Publicering av kungörelser

Portugal

Innehåll inlagt av
Portugal

På vilka webbplatser publiceras officiella tillkännagivanden?

De publiceras på webbplatsen för Portugals officiella kungörelseorgan Diário da República Eletrónico.

Vilka typer av tillkännagivanden publiceras?

Diário da República består av två serier. I serie 1 publiceras

 1. konstitutionella lagar,
 2. internationella konventioner, tillhörande presidentdekret, deponeringsmeddelanden för bindande instrument (särskilt ratificeringsinstrument) och andra meddelanden som rör sådana konventioner,
 3. organiska lagar, lagar, lagdekret och regionala lagstiftningsdekret,
 4. presidentdekret,
 5. resolutioner från nationalförsamlingen,
 6. dekret från företrädare för den portugisiska statschefen om utnämning och entledigande av presidenter och ledamöter i de regionala regeringar för Azorerna och Madeira,
 7. arbetsordningarna för nationalförsamlingen, lagrådet och de autonoma regionernas lagstiftande församlingar,
 8. avgöranden och förklaringar från författningsrådet som enligt lag måste publiceras i serie 1 av Diário da República,
 9. avgöranden som standardiserar Högsta domstolens och revisionsrättens rättspraxis och avgöranden från högsta förvaltningsdomstolen som enligt lag har allmän bindande verkan,
 10. resultat av folkomröstningar och presidentval, val till nationalförsamlingen, val till de autonoma regionernas lagstiftande församlingar och val till Europaparlamentet, i enlighet med relevant lagstiftning,
 11. presidentens avgångsmeddelande,
 12. förslag om att förkasta regeringens program och förslag om misstroendevotum och censur,
 13. lagrådets yttranden i enlighet med artikel 145 a–e i författningen och alla yttranden som lagrådet självt beslutar sig för att publicera,
 14. andra regeringsdekret,
 15. resolutioner från ministerrådet och ministeriella tillämpningsföreskrifter med allmänna bestämmelser,
 16. resolutioner från de autonoma regionernas lagstiftande församlingar och regionala lagstiftningsdekret,
 17. avgöranden från andra domstolar än de ovannämnda som enligt lag har allmän bindande verkan,
 18. förklaringar om att en ledamot av nationalförsamlingen eller de autonoma regionernas lagstiftande församlingar avgår eller har förlorat sitt mandat.

Utan att det påverkar andra rättsakter som måste publiceras i serie 2 publiceras även

 1. regeringsmedlemmars förordningar,
 2. resultat av val till lokala församlingar,
 3. statliga budgetar som enligt lag måste publiceras i Diário da República och förklaringar om överföring av medel.

Exempel på de rättsakter som publiceras i serie 2 av Diário da República är avtal, tillkännagivanden, skiljedomar, balansräkningar, kollektivavtal, lovord, kontrakt, förklaringar om rättelse, domstolsavgöranden, deklarationer, överläggningar, direktiv, påbud, bestämmelser om förlängning, instruktioner, domar, förordningar, förteckningar, kartor, anslutningsavtal, ministeriella tillämpningsföreskrifter, meddelanden, meddelanden från Portugals riksbank, officiella uttalanden, yttranden, beslut, tillstånd, protokoll, rekommendationer, förordningar från värdepappersmarknadskommissionen, regelstandarder för tillsynsmyndigheten för värdepapper och pensionsfonder, rapporter, resolutioner, avgöranden och huvudböcker. Även brådskande anbudsinfordringar, meddelanden om förfarandefrågor, meddelanden om förlängning av frister och förklaringar om rättelser av tillkännagivanden ingår i denna grupp.

För vilka organisationer publiceras tillkännagivanden?

Exempel på organ som är rättsligt ansvariga för eller publicerar rättsakter i Diário da República är presidenten, nationalförsamlingen, regeringen, de lagstiftande församlingarna och regionala regeringarna i de autonoma regionerna Azorerna och Madeira, direkt och indirekt offentlig förvaltning, domstolarna, den allmänna åklagaren, oberoende förvaltningsorgan och lokala självständiga myndigheter och organ.

Går det att läsa de officiella tillkännagivandena utan kostnad?

Ja. Enligt lagdekret nr 83/2016 av den 16 december är Diário da República en offentlig tjänst som är gratis tillgänglig för alla. Diário da República publiceras endast i elektronisk form. Lagdekret nr 83/2016

Vilka typer av sökningar går det att göra?

Alla personer har allmän och fri tillgång till Diário da República. Det innebär att de kan skriva ut, arkivera, söka och fritt få åtkomst till innehållet i rättsakter som publicerats i serierna 1 och 2 av Diário da República. Innehållet publiceras i ett elektroniskt format med öppen åtkomst.

Från och med vilket datum var de officiella tillkännagivandena tillgängliga i elektroniskt format?

Den elektroniska utgåvan av Diário da República har varit giltig sedan den 1 juli 2006, och de lagtexter som publicerats i denna har erkänts som officiella versioner av lagstiftningen sedan dess, i enlighet med artikel 1.5 i lag nr 74/98 av den 11 november 1998 (i dess nuvarande lydelse).

I juli 2019 lanserades dessutom Diário da República som mobilapp. Denna innehåller ytterligare funktioner såsom möjligheten att skapa en personlig profil för varje användare och ett aviseringssystem som ger tillgång till konsoliderad lagstiftning.

Går det att spara sökningar, och kan man få aviseringar när nya tillkännagivanden som matchar sökningen publiceras?

Ja. Aviseringssystemet innebär att användare kan få innehållsförteckningen till serierna 1 och 2 av Diário da República skickat till sig via e-post, via förhandsregistrering eller via RSS-prenumeration.

Kan man få gratis tillgång till de officiella tillkännagivandena som öppna data? Var finns datakatalogen och/eller den tekniska katalogen i sådana fall?

Ja.

Senaste uppdatering: 07/04/2024

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.