Publicering av kungörelser

Slovakien

Innehåll inlagt av
Slovakien

På vilka webbplatser publiceras officiella tillkännagivanden?

Najvyšší súd Slovenskej republiky (Högsta domstolen)

Špecializovaný trestný súd (specialdomstolen för brottmål)

Regiondomstolen i Banská Bystrica

Regiondomstolen i Bratislava

Regiondomstolen i Košiciach

Regiondomstolen i Nitre

Regiondomstolen i Prešove

Regiondomstolen i Trenčíne

Regiondomstolen i Trnave

Regiondomstolen i Žiline

Distriktsdomstolar (förteckning)

Vilka typer av tillkännagivanden publiceras?

Domstolarnas officiella anslagstavlor används för att publicera tillkännagivanden om tidsplaneringen av en domstols verksamhet, information om domar, verksamhetsinformation, meddelanden om delgivning av handlingar, beslut av Slovakiens högsta domstol, meddelanden om slutliga rapporter, meddelanden om inledande av verkställighet, meddelanden om avslutande av konkursförfaranden, meddelanden om överklaganden, beslut om mottagande av depositioner och beslut om överföring av depositioner till staten.

För vilka organisationer publiceras tillkännagivanden?

Alla regiondomstolar och distriktsdomstolar publicerar tillkännagivanden inom sina behörighetsområden.

Går det att läsa de officiella tillkännagivandena utan kostnad?

Ja.

Vilka typer av sökningar går det att göra?

Sökningar kan göras genom att något av följande element anges i sökfältet på webbplatsen för den officiella anslagstavlan: dokumentets titel, en del av dokumentets titel eller ärendenumret.

Från och med vilket datum var de officiella tillkännagivandena tillgängliga i elektroniskt format?

Domstolarna har kunnat publicera officiella tillkännagivanden i elektronisk form sedan maj 2011.

Går det att spara sökningar, och kan man få aviseringar när nya tillkännagivanden som matchar sökningen publiceras?

Nej.

Finns de officiella tillkännagivandena kostnadsfritt tillgängliga som öppna data? Om svaret är ja, var hittar man registret och/eller den tekniska informationen?

Nej.

Senaste uppdatering: 25/04/2022

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.