Publicering av kungörelser

Rumänien

Innehåll inlagt av
Rumänien

Informationen på denna sida handlar om officiella tillkännagivanden från offentliga institutioner (meddelanden, processuella handlingar osv.) som inte utgör lagstiftning eller inte medför allmänt tillämpliga skyldigheter men som publiceras i Rumäniens officiella kungörelseorgan eller i andra publikationer. Tillkännagivandena finns på nätet i elektroniskt format, i enlighet med tillämplig lag. Därmed avses vare sig lagstiftningsakter eller domstolsbeslut, förutom sådana som måste offentliggöras för att få en viss rättsverkan (t.ex. domstolsbeslut om insolvens).

Materialet är inte uttömmande och behandlar endast vissa typer som måste bli föremål för officiella tillkännagivanden, närmare bestämt följande: handlingar som publiceras i Rumäniens officiella kungörelseorgan, handlingar som publiceras på portalen och webbplatsen för det nationella handelsregistret (Oficiul Național al Registrului Comerțului), eller i bulletinen om insolvensförfaranden och handlingar som publiceras på domstolsportalen.

På vilka webbplatser publiceras officiella tillkännagivanden?

I. Rumäniens officiella kungörelseorgan

Det fristående företaget ”Monitorul Oficial” publicerar Rumäniens officiella kungörelseorgan i både tryckt och elektronisk form. I nedanstående avsnitt ges mer information om vilka handlingar som har publicerats och om huruvida de finns i elektronisk form.

E-produkten (”e-Monitor”) finns på denna länk.

II. Nationella handelsregistret (ONRC)

a) Innan yrkesutövare startar näringsverksamhet måste de ansöka om registrering/listning i handelsregistret. När de bedriver eller har slutat med sin näringsverksamhet måste de begära vissa noteringar i handelsregistret om vilka handlingar och faktiska omständigheter som måste registreras enligt lag.

Registrering i handelsregistret innebär lagstadgad publicering i ONRC: dokument, data och registrerade handlingar får verkan gentemot tredje part från och med den dag då de registreras eller publiceras i Rumäniens officiella kungörelseorgan eller på ONRC:s webbplats/onlineportal enligt lag.

Registreringar och noteringar får verkan gentemot tredje part från och med den dag då de förs in i handelsregistret eller publiceras i Rumäniens officiella kungörelseorgan, del IV eller VII, eller i någon annan publikation, om detta föreskrivs i lag.

b) I ONRC publiceras även bulletinen om insolvensförfaranden i elektroniskt format: den del som innehåller kungörelsedelgivningar av handlingar med parter, meddelande av domar, kallelser och underrättelser angående processuella handlingar som utfärdats av domstol/insolvensförvaltare/domstolsutsedda likvidatorer/andra behöriga personer inom ramen för insolvensförfarandena i enlighet med lag nr 85/2014 om förfaranden för förebyggande av insolvens och insolvensförfaranden, i ändrad och kompletterad lydelse, och delen ”Gäldenärer – fysiska personer med andra skyldigheter än sådana som följer av näringsverksamhet” (Debitori – persoane fizice cu obligații ce nu decurg din exploatarea unei întreprinderi) i enlighet med lag nr 151/2015 om insolvensförfaranden för fysiska personer.

När det gäller yrkesutövare som omfattas av lag nr 85/2014 om förfaranden för förebyggande av insolvens och insolvensförfaranden, i ändrad och kompletterad lydelse, ska de processuella handlingar som delges/skickas av domstolar, insolvensförvaltare (konkursförvaltare/domstolsutsedda likvidatorer) och andra personer som är behöriga enligt lag publiceras i bulletinen om insolvensförfaranden, en publikation som finns på ONRC:s onlineportal.

I del IV av Rumäniens officiella kungörelseorgan publiceras domen där gäldenärens (yrkesutövarens) omstruktureringsplan fastställs, som en processhandling, enligt lag nr 85/2014 om förfaranden för förebyggande av insolvens och insolvensförfaranden, i ändrad och kompletterad lydelse.

När det gäller fysiska personer som omfattas av lag nr 151/2015 om insolvensförfaranden för fysiska personer publiceras de processuella handlingar som delges/utfärdas av insolvensnämnden, processförvaltaren, likvidatorn och domstolsmyndigheter i avsnittet ”Gäldenärer – fysiska personer med andra skyldigheter än sådana som följer av näringsverksamhet” i bulletinen om insolvensförfaranden, en publikation som finns på http://www.bpi.ro/.

III. Domstolsportalen

Domstolsportalen administreras av justitieministeriet. Varje domstol i Rumänien har en webbplats på denna portal. Informationen på webbplatserna förs in och sköts direkt av domstolspersonalen, förutom information om ärenden och sammanträden vilken hämtas automatiskt från det elektroniska ärendehanteringssystem som används vid domstolarna.

För att få åtkomst till en viss domstols webbplats via domstolsportalens startsida ska man först välja den region som domstolen tillhör (dvs. Appellationsdomstolens domkrets) och därefter domstolen i fråga från listan.

Vilka typer av tillkännagivanden publiceras?

I. Rumäniens officiella kungörelseorgan

Officiella tillkännagivanden, i enlighet med lag nr 202 av den 9 november 1998 om utformningen av Rumäniens officiella kungörelseorgan, i dess ändrade lydelse:

 • Följande handlingar ska enligt lag publiceras i del III: rättshandlingar, handlingar, underrättelser, tillkännagivanden och dylikt (t.ex. personalrekryteringsmeddelanden, utlysningar av offentliga tjänster, domar om upphävande av växlar/checkar, regelbundna verksamhetsberättelser från offentliga myndigheter, meddelanden om uttagning av sökande till det nationella institutet för domar- och åklagarkåren (Institutul Național al Magistraturii), behörighetsprov för domare och åklagare och förteckningar över lediga domar- och åklagartjänster samt meddelanden om uttagningar till tjänster som assisterande domare och åklagare vid Högsta domstolen osv.).
 • Enligt lag måste rättshandlingar avseende ekonomiska aktörer och andra juridiska personer, liksom andra handlingar som upprättas på grundval av rättsbestämmelser, offentliggöras i del IV (t.ex. beslut om erkännande i Rumänien av utländska ideella juridiska personer; domar om godkännande av en ändring av ett partis politiska stadga; distriktsdomstolens beslut om inledande av konkursförfaranden; auktionsmeddelanden om försäljning av varor; meddelanden om att giltighetstiden för kreditinstituts tillstånd har löpt ut och beslut från Rumäniens nationalbank om återkallande av sådana tillstånd; beslut från Rumäniens upphovsrättskontor om att återkalla eller upphäva registreringsintyg osv.).
 • Kollektivavtal som ingåtts på nationell nivå och på branschnivå, Internationella arbetsorganisationens konventioner och rekommendationer samt andra handlingar som utfärdas enligt rättsliga bestämmelser publiceras i del V.
 • I del VI publiceras meddelanden om tilldelning vid offentlig upphandling och tilldelningsmeddelanden om koncessionsavtal för byggentreprenad och tjänster, koncessionsavtal för statligt ägda varor och andra meddelanden som utfärdas enligt rättsliga bestämmelser (t.ex. meddelanden enligt lag nr 350/2005 om bidragssystemet; koncessioner – meddelanden om avtal enligt brådskande förordningen nr 54/2006 om systemet med koncessionsavtal för statligt ägda varor).

Märk: Enligt lag nr 98/2016 om offentlig upphandling ska meddelanden publiceras på nationell nivå via e-upphandlingssystemet SEAP, som används för elektroniska tilldelningsförfaranden.

 • Enligt lag ska i del VII publiceras rättshandlingar om kooperativ och andra juridiska personer som har bildats genom kooperativ samt andra handlingar om samarbeten, liksom fastställts genom rättsliga bestämmelser (t.ex. undersökningsdomarens slutsats angående kooperativets registrering i handelsregistret, handlingar om utnämning av likvidatorer och andra handlingar som kan medföra förändringar av deras juridiska personlighet osv.).

II. Nationella handelsregistret (ONRC)

a) När det gäller yrkesutövare som är registrerade i handelsregistret:

 • Ett utdrag från beslutet/registreringsbeslutet (Rumäniens officiella kungörelseorgan, del IV eller VII).
 • Handlingar om ändring av stiftelseurkunder och meddelanden om ingivande av uppdaterade stiftelseurkunder (Rumäniens officiella kungörelseorgan).
 • Domar, i sådana ärenden som anges i lag (Rumäniens officiella kungörelseorgan).
 • Domstolsbeslut om upplösning (Rumäniens officiella kungörelseorgan del IV och på Nationella handelsregistrets webbplats eller onlineportal).
 • Beslut om utnämning av likvidatorer enligt artikel 237.6 i lag nr 31/1990 om företag (på Nationella handelsregistrets webbplats eller onlineportal).
 • Sammanslagningar/upplösningar (Rumäniens officiella kungörelseorgan del IV eller på företagets egen webbplats, om sökanden så önskar; i detta fall kommer uppgifter om sammanslagningen eller upplösningen att publiceras utan kostnad i det handelsregister som företaget är registrerat i).
 • Beslut om avslag på registreringsansökningar och registreringar som inte medför någon ändring av stiftelseurkunden (på Nationella handelsregistrets webbplats eller onlineportal).
 • En förteckning över de företag som ska bli föremål för en talan om upplösning från Nationella handelsregistret i enlighet med artikel 237.2 i lag nr 31/1990 om företag (webbplatsen eller onlineportalen).
 • En förteckning över de företag som ska bli föremål för en talan om avförande från Nationella handelsregistret i enlighet med artikel 237.9 i lag nr 31/1990 om företag (Nationella handelsregistrets webbplats eller onlineportal).
 • En förteckning över de företag som ska bli föremål för en talan om avförande från Nationella handelsregistret i enlighet med artikel 260.7 i lag nr 31/1990 om företag ska offentliggöras på Nationella handelsregistrets webbplats eller onlineportal.
 • Distriktsdomstolens beslut om avförande enligt artikel 237.10 i lag nr 31/1990 om företag (på Nationella handelsregistrets webbplats eller onlineportal).
 • Distriktsdomstolens beslut om avförande enligt artikel 260.8 i lag nr 31/1990 om företag (på Nationella handelsregistrets webbplats och onlineportal).

b) När det gäller yrkesutövare som omfattas av lag nr 85/2014 om förfaranden för förebyggande av insolvens och insolvensförfaranden, i ändrad och kompletterad lydelse, ska följande processuella handlingar som utfärdas av domstolar, insolvensförvaltare (konkursförvaltare/domstolsutsedda likvidatorer) och andra behöriga personer publiceras i bulletinen om insolvensförfaranden enligt lag:

 • Kallelser till domstol, meddelanden och domar,
 • kallelser och underrättelser;
 • Andra processuella handlingar som ska tillhandahållas enligt lag.

När det gäller fysiska personer som omfattas av lag nr 151/2015 om insolvensförfaranden för fysiska personer ska följande processuella handlingar som delges/utfärdas av insolvensnämnden, insolvensförvaltaren, likvidatorn och domstolsmyndigheterna publiceras i avsnittet ”Gäldenärer – fysiska personer med andra skyldigheter än sådana som följer av näringsverksamhet” i bulletinen om insolvensförfaranden:

 • Insolvensnämndens beslut.
 • meddeladen,
 • domar,
 • andra processuella handlingar som ska tillhandahållas enligt lag.

III. Domstolsportalen

När käranden hävdar, utifrån skäliga omständigheter, att han eller hon har gjort allt för att finna svarandens hemvist eller annan plats där svaranden skulle kunna delges stämningen enligt lag men inte lyckats med detta, kan domstolen godta att svaranden delges handlingarna genom kungörelse, i enlighet med artikel 167 i civilprocesslagen (lag nr 134/2010). Delgivning genom kungörelse innebär att stämningen anslås på domstolens dörr, på den behöriga domstolens portal och vid den senaste hemvisten för den person som delgivningen avser. Om det anses nödvändigt beslutar domstolen även att stämningen ska publiceras i Rumäniens officiella kungörelseorgan eller i en nationell tidskrift med stor spridning.

På domstolsportalen finns ett allmänt avsnitt med delgivningar genom kungörelse. Vidare finns ett särskilt avsnitt med kungörelsedelgivningar på varje domstols webbplats (t.ex. webbplatsen för Bukarests distriktsdomstol).

För vilka organisationer publiceras tillkännagivanden?

Rumäniens officiella kungörelseorgan eller de utfärdande institutionerna, beroende på vilken lagstiftning som är tillämplig på tillkännagivandet i fråga.

I just de fall som nämns ovan publiceras tillkännagivandena för Nationella handelsregistret, Rumäniens officiella kungörelseorgan eller domstolarna.

Går det att läsa de officiella tillkännagivandena utan kostnad?

I. Rumäniens officiella kungörelseorgan

De handlingar som publiceras i Rumäniens officiella kungörelseorgan delarna III–VII går att läsa utan kostnad på internet och finns i en läsbar version under tio dagar från publiceringsdagen.

De elektroniska produkter som går att läsa på internet mot en avgift (Expert-Monitor och Autentic-monitor), inklusive de avgifter som påförs av det fristående företaget ”Monitorul Oficial”, anges på webbplatsen.

II. Nationella handelsregistret (ONRC)

a) Ja, tillkännagivanden avseende yrkesutövare som finns registrerade i handelsregistret på Nationella handelsregistrets portal.

b) Genom en avgiftsbelagd prenumeration kan man få tillgång till bulletinen om insolvensförfaranden, webbpublikationen med offentliggjorda processuella handlingar avseende yrkesutövare som hamnar i insolvens i enlighet med lag nr 85/2014 om förfaranden för förebyggande av insolvens och insolvensförfaranden.

Gäldenärer, fordringsägare, insolvensförvaltare/insolvenslikvidatorer, insolvensnämnden och domstolen har gratis tillgång till avsnittet ”Gäldenärer – fysiska personer med andra skyldigheter än sådana som följer av näringsverksamhet” i bulletinen om insolvensförfaranden i ärenden där de har sådan ställning.

ONRC:s onlineportal finns en mängd gratis information om de personer som offentliggörs i bulletinen om insolvensförfaranden.

III. Domstolsportalen

Domstolsportalen är gratis.

Vilka typer av sökningar går det att göra?

I. Rumäniens officiella kungörelseorgan

I gratisversionen av Rumäniens officiella kungörelseorgan (e-Monitor) går det inte att automatiskt att söka på publicerade handlingar. Användare kan endast med hjälp av en kalender bara göra sökningar på publiceringsdatum och nummer av det officiella kungörelseorganet (för varje del).

II. Nationella handelsregistret (ONRC)

a) När det gäller yrkesutövare som är registrerade i handelsregistret kan sökningar göras utifrån ett av följande sökkriterier eller utifrån ett visst maxantal av dessa:

 • Nummer i handelsregistret
 • Län
 • Företagsnamn
 • Publiceringsdatum
 • Skattenummer
 • Bokslutsår

b) När det gäller gäldenärer i insolvensförfaranden kan sökningar göras i avsnittet ”Insolvensbulletinens onlinetjänster” (Servicii online BPI), underavsnitten ”Personer som publicerats i insolvensbulletinen” (Persoane publicate in BPI) och ”Nummer i insolvensbulletinen” (Sumar număr BPI), med hjälp av följande urvalskriterier:

 • Person som publicerats i bulletinen om insolvensförfaranden
 • Bulletinnummer
 • Ärendenummer
 • Skatteregistreringsnummer
 • Registrerat organisationsnummer
 • Publiceringsperiod
 • Publiceringsår i bulletinen

III. Domstolsportalen

Det går att söka efter stämningar i domstolsportalen på grundval av den instämda partens namn (för- och efternamn eller enbart något av dessa).

Om man använder domstolsportalens allmänna avsnitt hittar man stämningar som offentliggjorts av alla domstolar. Om man använder ett avsnitt som avser en viss domstol (t.ex. Bukarests distriktsdomstol) får man enbart fram stämningar som publicerats av denna domstol.

Från och med vilket datum var de officiella tillkännagivandena tillgängliga i elektroniskt format?

I. Rumäniens officiella kungörelseorgan

e-Monitor – 2008

II. Nationella handelsregistret (ONRC)

a) När det gäller yrkesutövare som är registrerade i handelsregistret, 2012.

b) Nationella handelsregistret publicerade den första elektroniska utgåvan av bulletinen om insolvensförfaranden den 1 augusti 2006, och denna finns att läsa på ONRC:s onlineportal.

III. Domstolsportalen

Delgivningar genom kungörelse har funnits tillgängliga på domstolsportalen sedan mars 2013.

Går det att spara sökningar, och kan man få aviseringar när nya underrättelser som matchar sökningen publiceras?

Ej tillämpligt

Kan man få gratis tillgång till de officiella tillkännagivandena som öppna data? Var finns datakatalogen och/eller den tekniska katalogen i sådana fall?

Via domstolsportalen ges schemalagd tillgång endast till dataset om ärendehandlingar och sammanträden, inte till delgivning av handlingar genom kungörelse. Information om de sistnämnda ges endast i html-format.

Senaste uppdatering: 22/11/2018

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.