Publicering av kungörelser

Lettland

Innehåll inlagt av
Lettland

På vilka webbplatser publiceras officiella tillkännagivanden?

I Lettland publiceras officiella tillkännagivanden i Latvijas Vēstnesis, Lettlands officiella kungörelseorgan.

Vilka typer av tillkännagivanden publiceras?

Följande slags meddelanden publiceras i det officiella kungörelseorganet:

 • Verksamhetsberättelser
 • Auktionsmeddelanden
 • Domstolsbeslut
 • Doktorsavhandlingar
 • Information om arv
 • Information om privatisering
 • Information ur handelsregistret
 • Information ur företagsregistret
 • Information ur registret för europeiska ekonomiska intressegrupperingar
 • Information ur partiregistret
 • Information om uttagningsprov
 • Information om makars förmögenhetsförhållanden
 • Meddelanden om fysisk planering
 • Meddelanden till fordringsägare
 • Meddelanden om skuldreglering
 • Meddelanden till aktieägare och delägare
 • Meddelanden om upphävande av befogenheter
 • Meddelanden från statskassan
 • Kallelser till domstol
 • Beslut om tillhandahållande av varor och tjänster samt om utförande av byggentreprenad
 • Upphävande av handlingar och officiella stämplar
 • Övriga meddelanden

För vilka organisationer publiceras tillkännagivanden?

I det officiella kungörelseorganet publiceras officiella tillkännagivanden från myndigheter och institutioner eller från enskilda personer (registreringar i offentliga register, meddelanden, tillkännagivanden eller information från statliga organ och tjänstemän vid dessa samt från enskilda personer) i fall där sådana tillkännagivanden enligt lag ska publiceras.
Förteckning över lagar och andra författningar om officiell publicering

Går det att läsa de officiella tillkännagivandena utan kostnad?

Ja.

Vilka typer av sökningar går det att göra?

Fritextsökningar kan göras.
Resultaten kan filtreras efter publikationsår och meddelandetyp.

Från och med vilket datum var de officiella tillkännagivandena tillgängliga i elektroniskt format?

På det officiella kungörelseorganets webbplats https://www.vestnesis.lv finns den elektroniska versionen av det officiella kungörelseorganets samtliga utgåvor från och med tidningens första publiceringsdag, nämligen den 25 februari 1993.
Handlingar som publicerades fram till den 1 juli 2012 finns också i en tryckt version av kungörelseorganet.

Går det att spara sökningar, och kan man få aviseringar när nya tillkännagivanden som matchar sökningen publiceras?

Nej.

Kan man få gratis tillgång till de officiella tillkännagivandena som öppna data? Var finns datakatalogen och/eller den tekniska katalogen i sådana fall?

Nej, men de officiella tillkännagivandena får vidareutnyttjas. Läs mer om vidareutnyttjande av information som publicerats i det officiella kungörelseorganet.

Senaste uppdatering: 05/04/2024

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.