredare offentliga sektorn..

Insyn: Tillkännagivanden som avses i artikel 2 i lag 3861/2010 publiceras på nätet utan dröjsmål av det organ som gör tillkännagivandet.

Högsta domstolen: Tillkännagivanden publiceras av organet i fråga.

Högsta förvaltningsdomstolen: Tillkännagivanden publiceras av organet i fråga.

Går det att läsa de officiella tillkännagivandena utan kostnad?

Ja.

Vilka typer av sökningar kan göras?

Sökningar på termer, ord eller nyckelfraser, registernummer, domnummer, utgåva, ämne, kategori, typ, organ och datum.

Från och med vilket datum var de officiella tillkännagivandena tillgängliga i elektroniskt format?

Nationella publiceringskontoret: 1997

Insyn: 2010

Högsta domstolen: 2007

Högsta förvaltningsdomstolen: 2016

Går det att spara sökningar, och kan man få aviseringar när nya tillkännagivanden som matchar sökningen publiceras?

Nej.

Kan man få gratis tillgång till de officiella tillkännagivandena som öppna data? Var finns datakatalogen och/eller den tekniska katalogen i sådana fall?

Ja.
Varje organ ansvarar för funktionen hos och innehållet i den databas med officiella tillkännagivanden som den administrerar. Datakatalogen och/eller den tekniska katalogen finns därför i de berörda organens interna databaser.

Senaste uppdatering: 12/03/2024

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.