Publicering av kungörelser

Spanien

Innehåll inlagt av
Spanien

På vilka webbplatser publiceras officiella tillkännagivanden?

Officiella tillkännagivanden publiceras i olika officiella kungörelseorgan som ges ut av de centrala, regionala och lokala myndigheter som tillsammans utgör Spaniens förvaltning.

Det finns officiella, autentiska och elektroniska versioner av alla kungörelseorgan, och vidare innehåller tidningarna databastjänster som kan användas för att lokalisera publicerade tillkännagivanden.

Följande webbplatser finns:

Staten: https://www.boe.es

17 autonoma regioner och 2 autonoma städer: alla webbplatser kan nås via https://www.boe.es/legislacion/otros_diarios_oficiales.php#boletines_autonomicos

Lokala myndigheter (officiella kungörelseorgan på provinsnivå): alla webbplatser kan nås via https://www.boe.es/legislacion/otros_diarios_oficiales.php#boletines_provinciales

Vilka typer av tillkännagivanden publiceras?

  • Förvaltningshandlingar (personalfrågor, förvaltningsbeslut och beslut om offentliggörande av olika förvaltningsåtgärder)
  • Meddelanden om offentlig upphandling
  • Tillkännagivanden om resultatlösa upphandlingsmeddelanden
  • Vissa tillkännagivanden från domstolarna

För vilka organisationer publiceras tillkännagivanden?

Alla offentliga förvaltningar, i respektive officiella kungörelseorgan.

Domstolarna.

Går det att läsa de officiella tillkännagivandena utan kostnad?

Ja.

Vilka typer av sökningar går det att göra?

  • Fritext (inklusive personers namn)
  • Typ
  • Utfärdande myndighet
  • Utfärdandedatum
  • Publiceringsdatum
  • Officiellt nummer

Från och med vilket datum var de officiella tillkännagivandena tillgängliga i elektroniskt format?

Lagen om elektronisk publicering av officiella kungörelseorgan antogs 2007.

Går det att spara sökningar, och kan man få aviseringar när nya tillkännagivanden som matchar sökningen publiceras?

Ja, när det gäller den spanska statens officiella kungörelseorgan och merparten de officiella kungörelseorganen för autonoma regioner och städer. Denna funktion finns inte för alla officiella kungörelseorgan på provinsnivå.

Kan man få gratis tillgång till de officiella tillkännagivandena som öppna data? Var finns datakatalogen eller den tekniska katalogen i sådana fall?

Tillgången till öppna data beror på vilken officiell kungörelseorgan det rör sig om, där vissa har öppna data och xml-format.

Senaste uppdatering: 17/01/2024

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.