Publicering av kungörelser

Sverige

Innehåll inlagt av
Sverige

På vilka webbplatser publiceras officiella tillkännagivanden?

Officiella kungörelser publiceras på webbplatsen för Post- och Inrikes Tidningar.

Vilka typer av tillkännagivanden publiceras?

På webbplatsen publiceras kungörelser med många olika typer av innehåll. Vissa av dessa är vanligt förekommande kungörelser, andra används mer sällan.

De kungörelser som publiceras är

Bolagsverkets registreringar i

 • Aktiebolagsregistret
 • Bankregistret
 • EEIG
 • EGTS
 • Europabolagsregistret
 • Europakooperativregistret
 • Filialregistret
 • Föreningsregistret
 • Försäkringsregistret
 • Handelsregistret

Familjerättsliga registreringar

 • Arvskungörelse
 • Bodelning
 • Förvaltarskap
 • Gåvor mellan makar

Kallelser

 • Kallelse på borgenärer
 • Kallelse till stämma
 • Övriga kallelser

Konkurser

 • Bevakningsförfaranden
 • Efterbevakning
 • Efterutdelningsförslag
 • Utdelningsförslag
 • Konkursbeslut
 • Nedlagd konkurs
 • Slutredovisning
 • Undanröjd konkurs
 • Upphävd konkurs
 • Utdelningsförslag
 • Övrigt om konkurser

Kungörelser enligt plan- och bygglagen

 • Bygglov
 • Förhandsbesked
 • Marklov
 • Rivningslov

Likvidationsförelägganden

 • Likvidationsförelägganden Aktiebolagsregistret
 • Likvidationsförelägganden Föreningsregistret

Skuldsaneringar

 • Beslut om skuldsanering
 • Inledande av skuldsanering

Övrigt

 • Ackordsförhandling
 • Ansökan om dödförklaring
 • Auktioner
 • Dödande av förkommen handling
 • Dödande av inteckning
 • Emissionsbeslut
 • Frivillig skuldsanering
 • Förkomna bankböcker
 • Förkomna försäkringsbrev
 • Inlösen av minoritetsaktier
 • Koncession
 • Kungörelse av efternamn
 • Kungörelse enligt minerallagen
 • Kungörelsedelgivning
 • Lagfartssammanträden
 • Lediga tjänster
 • Partrederiärenden
 • Regeringens utnämningar
 • Registreringar i stiftelseregistret
 • Räntejustering, slutamortering och utlottning
 • Upphävande av auktorisation för patentombud
 • Uppsägning av hyresavtal
 • Valmyndighetens kungörelse
 • Ägarled för skepp
 • Överlåtelse av försäkringsbestånd
 • Övrigt

För vilka organisationer publiceras tillkännagivanden?

Kungörelser publiceras för alla de som har en författningsreglerad skyldighet att kungöra uppgifter. Kungörelser publiceras också med uppgifter som ska kungöras i Post- och Inrikes Tidningar enligt föreskrift i bolagsordning, stadgar eller liknande förordnande.

Det kan både vara myndigheter och enskilda som låter kungöra information. De allra flesta sorterna av kungörelserna publiceras dock på uppdrag av myndigheter (både statliga och kommunala).

Går det att läsa de officiella tillkännagivandena utan kostnad?

Ja, kungörelserna är kostnadsfritt tillgängliga på webbplatsen. Kungörelser tas bort från webbplatsen efter två år. (Arvskungörelser tas bort efter sex år.)

Om någon vill ha en skriftlig kopia på kungörelser som inte längre är sökbara på webbplatsen behöver denne betala för utlämnande av allmän handling. Muntliga uppgifter lämnas gratis per telefon.

Vilka typer av sökningar går det att göra?

Det går att söka på följande begrepp:

 • Tidsperiod då kungörelsen publicerades
 • Sökord (ord i kungörelsen)
 • Ämnesområde (orden med fet stil i listan ovan, under 1.2)
 • Kungörelserubrik (orden vid punkter i listan ovan, under 1.2)
 • Underrubrik
 • Person- organisationsnummer
 • Namn
 • Län
 • Registreringsdatum
 • Uppgiftslämnarens namn
 • Kungörelse-id för ett visst ärende

Från och med vilket datum var de officiella tillkännagivandena tillgängliga i elektroniskt format?

Kungörelserna har varit tillgängliga på den aktuella webbplatsen sedan 1 januari 2007.

Går det att spara sökningar och kan man få aviseringar när nya tillkännagivanden som matchar sökningen publiceras?

Nej, det går inte att spara sökningar och man kan inte heller få aviseringar kopplade till sökningar.

Finns de officiella tillkännagivandena tillgängliga som öppna data? Om svaret är ja, var hittar man dem och/eller den tekniska informationen?

Senaste uppdatering: 26/06/2024

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.