Publicering av kungörelser

Malta

Innehåll inlagt av
Malta

På vilka webbplatser publiceras officiella tillkännagivanden?

Officiella tillkännagivanden publiceras på https://www.gov.mt/en/Government/DOI/Pages/default.aspx

Vilka typer av tillkännagivanden publiceras?

Officiella tillkännagivanden enligt följande:

  • Tillkännagivanden från statliga myndigheter
  • Tillkännagivanden till allmänheten
  • Hälsomeddelanden
  • Meddelanden från polisen
  • Sjöfartsunderrättelser
  • Upplysningar om subventionerat boende
  • Tillkännagivanden från centralbanken
  • Tillkännagivanden av provresultat
  • Underrättelser från domstolarna
  • Tillkännagivanden från lokala myndigheter.

För vilka organisationer publiceras tillkännagivanden?

Officiella tillkännagivanden publiceras av ministerier, statliga myndigheter, domstolarna och lokala myndigheter.

Går det att läsa de officiella tillkännagivandena utan kostnad?

Ja.

Vilka typer av sökningar går det att göra?

Fritext.

Från och med vilket datum var de officiella tillkännagivandena tillgängliga i elektroniskt format?

De officiella tillkännagivandena har varit tillgängliga i elektroniskt format sedan juni 2003.

Går det att spara sökningar, och kan man få aviseringar när nya tillkännagivanden som matchar sökningen publiceras?

Denna tjänst är inte tillgänglig.

Senaste uppdatering: 30/12/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.