Publication of official announcements

Information on the publishing of official announcements online by EU countries

An official announcement is the publication of official judicial and governmental announcements which are not of a legislative nature or do not in any other sense contain binding rules, and which are published in electronic form in State Gazettes and/or Official Journals.

Many EU countries make their official announcements available online. However, the legal frameworks and practices affecting how this is done varies between countries. In order to assist in making these publications more accessible this section collects the information on how each EU country publishes their official announcements online

The content of the national pages reflects the situation within the specific EU country.

Please select the relevant country's flag to obtain detailed national information.

Last update: 17/11/2021

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Publicering av kungörelser - Tjeckien

På vilka webbplatser publiceras kungörelser?

Länken öppnas i ett nytt fönsterInfoDeska-applikationen är justitieministeriets elektroniska anslagstavlan.

Vilka typer av kungörelser publiceras?

Viktiga kungörelser som rör domstolsförfaranden.

Från vilka organ publiceras kungörelser?

Justitieministeriet, domstolar, åklagarmyndigheten.

Är tillgången till kungörelserna gratis?

Ja.

Vilken typ av sökningar kan göras?

Grundsökningen sker per organ som utfärdat handlingar (justitieministeriet, domstolar, åklagarmyndigheten).
På en viss domstols anslagstavla går det därefter att söka per ämne, kungörelsedatum och akthänvisning.

Från och med vilket datum är kungörelserna tillgängliga i elektroniskt format?

InfoDeska-applikationen innehåller dokument offentliggjorda efter den 1 januari 2009.

Går det att spara sökningar, och kan man få aviseringar när nya kungörelser som matchar sökningen publiceras?

Ja, på Moje InfoDeska går det att prenumerera på e-postaviseringar om nya dokument.

Kan man få gratis tillgång till kungörelser som öppna data? Var finns datakatalogen och/eller den tekniska katalogen i sådana fall?

Kungörelser är fritt tillgängliga som öppna data.

Senaste uppdatering: 09/11/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Publicering av kungörelser - Danmark

På vilka webbplatser publiceras officiella tillkännagivanden?

Officiella tillkännagivanden publiceras i Statstidende och på Länken öppnas i ett nytt fönsterhttps://statstidende.dk/.

Fram till den 14 oktober 2005 fanns Statstidende även i pappersformat.

Vilka typer av tillkännagivanden publiceras?

I Statstidende publiceras särskilda lagstadgade tillkännagivanden med rättslig verkan för medborgare, företag och myndigheter samt vissa ej lagstadgade tillkännagivanden.
Bland annat offentliggörs tillkännagivanden om dödsbon (t.ex. arvskungörelser), konkursbon (t.ex. konkursbeslut), företagsrekonstruktioner, stämningar och liknande domstolskallelser, försäljning på beslut av domstol samt val och folkomröstningar.

För vilka organisationer publiceras tillkännagivanden?

Tillkännagivanden från domstolar, advokater, offentliga institutioner och privata företag publiceras.

Går det att läsa de officiella tillkännagivandena utan kostnad?

Det är gratis att göra såväl engångssökningar som ständiga sökningar (se nedan).

Från och med vilket datum var de officiella tillkännagivandena tillgängliga i elektroniskt format?

Statstidende har publicerats i elektroniskt format sedan 2000. Från och med den 15 oktober 2005 finns Statstidende enbart i elektronisk form.

Går det att spara sökningar, och kan man få aviseringar när nya tillkännagivanden som matchar sökningen publiceras?

Ständiga sökningar kan göras. Detta är gratis, men man måste registrera sig som användare.
Man kan också prenumerera på den dagliga pdf-versionen av Statstidende. Då skickas ett e-postmeddelande med dagens Statstidende i pdf-format på publiceringsdagarna.

Kan man få gratis tillgång till de officiella tillkännagivandena som öppna data? Var finns datakatalogen och/eller den tekniska katalogen i sådana fall?

Alla kan få tillgång till öppna data genom ReST-sökning på Länken öppnas i ett nytt fönsterhttps://statstidende.dk. Arbete pågår för att förbättra Statstidende i tekniskt hänseende. Man överväger nu om man ska fortsätta erbjuda detta eller inte.

Senaste uppdatering: 27/08/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Publicering av kungörelser - Tyskland

På vilka webbplatser publiceras officiella tillkännagivanden?

Eftersom Tyskland är en förbundsstat offentliggör delstaterna, Länder, sina egna officiella tillkännagivanden. De har särskilda webbplatser för detta ändamål. Länkar till vissa av dessa finns på Länken öppnas i ett nytt fönsterförbundsregeringens och delstaternas juridikportal (Justizportal des Bundes und der Länder). Nedanstående information avser endast förbundsregeringens tillkännagivanden:

Publikation Typ av publikation
Länken öppnas i ett nytt fönsterFörbundsrepublikens författningssamling (Bundesgesetzblatt) Endast en elektronisk kopia av den officiella tryckta versionen.
Länken öppnas i ett nytt fönsterFörbundsrepublikens officiella kungörelseorgan (Bundesanzeiger)

Officiell del; juridisk del
(endast i elektroniskt format).

Länken öppnas i ett nytt fönsterOfficiellt kungörelseorgan på skatteområdet (Bundessteuerblatt) Pappersformat och elektroniskt format.
Länken öppnas i ett nytt fönsterMinisteriernas gemensamma kungörelseorgan (Gemeinsames Ministerialblatt) Pappersformat och elektroniskt format.
Länken öppnas i ett nytt fönsterOfficiellt kungörelseorgan för transportsektorn (Verkehrsblatt) Pappersformat och elektroniskt format.
Länken öppnas i ett nytt fönsterFörbundsfinansministeriets webbplats Endast i elektroniskt format. De officiella anvisningarna i tryckt form kan köpas hos återförsäljare; förbundsfinansministeriet erbjuder dem inte i detta format.

Vilka typer av tillkännagivanden publiceras?

Publikation Typer av tillkännagivanden
Förbundsrepublikens författningssamling Lagar, internationella fördrag, förordningar, meddelanden, förelägganden, riktlinjer och vissa beslut från den federala författningsdomstolen.
Förbundsrepublikens officiella kungörelseorgan Rättsliga föreskrifter, andra officiella tillkännagivanden, upphandlingar, riktlinjer och rättsliga meddelanden. Rättsliga meddelanden innefattar domstolspublikationer gällande tvistemålsregistret i enlighet med lagen om testfall avseende investerare (Kapitalanleger-Musterverfahrensgesetz), offentliga meddelanden, brottmålsärenden, kallelser av personer och begäran om handlingar, preklusionsbeslut, upphävande av säkerhet och andra beslut, kallelser av tredje part, konkurser, insolvensförfaranden samt register över anonyma och pseudonyma verk.
Officiellt kungörelseorgan på skatteområdet Skatterelaterade rättsliga bestämmelser och administrativa beslut, avgöranden från den federala skattedomstolen.
Ministeriernas gemensamma kungörelseorgan Skatterelaterade rättsliga bestämmelser och administrativa beslut, avgöranden från den federala skattedomstolen.
Officiellt kungörelseorgan för transportsektorn Officiella bestämmelser inom transportsektorn, efterlysningar av ägare till upphittade fordon och registreringsbevis.
Förbundsfinansministeriets webbplats Officiella anvisningar: översikt, i digitalt format, över alla officiella anvisningar som utfärdats av förbundsfinansministeriet. Onlineversionen av de officiella anvisningarna ger snabb tillgång till lagar, författningar, regler och vägledning för angivna beskattningsperioder.

För vilka organisationer publiceras tillkännagivanden?

Publikation Publicerande instans
Förbundsrepublikens författningssamling Federala myndigheter
Förbundsrepublikens officiella kungörelseorgan Federala myndigheter och delstatsmyndigheter, domstolar och åklagare
Officiellt kungörelseorgan på skatteområdet Förbundsfinansministeriet och delstaternas skattemyndigheter i högsta instans
Ministeriernas gemensamma kungörelseorgan Alla federala ministerier på förstasidan
Officiellt kungörelseorgan för transportsektorn Alla federala myndigheter och myndigheter med ansvar för fordonsregistrering i delstaterna
Förbundsfinansministeriets webbplats Förbundsjustitieministeriet

Går det att läsa officiella tillkännagivanden utan kostnad?

Publikation Kostnadsfri tillgång
Förbundsrepublikens författningssamling Ja (skrivskyddad åtkomst)
Förbundsrepublikens officiella kungörelseorgan Ja
Officiellt kungörelseorgan på skatteområdet Delvis (inte de allra senaste och de äldsta publikationerna)
Ministeriernas gemensamma kungörelseorgan Endast innehållsförteckning
Officiellt kungörelseorgan för transportsektorn Endast titlar på officiella meddelanden (åtkomst till innehållet beviljas mot en avgift)
Förbundsfinansministeriets webbplats Digitala publikationer: ja. De officiella anvisningarna i tryckt form kan köpas hos återförsäljare; förbundsfinansministeriet erbjuder dem inte i detta format.

Vilka typer av sökningar går det att göra?

Publikation Sökkriterier
Förbundsrepublikens författningssamling

Kostnadsfritt: inga.

Mot en avgift: fulltextsökning, sökning på citering, rubrik, förkortning, utfärdandedatum, utfärdandeår och del.


Förbundsrepublikens officiella kungörelseorgan Term, del, publiceringsperiod, publikationstyp, publicerande myndighet/domstol (administrativa och rättsliga delar), referens, titel (officiell del), ärendenummer (rättslig del).
Officiellt kungörelseorgan på skatteområdet Skattetyp, dokumenttyp, regelsekvens, datum, ärendenummer, dokumentnummer, delstat, ämne/huvudprincip, referens.
Ministeriernas gemensamma kungörelseorgan Utgåva, sidnummer, år och fulltextsökning.
Officiellt kungörelseorgan för transportsektorn Område, titel, sökord, datum, förordningsnummer.
Förbundsfinansministeriets webbplats Fulltextsökning och klickbar innehållsförteckning.

Från och med vilket datum var de officiella tillkännagivandena tillgängliga i elektroniskt format?

Publikation Datum för tillgängliggörande
Förbundsrepublikens författningssamling

Den elektroniska versionen av del 1 i förbundsrepublikens författningssamling och den tryckta versionen har båda varit tillgängliga sedan 1998. Den elektroniska versionen av del 2 och den tryckta versionen har varit tillgängliga sedan 1999.

Det går att söka på alla utgåvor som har publicerats från och med den 23 maj 1949.

Förbundsrepublikens officiella kungörelseorgan

Vissa publikationer sedan den 30 augusti 2002.
Alla publikationer sedan den 1 april 2012.

Officiellt kungörelseorgan på skatteområdet Det går att söka på upplagor som publicerats från och med 1992.
Ministeriernas gemensamma kungörelseorgan Det går att söka på upplagor som publicerats från och med 1950.
Officiellt kungörelseorgan för transportsektorn Det går att söka på upplagor som publicerats från och med 1947.
Förbundsfinansministeriets webbplats

Anvisningar för inkomstskatt: tillgängliga i elektronisk form sedan 2017.
Anvisningar för arbetsgivaravgift: tillgängliga i elektronisk form sedan 2018.
Anvisningar för bolagsskatt: tillgängliga i elektronisk form sedan 2018. Anvisningar för skatt på inkomst av verksamhet: tillgängliga i elektronisk form sedan 2018.
Kortfattad version av anvisningar för omsättningsskatt: tillgängliga i elektronisk form sedan 2019.
Anvisningar gällande den allmänna skattelagstiftningen: tillgängliga i elektronisk form sedan 2020.

Går det att spara sökningar, och kan man få aviseringar när nya tillkännagivanden som matchar sökningen publiceras?

Publikation Automatisk sökning Öppna data
Förbundsrepublikens författningssamling Nej Nej
Förbundsrepublikens officiella kungörelseorgan Endast som informationstjänst mot en avgift Nej
Officiellt kungörelseorgan på skatteområdet Nej Nej
Ministeriernas gemensamma kungörelseorgan Nej, endast publiceringsdatumet för nästa utgåva Nej
Officiellt kungörelseorgan för transportsektorn Nej Nej
Förbundsfinansministeriets webbplats Nej
Senaste uppdatering: 15/09/2021

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Publicering av kungörelser - Estland

På vilka webbplatser publiceras officiella tillkännagivanden?

Viktiga officiella tillkännagivanden publiceras på webbplatsen för den officiella publikationen Ametlikud Teadaanded (Officiella tillkännagivanden). I vissa fall måste tillkännagivanden enligt lag publiceras i pressen.

Den officiella webbpublikationen Ametlikud Teadaanded har endast offentliggjorts i elektroniskt format sedan den 1 juli 2003. Den fungerar också som en databas i det statliga informationssystemet. Alla har tillgång till Ametlikud Teadaanded utan kostnad på Länken öppnas i ett nytt fönsterhttps://www.ametlikudteadaanded.ee/.

Vilka typer av tillkännagivanden publiceras?

Meddelanden, inbjudningar och kungörelser som måste publiceras enligt lag eller enligt en regeringsförordning eller ministerförordning.

Två typer av tillkännagivanden publiceras i Ametlikud Teadaanded:

 1. Tillkännagivanden som är avsedda för att ge information till en viss person och som, av sekretesskäl, inte får användas för andra ändamål. Sådana tillkännagivanden får bara publiceras under en viss tid i Ametlikud Teadaanded, varefter åtkomsten till dem begränsas. Kraven om vidareutnyttjande är inte tillämpliga på sådana tillkännagivanden.
 2. Tillkännagivanden som är avsedda att ge allmän information och som bör kunna vidareutnyttjas i ett maskinläsbart format.

För vilka organisationer publiceras tillkännagivanden?

Tillkännagivanden som statliga och lokala myndigheter samt företrädare för fria yrkesutövare (t.ex. notarier och exekutionstjänstemän) måste offentliggöra i sin verksamhet publiceras i Ametlikud Teadaanded. Även sådana tillkännagivanden offentliggörs som privata juridiska enheter måste publicera enligt lag och som offentliggörs som information till allmänheten (t.ex. delning och upplösning av företag).

Går det att läsa de officiella tillkännagivandena utan kostnad?

Det går att läsa alla tillkännagivanden som publicerats i Ametlikud Teadaanded utan kostnad.

En statlig avgift måste erläggas för publikation av ett tillkännagivande i en privatpersons intresse, exempelvis ett meddelande om förlust av en handling.

Vilka typer av sökningar går det att göra?

Man kan söka på publicerade tillkännagivanden på grundval av typ, titel, utgivare och influensområde eller göra en fulltextsökning.

I tjänsten ”Mina officiella tillkännagivanden” (Minu Ametlikud Teadaanded) kan man prenumerera på flera olika slags tillkännagivanden som därefter skickas per e-post och även läsa arkiverade tillkännagivanden som handlar om en själv, men som inte längre finns publicerade. Om syftet med publiceringen av ett tillkännagivande avseende en viss person har nått sitt syfte avbryts publiceringen varpå tillkännagivandet arkiveras. Publicering av sådana tillkännagivanden avbryts också om personen bekräftar mottagandet av tillkännagivandet med sitt id-kort, med hjälp av tjänsten ”Mina officiella tillkännagivanden”.

Från och med vilket datum var de officiella tillkännagivandena tillgängliga i elektroniskt format?

Den 1 juli 2003. På webbplatsen Ametlikud Teadaanded finns också tillkännagivanden som tidigare har publicerats på papper och som offentliggörs för ändamål i det allmännas intresse.

Går det att spara sökningar, och kan man få aviseringar när nya tillkännagivanden som matchar sökningen publiceras?

En person kan prenumerera på alla tillkännagivanden och få dem per e-post samt spara tillkännagivanden genom tjänsten ”Mina officiella tillkännagivanden”. För att använda denna tjänst måste användaren styrka sin identitet med hjälp av sitt id-kort eller mobil-id. Genom tjänsten kan användare också se arkiverade tillkännagivanden i Ametlikud Teadaanded som handlar om dem själva och se vilka andra personer som har läst tillkännagivandena om dem.

Det går också att använda uniforma resursidentifikatorer (URI) för att söka och hämta tillkännagivanden i Ametlikud Teadaanded. Uniciteten av en URI beror på hur många URI-komponenter som används. En URI används för att öppna ett eller flera publicerade tillkännagivanden i html-format, som i stort sett är detsamma som ett sökresultat, eller som en xml- eller xml-rdf-fil.

Med hjälp av URI kan man öppna offentligt tillgängliga tillkännagivanden som inte är avsedda som information till en viss person och vars publicering inte har avbrutits.

För att en URI ska kunna användas måste en webbadress som motsvarar det aktuella tillkännagivandets publiceringsuppgifter skapas.

Närmare anvisningar om URI-baserade sökningar finns på Länken öppnas i ett nytt fönsterhttps://www.ametlikudteadaanded.ee/avalik/uriotsing.

Kan man få gratis tillgång till de officiella tillkännagivandena som öppna data? Var finns datakatalogen och/eller den tekniska katalogen i sådana fall?

Tillkännagivanden som inte är avsedda som information till en viss fysisk person, till exempel tillkännagivanden avsedda som information till allmänheten, finns tillgängliga som öppna data. Tillkännagivanden som inte längre finns publicerade och som har arkiverats är inte tillgängliga som öppna data.

Öppna data kan laddas ner i realtid som URI:er. Uniciteten av en URI beror på hur många URI-komponenter som används. En URI används för att öppna ett eller flera publicerade tillkännagivanden i html-format, som i stort sett är detsamma som ett sökresultat, eller som en xml- eller xml-rdf-fil. För att en URI ska kunna användas måste en webbadress som motsvarar det aktuella tillkännagivandets publiceringsuppgifter skapas.

Senaste uppdatering: 14/05/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Publicering av kungörelser - Grekland

På vilka webbplatser publiceras officiella tillkännagivanden

Länken öppnas i ett nytt fönsterNationella publiceringskontoret (Ethnikó Typografeío)

Länken öppnas i ett nytt fönster”Insyn” (Diávgeia)

Länken öppnas i ett nytt fönsterHögsta domstolen (Áreios Págos)

Länken öppnas i ett nytt fönsterHögsta förvaltningsdomstolen (”Statsrådet”) (Symvoúlio tis Epikrateías)

Vilka typer av tillkännagivanden publiceras?

Nationella publiceringskontoret: Det material som offentliggörs i Greklands officiella kungörelseorgan fastställs i artikel 7 i lag 3469/2006, i dess gällande lydelse.

Insyn: Vilka lagar, presidentdekret och rättsakter som ska offentliggöras på nätet fastställs i artikel 2 i lag 3861/2010, i dess gällande lydelse.

Högsta domstolen: Civil- och brottmålsdomar som meddelats under eller efter 2007 kan sökas på nätet.

Högsta förvaltningsdomstolen: Förvaltningsrättsliga avgöranden kan sökas på nätet.

För vilka organisationer publiceras tillkännagivanden?

Nationella publiceringskontoret: (Offentliggörande i Greklands officiella kungörelseorgan) Tillkännagivanden publiceras i organet i fråga, på begäran av en myndighet eller ett organ i den bredare offentliga sektorn..

Insyn: Tillkännagivanden som avses i artikel 2 i lag 3861/2010 publiceras på nätet utan dröjsmål av det organ som gör tillkännagivandet.

Högsta domstolen: Tillkännagivanden publiceras av organet i fråga.

Högsta förvaltningsdomstolen: Tillkännagivanden publiceras av organet i fråga.

Går det att läsa de officiella tillkännagivandena utan kostnad?

Ja.

Vilka typer av sökningar kan göras?

Sökningar på termer, ord eller nyckelfraser, registernummer, domnummer, utgåva, ämne, kategori, typ, organ och datum.

Från och med vilket datum var de officiella tillkännagivandena tillgängliga i elektroniskt format?

Nationella publiceringskontoret: 1997

Insyn: 2010

Högsta domstolen: 2007

Högsta förvaltningsdomstolen: 2016

Går det att spara sökningar, och kan man få aviseringar när nya tillkännagivanden som matchar sökningen publiceras?

Nej.

Kan man få gratis tillgång till de officiella tillkännagivandena som öppna data? Var finns datakatalogen och/eller den tekniska katalogen i sådana fall?

Ja.
Varje organ ansvarar för funktionen hos och innehållet i den databas med officiella tillkännagivanden som den administrerar. Datakatalogen och/eller den tekniska katalogen finns därför i de berörda organens interna databaser.

Senaste uppdatering: 17/09/2021

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Publicering av kungörelser - Spanien

På vilka webbplatser publiceras officiella tillkännagivanden?

Officiella tillkännagivanden publiceras i olika officiella kungörelseorgan som ges ut av de centrala, regionala och lokala myndigheter som tillsammans utgör Spaniens förvaltning.

Det finns officiella, autentiska och elektroniska versioner av alla kungörelseorgan, och vidare innehåller tidningarna databastjänster som kan användas för att lokalisera publicerade tillkännagivanden.

Följande webbplatser finns:

Staten: Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www.boe.es/

17 autonoma regioner och 2 autonoma städer: alla webbplatser kan nås via Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www.boe.es/legislacion/enlaces/boletines_autonomicos.php

Lokala myndigheter (officiella kungörelseorgan på provinsnivå): alla webbplatser kan nås via Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www.boe.es/legislacion/enlaces/boletines_provinciales.php

Vilka typer av tillkännagivanden publiceras?

 • Förvaltningshandlingar (personalfrågor, förvaltningsbeslut och beslut om offentliggörande av olika förvaltningsåtgärder)
 • Meddelanden om offentlig upphandling
 • Tillkännagivanden om resultatlösa upphandlingsmeddelanden
 • Vissa tillkännagivanden från domstolarna

För vilka organisationer publiceras tillkännagivanden?

Alla offentliga förvaltningar, i respektive officiella kungörelseorgan.

Domstolarna.

Går det att läsa de officiella tillkännagivandena utan kostnad?

Ja.

Vilka typer av sökningar går det att göra?

 • Fritext (inklusive personers namn)
 • Typ
 • Utfärdande myndighet
 • Utfärdandedatum
 • Publiceringsdatum
 • Officiellt nummer

Från och med vilket datum var de officiella tillkännagivandena tillgängliga i elektroniskt format?

Lagen om elektronisk publicering av officiella kungörelseorgan antogs 2007.

Går det att spara sökningar, och kan man få aviseringar när nya tillkännagivanden som matchar sökningen publiceras?

Ja, när det gäller den spanska statens officiella kungörelseorgan och merparten de officiella kungörelseorganen för autonoma regioner och städer. Denna funktion finns inte för alla officiella kungörelseorgan på provinsnivå.

Kan man få gratis tillgång till de officiella tillkännagivandena som öppna data? Var finns datakatalogen eller den tekniska katalogen i sådana fall?

Tillgången till öppna data beror på vilken officiell kungörelseorgan det rör sig om, där vissa har öppna data och xml-format.

Senaste uppdatering: 12/06/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Publicering av kungörelser - Kroatien

På vilka webbplatser publiceras officiella tillkännagivanden?

Officiella tillkännagivanden publiceras på webbplatsen för Kroatiens officiella kungörelseorgan och på det kroatiska justitieministeriets e-anslagstavla.

Länken öppnas i ett nytt fönsterhttps://narodne-novine.nn.hr/ (Kroatiens officiella kungörelseorgan)

Länken öppnas i ett nytt fönsterhttps://e-oglasna.pravosudje.hr/ (kroatiska justitieministeriet)

Vilka typer av tillkännagivanden publiceras?

På e-anslagstavlan publiceras tillkännagivanden om offentlig upphandling, internetauktioner, koncessioner, anbudsinfordringar, lediga tjänster, företagsmeddelanden, meddelanden från olika kammare, beslut om inledande av konkursförfaranden och förkortade konkursförfaranden, beslut om bristande rättslig handlingsförmåga, likvidation, offentliga meddelanden från rättsväsendet och notarier samt registreringar i domstolsregistret.

För vilka organisationer publiceras tillkännagivanden?

 • Narodne novine d.d. (Kroatiens officiella kungörelseorgan).
 • På justitieministeriets e-anslagstavla finns också olika beslut som fattats av domstolar och andra behöriga myndigheter i konkursförfaranden (t.ex. beslut om inledande av konkursförfaranden och kallelser). Justitieministeriet ansvarar för att upprätthålla det it-system som krävs för att e-anslagstavlan ska fungera.

Går det att läsa de officiella tillkännagivandena utan kostnad?

Ja. Det kostar inget.

Vilka typer av sökningar går det att göra?

Webbplatserna för Kroatiens officiella kungörelseorgan tillåter sökningar på ord, datum, typ eller ett specifikt område av tillkännagivanden (t.ex. växelkurs).

Via e-anslagstavlan kan man söka på aktnummer, namn på handlingar, de enheter som tillkännagivandet avser eller identifikationsnummer.

Från och med vilket datum var de officiella tillkännagivandena tillgängliga i elektroniskt format?

Sedan januari 2014 har elektroniska tillkännagivanden publicerats på webbplatsen för Kroatiens officiella kungörelseorgan.

Tillämpningsprogrammet för e-anslagstavlan togs i bruk den 1 november 2014.

Går det att spara sökningar, och kan man få aviseringar när nya tillkännagivanden som matchar sökningen publiceras?

I Kroatiens officiella kungörelseorgan finns ett aviseringssystem för officiella tillkännagivanden om offentlig upphandling (e-verktyget för meddelanden om offentlig upphandling). Slutanvändarna får aviseringar skickade till sin e-post eller till en personlig elektronisk brevlåda.

Det finns inget aviseringssystem för tillkännagivanden som publicerats på e-anslagstavlan. Undantagen är skattemyndigheten (Porezna uprava) och finansmyndigheten (Financijska agencija, FINA). För dessa myndigheter har justitieministeriet inrättat en webbtjänst genom vilken de kan ladda ner data från e-anslagstavlan (flera gånger) dagligen.

Officiella tillkännagivanden finns inte tillgängliga som öppna data.

Kan man få gratis tillgång till de officiella tillkännagivandena som öppna data? Var finns datakatalogen och/eller den tekniska katalogen i sådana fall?

Officiella tillkännagivanden finns inte tillgängliga som öppna data.

Senaste uppdatering: 14/10/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Publicering av kungörelser - Cypern

På vilka webbplatser publiceras officiella tillkännagivanden?

De publiceras i pappersformat, som är det som har rättslig verkan, och på internet där de finns fritt tillgängliga på Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www.mof.gov.cy/gpo.

Vilka typer av tillkännagivanden publiceras?

Följande tillkännagivanden publiceras: lediga tjänster inom offentlig sektor, offentliga upphandlingar, expropriationer och rekvisitioner, utnämningar, befordringar samt bekräftelse och återkallelse av utnämningar, pensioneringar, utnämningar av ställföreträdande befattningshavare, uppsägningar, ministerutnämningar, meddelanden om dödsfall, presidentens tillträdande, avgång och ersättande, presidentutnämningar, beslut från Cyperns regering och parlament, lagförslag från regeringen och enskilda ledamöter, internationella avtal, ministeriernas organisationsschema och tillkännagivanden som krävs enligt lag, till exempel företagslagen.

För vilka organisationer publiceras tillkännagivanden?

 • Staten
 • Halvstatliga organisationer
 • Lokala myndigheter
 • Enskilda personer (advokater) i enlighet med företagslagen

Går det att läsa de officiella tillkännagivandena utan kostnad?

Ja

Vilka typer av sökningar går det att göra?

Allt innehåll som publiceras i Cyperns officiella kungörelseorgan (Epísimi Efimerída)

Från och med vilket datum var de officiella tillkännagivandena tillgängliga i elektroniskt format?

Från och med den 10 december 2004

Går det att spara sökningar, och kan man få aviseringar när nya tillkännagivanden som matchar sökningen publiceras?

Nej

Kan man få gratis tillgång till de officiella tillkännagivandena som öppna data? Var finns datakatalogen och/eller den tekniska katalogen i sådana fall?

Officiella tillkännagivanden finns att tillgå gratis som öppna data på det statliga tryckeriets webbplats (Kyvernitikó Typografeío): Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www.mof.gov.cy/gpo

Senaste uppdatering: 31/10/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Publicering av kungörelser - Lettland

På vilka webbplatser publiceras officiella tillkännagivanden?

I Lettland publiceras officiella tillkännagivanden i Länken öppnas i ett nytt fönsterLatvijas Vēstnesis, Lettlands officiella kungörelseorgan.

Vilka typer av tillkännagivanden publiceras?

Följande slags meddelanden publiceras i det officiella kungörelseorganet:

 • Verksamhetsberättelser
 • Auktionsmeddelanden
 • Domstolsbeslut
 • Doktorsavhandlingar
 • Information om arv
 • Information om privatisering
 • Information ur handelsregistret
 • Information ur företagsregistret
 • Information ur registret för europeiska ekonomiska intressegrupperingar
 • Information ur partiregistret
 • Information om uttagningsprov
 • Information om makars förmögenhetsförhållanden
 • Meddelanden om fysisk planering
 • Meddelanden till fordringsägare
 • Meddelanden om skuldreglering
 • Meddelanden till aktieägare och delägare
 • Meddelanden om upphävande av befogenheter
 • Meddelanden från statskassan
 • Kallelser till domstol
 • Beslut om tillhandahållande av varor och tjänster samt om utförande av byggentreprenad
 • Upphävande av handlingar och officiella stämplar
 • Övriga meddelanden

För vilka organisationer publiceras tillkännagivanden?

I det officiella kungörelseorganet publiceras officiella tillkännagivanden från myndigheter och institutioner eller från enskilda personer (registreringar i offentliga register, meddelanden, tillkännagivanden eller information från statliga organ och tjänstemän vid dessa samt från enskilda personer) i fall där sådana tillkännagivanden enligt lag ska publiceras.
Länken öppnas i ett nytt fönsterFörteckning över lagar och andra författningar om officiell publicering

Går det att läsa de officiella tillkännagivandena utan kostnad?

Ja.

Vilka typer av sökningar går det att göra?

Fritextsökningar kan göras.
Resultaten kan filtreras efter publikationsår och meddelandetyp.

Från och med vilket datum var de officiella tillkännagivandena tillgängliga i elektroniskt format?

På det officiella kungörelseorganets webbplats Länken öppnas i ett nytt fönsterhttps://www.vestnesis.lv/ finns den elektroniska versionen av det officiella kungörelseorganets samtliga utgåvor från och med tidningens första publiceringsdag, nämligen den 25 februari 1993.
Handlingar som publicerades fram till den 1 juli 2012 finns också i en tryckt version av kungörelseorganet.

Går det att spara sökningar, och kan man få aviseringar när nya tillkännagivanden som matchar sökningen publiceras?

Nej.

Kan man få gratis tillgång till de officiella tillkännagivandena som öppna data? Var finns datakatalogen och/eller den tekniska katalogen i sådana fall?

Nej, men de officiella tillkännagivandena får vidareutnyttjas. Länken öppnas i ett nytt fönsterLäs mer om vidareutnyttjande av information som publicerats i det officiella kungörelseorganet.

Senaste uppdatering: 04/10/2021

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Publicering av kungörelser - Malta

På vilka webbplatser publiceras officiella tillkännagivanden?

Officiella tillkännagivanden publiceras på Länken öppnas i ett nytt fönsterhttps://www.gov.mt/en/Government/DOI/Pages/default.aspx

Vilka typer av tillkännagivanden publiceras?

Officiella tillkännagivanden enligt följande:

 • Tillkännagivanden från statliga myndigheter
 • Tillkännagivanden till allmänheten
 • Hälsomeddelanden
 • Meddelanden från polisen
 • Sjöfartsunderrättelser
 • Upplysningar om subventionerat boende
 • Tillkännagivanden från centralbanken
 • Tillkännagivanden av provresultat
 • Underrättelser från domstolarna
 • Tillkännagivanden från lokala myndigheter.

För vilka organisationer publiceras tillkännagivanden?

Officiella tillkännagivanden publiceras av ministerier, statliga myndigheter, domstolarna och lokala myndigheter.

Går det att läsa de officiella tillkännagivandena utan kostnad?

Ja.

Vilka typer av sökningar går det att göra?

Fritext.

Från och med vilket datum var de officiella tillkännagivandena tillgängliga i elektroniskt format?

De officiella tillkännagivandena har varit tillgängliga i elektroniskt format sedan juni 2003.

Går det att spara sökningar, och kan man få aviseringar när nya tillkännagivanden som matchar sökningen publiceras?

Denna tjänst är inte tillgänglig.

Senaste uppdatering: 30/12/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Publicering av kungörelser - Nederländerna

På vilka webbplatser publiceras officiella tillkännagivanden

Officiella tillkännagivanden publiceras på Länken öppnas i ett nytt fönsterhttps://officielebekendmakingen.nl/. Äldre tillkännagivanden är sökbara Länken öppnas i ett nytt fönsterhär.

Vilka typer av tillkännagivanden publiceras?

På webbplatserna ovan publiceras alla tillkännagivanden som offentliggörs i de sju officiella kungörelseorganen. I Staatsblad offentliggörs ny eller ändrad lagstiftning I Staatscourant offentliggörs såväl föreskrifter som men även företagsrelaterade tillkännagivanden från myndighetsorgan som har ett sådant lagstadgat uppdrag. I Tractatenblad offentliggörs fördrag och andra internationella avtal som Nederländerna är part i. I Provinciaal bladGemeenteblad och Waterschapsblad offentliggörs föreskrifter och ekonomiska tillkännagivanden från provinser, kommuner och vattenförvaltningar. I Blad gemeenschappelijke regelingen offentliggörs föreskrifter och tillkännagivanden från olika myndigheters samarbetsorgan.

För vilka organisationer publiceras de officiella tillkännagivandena?

Alla organisationer som har ett lagstadgat uppdrag att offentliggöra sådana tillkännagivanden.

Går det att läsa de officiella tillkännagivandena utan kostnad?

De offentliga meddelandena kan läsas utan kostnad.

Vilka typer av sökningar går det att göra?

Dagens offentliggöranden läggs ut på Länken öppnas i ett nytt fönsterofficielebekendmakingen.nl. Det är endast möjligt att filtrera per officiellt kungörelseorgan.

På Länken öppnas i ett nytt fönsterzoek.officielebekendmakingen.nl kan sökningar göras på titel eller text, och det är möjligt att filtrera utifrån publiceringsdatum, publicerande kungörelseorgan, publicerande organ och ämne (i en fast förteckning).

Från och med vilket datum var de officiella tillkännagivandena tillgängliga i elektroniskt format?

Sedan 1995.

Går det att spara sökningar, och kan man få aviseringar när nya tillkännagivanden som matchar sökningen publiceras?

Vem som helst kan kostnadsfritt abonnera på aviseringar Det finns två typer:

 • Standardtjänsten för aviseringar medger att användarna sparar en sökning. De får sedan ett mejl med en länk till varje nytt dokument som stämmer överens med sökkriterierna.
 • Tjänsten ”Berichten over uw buurt” (”Meddelanden om ditt område”) har en allmän inriktning. Där kan man dagligen få mejl med alla meddelanden från regionala och lokala myndigheter som gäller det egna området. Det ”egna området” kan anges utifrån det egna postnumret och en viss radie (som anges i hundratal meter).

Finns de officiella tillkännagivandena kostnadsfritt tillgängliga som öppna data? Om svaret är ja, var hittar man dem och/eller den tekniska informationen?

De officiella tillkännagivandena finns kostnadsfritt tillgängliga som öppna data via ett SRU-gränssnitt (SRU = Search/Retrieve via URL).

Handledningen (och adressen) till den här webbtjänsten finns på Länken öppnas i ett nytt fönsterkoopoverheid.nl (endast på nederländska).

Senaste uppdatering: 25/02/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Publicering av kungörelser - Österrike

På vilka webbplatser publiceras kungörelser?

Länken öppnas i ett nytt fönsterhttps://www.justiz.gv.at/

Länken öppnas i ett nytt fönsterhttps://www.ediktsdatei.justiz.gv.at/

Vilka typer av kungörelser publiceras?

Följande typer av kungörelser publiceras på webbplatsen Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www.justiz.gv.at/:

 • Rapporter
 • Sakkunnigutlåtanden
 • Yttranden
 • Utvärderingar
 • Rundskrivelser
 • Riktlinjer
 • Texter för samråd
 • Stadgor
 • Statistik
 • Handböcker
 • Utlysta lediga tjänster
 • Utnämningsmeddelanden.

Följande kungörelser publiceras på webbplatsen Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www.edikte.justiz.gv.at/ (Ediktsfil):

 • Insolvensförfaranden (konkurser, rekonstruktioner och skuldsanering)
 • Försäljning och arrenden i insolvensförfaranden
 • Tvångsauktioner
 • Fast egendom
 • Lös egendom
 • Tvångsförvaltning
 • Frivillig utauktionering
 • Kungörelser och tillkännagivanden i brottmålsförfaranden
 • Tillkännagivanden från brottmålsdomstolar
 • Straffrättsligt indrivningsförfarande
 • Delgivningsunderrättelser i brottmålsförfaranden
 • Avslutande av utredningar
 • Tillkännagivanden och lysningar
 • Domstolsutsedda förvaltare och delgivning genom offentlig kungörelse
 • Mortifikationer
 • Dödförklaringar/dödsorsaksintyg
 • Kungörelser i arvsförfaranden
 • Kungörelser i enlighet med lagen om förvar och kvarstad (Verwahrungs- und Einziehungsgesetz)
 • Medborgarombud enligt § 8 i lagen om rättigheter vid vård på vårdinrättning (Heimaufenthaltsgesetz)
 • Patientombud enligt § 13 i lagen om förvar på institution (Unterbringungsgesetz)
 • Delgivning genom offentligt tillkännagivande till juridiska personer
 • Delgivning genom offentligt tillkännagivande av företagsregisterdomstolarna (Firmenbuchgerichte)
 • Tillkännagivanden från företagsregisterdomstolarna
 • Kungörelser från inskrivningsdomstolar (Grundbuchsgerichte)
 • Beslut från kartelldomstolen (Kartellgericht)
 • Tillkännagivanden från rättsväsendet
 • Offentliggöranden från företag.

För vilka organisationer publiceras tillkännagivanden?

Från förbundsjustitieministeriet.

Från domstolar, åklagarmyndigheter, advokater och notarier.

Är tillgången till kungörelserna gratis?

Ja.

Vilken typ av sökningar kan göras?

På justitieministeriets webbplats (Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www.justiz.gv.at/) kan man söka på enstaka ord i alla dokument på webbplatsen.

Ordsökning kan göras i alla kategorier av tillkännagivanden som finns webbplatsen Ediktsdatei (Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www.edikte.justiz.gv.at/) Dessutom kan användarna söka på ärendenummer i många kategorier. När det gäller auktioner kan man även söka på föremål. Detta är bara några exempel på alla de olika sökmöjligheter som finns i de olika kategorierna.

Från och med vilket datum var de officiella tillkännagivandena tillgängliga i elektroniskt format?

Justitieministeriets webbplats (Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www.justiz.gv.at/) och webbplatsen Ediktsdatei (Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www.edikte.justiz.gv.at/) har funnits sedan 2000.

Går det att spara sökningar, och kan man få aviseringar när nya kungörelser som matchar sökningen publiceras?

Nej.

Kan man få gratis tillgång till kungörelser som öppna data? Var finns datakatalogen och/eller den tekniska katalogen i sådana fall?

Man kan få gratis tillgång till tillkännagivandena på Ediktsdatei, och de kan också hanteras som html-filer (inget kopieringsskydd). En licens kan erhållas enligt lagen om vidareutnyttjande av offentlig information (Informationsweiterverwendungsgesetz – IWG). Data finns för närvarande inte som öppna data.

Publikationerna på Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www.justiz.gv.at/ motsvarar till övervägande del befintliga dokument i pdf-format. Det finns vissa Word-dokument, men inte många. Alla publiceras som en del av webbpubliceringssystemet (WCMS) och som gratis html-sidor. Dokumenten kan laddas ner som bilagor på html-sidorna.

Senaste uppdatering: 30/12/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Publicering av kungörelser - Portugal

På vilka webbplatser publiceras officiella tillkännagivanden?

De publiceras på webbplatsen för Portugals officiella kungörelseorgan Länken öppnas i ett nytt fönsterDiário da República Eletrónico.

Vilka typer av tillkännagivanden publiceras?

Diário da República består av två serier. I serie 1 publiceras

 1. konstitutionella lagar,
 2. internationella konventioner, tillhörande presidentdekret, deponeringsmeddelanden för bindande instrument (särskilt ratificeringsinstrument) och andra meddelanden som rör sådana konventioner,
 3. organiska lagar, lagar, lagdekret och regionala lagstiftningsdekret,
 4. presidentdekret,
 5. resolutioner från nationalförsamlingen,
 6. dekret från företrädare för den portugisiska statschefen om utnämning och entledigande av presidenter och ledamöter i de regionala regeringar för Azorerna och Madeira,
 7. arbetsordningarna för nationalförsamlingen, lagrådet och de autonoma regionernas lagstiftande församlingar,
 8. avgöranden och förklaringar från författningsrådet som enligt lag måste publiceras i serie 1 av Diário da República,
 9. avgöranden som standardiserar Högsta domstolens och revisionsrättens rättspraxis och avgöranden från högsta förvaltningsdomstolen som enligt lag har allmän bindande verkan,
 10. resultat av folkomröstningar och presidentval, val till nationalförsamlingen, val till de autonoma regionernas lagstiftande församlingar och val till Europaparlamentet, i enlighet med relevant lagstiftning,
 11. presidentens avgångsmeddelande,
 12. förslag om att förkasta regeringens program och förslag om misstroendevotum och censur,
 13. lagrådets yttranden i enlighet med artikel 145 a–e i författningen och alla yttranden som lagrådet självt beslutar sig för att publicera,
 14. andra regeringsdekret,
 15. resolutioner från ministerrådet och ministeriella tillämpningsföreskrifter med allmänna bestämmelser,
 16. resolutioner från de autonoma regionernas lagstiftande församlingar och regionala lagstiftningsdekret,
 17. avgöranden från andra domstolar än de ovannämnda som enligt lag har allmän bindande verkan,
 18. förklaringar om att en ledamot av nationalförsamlingen eller de autonoma regionernas lagstiftande församlingar avgår eller har förlorat sitt mandat.

Utan att det påverkar andra rättsakter som måste publiceras i serie 2 publiceras även

 1. regeringsmedlemmars förordningar,
 2. resultat av val till lokala församlingar,
 3. statliga budgetar som enligt lag måste publiceras i Diário da República och förklaringar om överföring av medel.

Exempel på de rättsakter som publiceras i serie 2 av Diário da República är avtal, tillkännagivanden, skiljedomar, balansräkningar, kollektivavtal, lovord, kontrakt, förklaringar om rättelse, domstolsavgöranden, deklarationer, överläggningar, direktiv, påbud, bestämmelser om förlängning, instruktioner, domar, förordningar, förteckningar, kartor, anslutningsavtal, ministeriella tillämpningsföreskrifter, meddelanden, meddelanden från Portugals riksbank, officiella uttalanden, yttranden, beslut, tillstånd, protokoll, rekommendationer, förordningar från värdepappersmarknadskommissionen, regelstandarder för tillsynsmyndigheten för värdepapper och pensionsfonder, rapporter, resolutioner, avgöranden och huvudböcker. Även brådskande anbudsinfordringar, meddelanden om förfarandefrågor, meddelanden om förlängning av frister och förklaringar om rättelser av tillkännagivanden ingår i denna grupp.

För vilka organisationer publiceras tillkännagivanden?

Exempel på organ som är rättsligt ansvariga för eller publicerar rättsakter i Diário da República är presidenten, nationalförsamlingen, regeringen, de lagstiftande församlingarna och regionala regeringarna i de autonoma regionerna Azorerna och Madeira, direkt och indirekt offentlig förvaltning, domstolarna, den allmänna åklagaren, oberoende förvaltningsorgan och lokala självständiga myndigheter och organ.

Går det att läsa de officiella tillkännagivandena utan kostnad?

Ja. Enligt lagdekret nr 83/2016 av den 16 december är Diário da República en offentlig tjänst som är gratis tillgänglig för alla. Diário da República publiceras endast i elektronisk form. Länken öppnas i ett nytt fönsterLagdekret nr 83/2016

Vilka typer av sökningar går det att göra?

Alla personer har allmän och fri tillgång till Diário da República. Det innebär att de kan skriva ut, arkivera, söka och fritt få åtkomst till innehållet i rättsakter som publicerats i serierna 1 och 2 av Diário da República. Innehållet publiceras i ett elektroniskt format med öppen åtkomst.

Från och med vilket datum var de officiella tillkännagivandena tillgängliga i elektroniskt format?

Den elektroniska utgåvan av Diário da República har varit giltig sedan den 1 juli 2006, och de lagtexter som publicerats i denna har erkänts som officiella versioner av lagstiftningen sedan dess, i enlighet med artikel 1.5 i lag nr 74/98 av den 11 november 1998 (i dess nuvarande lydelse).

I juli 2019 lanserades dessutom Diário da República som mobilapp. Denna innehåller ytterligare funktioner såsom möjligheten att skapa en personlig profil för varje användare och ett aviseringssystem som ger tillgång till konsoliderad lagstiftning.

Går det att spara sökningar, och kan man få aviseringar när nya tillkännagivanden som matchar sökningen publiceras?

Ja. Aviseringssystemet innebär att användare kan få innehållsförteckningen till serierna 1 och 2 av Diário da República skickat till sig via e-post, via förhandsregistrering eller via RSS-prenumeration.

Kan man få gratis tillgång till de officiella tillkännagivandena som öppna data? Var finns datakatalogen och/eller den tekniska katalogen i sådana fall?

Ja.

Senaste uppdatering: 04/10/2021

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Publicering av kungörelser - Rumänien

Informationen på denna sida handlar om officiella tillkännagivanden från offentliga institutioner (meddelanden, processuella handlingar osv.) som inte utgör lagstiftning eller inte medför allmänt tillämpliga skyldigheter men som publiceras i Rumäniens officiella kungörelseorgan eller i andra publikationer. Tillkännagivandena finns på nätet i elektroniskt format, i enlighet med tillämplig lag. Därmed avses vare sig lagstiftningsakter eller domstolsbeslut, förutom sådana som måste offentliggöras för att få en viss rättsverkan (t.ex. domstolsbeslut om insolvens).

Materialet är inte uttömmande och behandlar endast vissa typer som måste bli föremål för officiella tillkännagivanden, närmare bestämt följande: handlingar som publiceras i Rumäniens officiella kungörelseorgan, handlingar som publiceras på portalen och webbplatsen för det nationella handelsregistret (Oficiul Național al Registrului Comerțului), eller i bulletinen om insolvensförfaranden och handlingar som publiceras på domstolsportalen.

På vilka webbplatser publiceras officiella tillkännagivanden?

I. Rumäniens officiella kungörelseorgan

Det fristående företaget ”Monitorul Oficial” publicerar Rumäniens officiella kungörelseorgan i både tryckt och elektronisk form. I nedanstående avsnitt ges mer information om vilka handlingar som har publicerats och om huruvida de finns i elektronisk form.

E-produkten (”e-Monitor”) finns på Länken öppnas i ett nytt fönsterdenna länk.

II. Nationella handelsregistret (ONRC)

a) Innan yrkesutövare startar näringsverksamhet måste de ansöka om registrering/listning i handelsregistret. När de bedriver eller har slutat med sin näringsverksamhet måste de begära vissa noteringar i handelsregistret om vilka handlingar och faktiska omständigheter som måste registreras enligt lag.

Registrering i handelsregistret innebär lagstadgad publicering i ONRC: dokument, data och registrerade handlingar får verkan gentemot tredje part från och med den dag då de registreras eller publiceras i Rumäniens officiella kungörelseorgan eller på ONRC:s webbplats/onlineportal enligt lag.

Registreringar och noteringar får verkan gentemot tredje part från och med den dag då de förs in i handelsregistret eller publiceras i Rumäniens officiella kungörelseorgan, del IV eller VII, eller i någon annan publikation, om detta föreskrivs i lag.

b) I ONRC publiceras även bulletinen om insolvensförfaranden i elektroniskt format: den del som innehåller kungörelsedelgivningar av handlingar med parter, meddelande av domar, kallelser och underrättelser angående processuella handlingar som utfärdats av domstol/insolvensförvaltare/domstolsutsedda likvidatorer/andra behöriga personer inom ramen för insolvensförfarandena i enlighet med lag nr 85/2014 om förfaranden för förebyggande av insolvens och insolvensförfaranden, i ändrad och kompletterad lydelse, och delen ”Gäldenärer – fysiska personer med andra skyldigheter än sådana som följer av näringsverksamhet” (Debitori – persoane fizice cu obligații ce nu decurg din exploatarea unei întreprinderi) i enlighet med lag nr 151/2015 om insolvensförfaranden för fysiska personer.

När det gäller yrkesutövare som omfattas av lag nr 85/2014 om förfaranden för förebyggande av insolvens och insolvensförfaranden, i ändrad och kompletterad lydelse, ska de processuella handlingar som delges/skickas av domstolar, insolvensförvaltare (konkursförvaltare/domstolsutsedda likvidatorer) och andra personer som är behöriga enligt lag publiceras i bulletinen om insolvensförfaranden, en publikation som finns på Länken öppnas i ett nytt fönsterONRC:s onlineportal.

I del IV av Rumäniens officiella kungörelseorgan publiceras domen där gäldenärens (yrkesutövarens) omstruktureringsplan fastställs, som en processhandling, enligt lag nr 85/2014 om förfaranden för förebyggande av insolvens och insolvensförfaranden, i ändrad och kompletterad lydelse.

När det gäller fysiska personer som omfattas av lag nr 151/2015 om insolvensförfaranden för fysiska personer publiceras de processuella handlingar som delges/utfärdas av insolvensnämnden, processförvaltaren, likvidatorn och domstolsmyndigheter i avsnittet ”Gäldenärer – fysiska personer med andra skyldigheter än sådana som följer av näringsverksamhet” i bulletinen om insolvensförfaranden, en publikation som finns på Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www.bpi.ro/.

III. Domstolsportalen

Länken öppnas i ett nytt fönsterDomstolsportalen administreras av justitieministeriet. Varje domstol i Rumänien har en webbplats på denna portal. Informationen på webbplatserna förs in och sköts direkt av domstolspersonalen, förutom information om ärenden och sammanträden vilken hämtas automatiskt från det elektroniska ärendehanteringssystem som används vid domstolarna.

För att få åtkomst till en viss domstols webbplats via domstolsportalens Länken öppnas i ett nytt fönsterstartsida ska man först välja den region som domstolen tillhör (dvs. Appellationsdomstolens domkrets) och därefter domstolen i fråga från listan.

Vilka typer av tillkännagivanden publiceras?

I. Rumäniens officiella kungörelseorgan

Officiella tillkännagivanden, i enlighet med lag nr 202 av den 9 november 1998 om utformningen av Rumäniens officiella kungörelseorgan, i dess ändrade lydelse:

 • Följande handlingar ska enligt lag publiceras i del III: rättshandlingar, handlingar, underrättelser, tillkännagivanden och dylikt (t.ex. personalrekryteringsmeddelanden, utlysningar av offentliga tjänster, domar om upphävande av växlar/checkar, regelbundna verksamhetsberättelser från offentliga myndigheter, meddelanden om uttagning av sökande till det nationella institutet för domar- och åklagarkåren (Institutul Național al Magistraturii), behörighetsprov för domare och åklagare och förteckningar över lediga domar- och åklagartjänster samt meddelanden om uttagningar till tjänster som assisterande domare och åklagare vid Högsta domstolen osv.).
 • Enligt lag måste rättshandlingar avseende ekonomiska aktörer och andra juridiska personer, liksom andra handlingar som upprättas på grundval av rättsbestämmelser, offentliggöras i del IV (t.ex. beslut om erkännande i Rumänien av utländska ideella juridiska personer; domar om godkännande av en ändring av ett partis politiska stadga; distriktsdomstolens beslut om inledande av konkursförfaranden; auktionsmeddelanden om försäljning av varor; meddelanden om att giltighetstiden för kreditinstituts tillstånd har löpt ut och beslut från Rumäniens nationalbank om återkallande av sådana tillstånd; beslut från Rumäniens upphovsrättskontor om att återkalla eller upphäva registreringsintyg osv.).
 • Kollektivavtal som ingåtts på nationell nivå och på branschnivå, Internationella arbetsorganisationens konventioner och rekommendationer samt andra handlingar som utfärdas enligt rättsliga bestämmelser publiceras i del V.
 • I del VI publiceras meddelanden om tilldelning vid offentlig upphandling och tilldelningsmeddelanden om koncessionsavtal för byggentreprenad och tjänster, koncessionsavtal för statligt ägda varor och andra meddelanden som utfärdas enligt rättsliga bestämmelser (t.ex. meddelanden enligt lag nr 350/2005 om bidragssystemet; koncessioner – meddelanden om avtal enligt brådskande förordningen nr 54/2006 om systemet med koncessionsavtal för statligt ägda varor).

Märk: Enligt lag nr 98/2016 om offentlig upphandling ska meddelanden publiceras på nationell nivå via e-upphandlingssystemet Länken öppnas i ett nytt fönsterSEAP, som används för elektroniska tilldelningsförfaranden.

 • Enligt lag ska i del VII publiceras rättshandlingar om kooperativ och andra juridiska personer som har bildats genom kooperativ samt andra handlingar om samarbeten, liksom fastställts genom rättsliga bestämmelser (t.ex. undersökningsdomarens slutsats angående kooperativets registrering i handelsregistret, handlingar om utnämning av likvidatorer och andra handlingar som kan medföra förändringar av deras juridiska personlighet osv.).

II. Nationella handelsregistret (ONRC)

a) När det gäller yrkesutövare som är registrerade i handelsregistret:

 • Ett utdrag från beslutet/registreringsbeslutet (Rumäniens officiella kungörelseorgan, del IV eller VII).
 • Handlingar om ändring av stiftelseurkunder och meddelanden om ingivande av uppdaterade stiftelseurkunder (Rumäniens officiella kungörelseorgan).
 • Domar, i sådana ärenden som anges i lag (Rumäniens officiella kungörelseorgan).
 • Domstolsbeslut om upplösning (Rumäniens officiella kungörelseorgan del IV och på Nationella handelsregistrets webbplats eller onlineportal).
 • Beslut om utnämning av likvidatorer enligt artikel 237.6 i lag nr 31/1990 om företag (på Nationella handelsregistrets webbplats eller onlineportal).
 • Sammanslagningar/upplösningar (Rumäniens officiella kungörelseorgan del IV eller på företagets egen webbplats, om sökanden så önskar; i detta fall kommer uppgifter om sammanslagningen eller upplösningen att publiceras utan kostnad i det handelsregister som företaget är registrerat i).
 • Beslut om avslag på registreringsansökningar och registreringar som inte medför någon ändring av stiftelseurkunden (på Nationella handelsregistrets webbplats eller onlineportal).
 • En förteckning över de företag som ska bli föremål för en talan om upplösning från Nationella handelsregistret i enlighet med artikel 237.2 i lag nr 31/1990 om företag (webbplatsen eller onlineportalen).
 • En förteckning över de företag som ska bli föremål för en talan om avförande från Nationella handelsregistret i enlighet med artikel 237.9 i lag nr 31/1990 om företag (Nationella handelsregistrets webbplats eller onlineportal).
 • En förteckning över de företag som ska bli föremål för en talan om avförande från Nationella handelsregistret i enlighet med artikel 260.7 i lag nr 31/1990 om företag ska offentliggöras på Nationella handelsregistrets webbplats eller onlineportal.
 • Distriktsdomstolens beslut om avförande enligt artikel 237.10 i lag nr 31/1990 om företag (på Nationella handelsregistrets webbplats eller onlineportal).
 • Distriktsdomstolens beslut om avförande enligt artikel 260.8 i lag nr 31/1990 om företag (på Nationella handelsregistrets webbplats och onlineportal).

b) När det gäller yrkesutövare som omfattas av lag nr 85/2014 om förfaranden för förebyggande av insolvens och insolvensförfaranden, i ändrad och kompletterad lydelse, ska följande processuella handlingar som utfärdas av domstolar, insolvensförvaltare (konkursförvaltare/domstolsutsedda likvidatorer) och andra behöriga personer publiceras i bulletinen om insolvensförfaranden enligt lag:

 • Kallelser till domstol, meddelanden och domar,
 • kallelser och underrättelser;
 • Andra processuella handlingar som ska tillhandahållas enligt lag.

När det gäller fysiska personer som omfattas av lag nr 151/2015 om insolvensförfaranden för fysiska personer ska följande processuella handlingar som delges/utfärdas av insolvensnämnden, insolvensförvaltaren, likvidatorn och domstolsmyndigheterna publiceras i avsnittet ”Gäldenärer – fysiska personer med andra skyldigheter än sådana som följer av näringsverksamhet” i bulletinen om insolvensförfaranden:

 • Insolvensnämndens beslut.
 • meddeladen,
 • domar,
 • andra processuella handlingar som ska tillhandahållas enligt lag.

III. Domstolsportalen

När käranden hävdar, utifrån skäliga omständigheter, att han eller hon har gjort allt för att finna svarandens hemvist eller annan plats där svaranden skulle kunna delges stämningen enligt lag men inte lyckats med detta, kan domstolen godta att svaranden delges handlingarna genom kungörelse, i enlighet med artikel 167 i civilprocesslagen (lag nr 134/2010). Delgivning genom kungörelse innebär att stämningen anslås på domstolens dörr, på den behöriga domstolens portal och vid den senaste hemvisten för den person som delgivningen avser. Om det anses nödvändigt beslutar domstolen även att stämningen ska publiceras i Rumäniens officiella kungörelseorgan eller i en nationell tidskrift med stor spridning.

På domstolsportalen finns ett Länken öppnas i ett nytt fönsterallmänt avsnitt med delgivningar genom kungörelse. Vidare finns ett särskilt avsnitt med kungörelsedelgivningar på varje domstols webbplats (t.ex. Länken öppnas i ett nytt fönsterwebbplatsen för Bukarests distriktsdomstol).

För vilka organisationer publiceras tillkännagivanden?

Rumäniens officiella kungörelseorgan eller de utfärdande institutionerna, beroende på vilken lagstiftning som är tillämplig på tillkännagivandet i fråga.

I just de fall som nämns ovan publiceras tillkännagivandena för Nationella handelsregistret, Rumäniens officiella kungörelseorgan eller domstolarna.

Går det att läsa de officiella tillkännagivandena utan kostnad?

I. Rumäniens officiella kungörelseorgan

De handlingar som publiceras i Rumäniens officiella kungörelseorgan delarna III–VII går att läsa utan kostnad på internet och finns i en läsbar version under tio dagar från publiceringsdagen.

De elektroniska produkter som går att läsa på internet mot en avgift (Expert-Monitor och Autentic-monitor), inklusive de avgifter som påförs av det fristående företaget ”Monitorul Oficial”, anges på Länken öppnas i ett nytt fönsterwebbplatsen.

II. Nationella handelsregistret (ONRC)

a) Ja, tillkännagivanden avseende yrkesutövare som finns registrerade i handelsregistret på Länken öppnas i ett nytt fönsterNationella handelsregistrets portal.

b) Genom en avgiftsbelagd prenumeration kan man få tillgång till bulletinen om insolvensförfaranden, webbpublikationen med offentliggjorda processuella handlingar avseende yrkesutövare som hamnar i insolvens i enlighet med lag nr 85/2014 om förfaranden för förebyggande av insolvens och insolvensförfaranden.

Gäldenärer, fordringsägare, insolvensförvaltare/insolvenslikvidatorer, insolvensnämnden och domstolen har gratis tillgång till avsnittet ”Gäldenärer – fysiska personer med andra skyldigheter än sådana som följer av näringsverksamhet” i bulletinen om insolvensförfaranden i ärenden där de har sådan ställning.

Länken öppnas i ett nytt fönsterONRC:s onlineportal finns en mängd gratis information om de personer som offentliggörs i bulletinen om insolvensförfaranden.

III. Domstolsportalen

Domstolsportalen är gratis.

Vilka typer av sökningar går det att göra?

I. Rumäniens officiella kungörelseorgan

I gratisversionen av Rumäniens officiella kungörelseorgan (Länken öppnas i ett nytt fönstere-Monitor) går det inte att automatiskt att söka på publicerade handlingar. Användare kan endast med hjälp av en kalender bara göra sökningar på publiceringsdatum och nummer av det officiella kungörelseorganet (för varje del).

II. Nationella handelsregistret (ONRC)

a) När det gäller yrkesutövare som är registrerade i handelsregistret kan sökningar göras utifrån ett av följande sökkriterier eller utifrån ett visst maxantal av dessa:

 • Nummer i handelsregistret
 • Län
 • Företagsnamn
 • Publiceringsdatum
 • Skattenummer
 • Bokslutsår

b) När det gäller gäldenärer i insolvensförfaranden kan sökningar göras i avsnittet ”Insolvensbulletinens onlinetjänster” (Servicii online BPI), underavsnitten ”Personer som publicerats i insolvensbulletinen” (Persoane publicate in BPI) och ”Nummer i insolvensbulletinen” (Sumar număr BPI), med hjälp av följande urvalskriterier:

 • Person som publicerats i bulletinen om insolvensförfaranden
 • Bulletinnummer
 • Ärendenummer
 • Skatteregistreringsnummer
 • Registrerat organisationsnummer
 • Publiceringsperiod
 • Publiceringsår i bulletinen

III. Domstolsportalen

Det går att söka efter stämningar i domstolsportalen på grundval av den instämda partens namn (för- och efternamn eller enbart något av dessa).

Om man använder domstolsportalens Länken öppnas i ett nytt fönsterallmänna avsnitt hittar man stämningar som offentliggjorts av alla domstolar. Om man använder ett avsnitt som avser en viss domstol (t.ex. Länken öppnas i ett nytt fönsterBukarests distriktsdomstol) får man enbart fram stämningar som publicerats av denna domstol.

Från och med vilket datum var de officiella tillkännagivandena tillgängliga i elektroniskt format?

I. Rumäniens officiella kungörelseorgan

Länken öppnas i ett nytt fönstere-Monitor – 2008

II. Nationella handelsregistret (ONRC)

a) När det gäller yrkesutövare som är registrerade i handelsregistret, 2012.

b) Nationella handelsregistret publicerade den första elektroniska utgåvan av bulletinen om insolvensförfaranden den 1 augusti 2006, och denna finns att läsa på Länken öppnas i ett nytt fönsterONRC:s onlineportal.

III. Domstolsportalen

Delgivningar genom kungörelse har funnits tillgängliga på Länken öppnas i ett nytt fönsterdomstolsportalen sedan mars 2013.

Går det att spara sökningar, och kan man få aviseringar när nya underrättelser som matchar sökningen publiceras?

Ej tillämpligt

Kan man få gratis tillgång till de officiella tillkännagivandena som öppna data? Var finns datakatalogen och/eller den tekniska katalogen i sådana fall?

Via domstolsportalen ges Länken öppnas i ett nytt fönsterschemalagd tillgång endast till dataset om ärendehandlingar och sammanträden, inte till delgivning av handlingar genom kungörelse. Information om de sistnämnda ges endast i html-format.

Senaste uppdatering: 22/11/2018

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Publicering av kungörelser - Slovakien

På vilka webbplatser publiceras officiella tillkännagivanden?

Länken öppnas i ett nytt fönsterNajvyšší súd Slovenskej republiky (Högsta domstolen)

Länken öppnas i ett nytt fönsterŠpecializovaný trestný súd (specialdomstolen för brottmål)

Länken öppnas i ett nytt fönsterRegiondomstolen i Banská Bystrica

Länken öppnas i ett nytt fönsterRegiondomstolen i Bratislava

Länken öppnas i ett nytt fönsterRegiondomstolen i Košiciach

Länken öppnas i ett nytt fönsterRegiondomstolen i Nitre

Länken öppnas i ett nytt fönsterRegiondomstolen i Prešove

Länken öppnas i ett nytt fönsterRegiondomstolen i Trenčíne

Länken öppnas i ett nytt fönsterRegiondomstolen i Trnave

Länken öppnas i ett nytt fönsterRegiondomstolen i Žiline

Länken öppnas i ett nytt fönsterDistriktsdomstolar (förteckning)

Vilka typer av tillkännagivanden publiceras?

Domstolarnas officiella anslagstavlor används för att publicera tillkännagivanden om tidsplaneringen av en domstols verksamhet, information om domar, verksamhetsinformation, meddelanden om delgivning av handlingar, beslut av Slovakiens högsta domstol, meddelanden om slutliga rapporter, meddelanden om inledande av verkställighet, meddelanden om avslutande av konkursförfaranden, meddelanden om överklaganden, beslut om mottagande av depositioner och beslut om överföring av depositioner till staten.

För vilka organisationer publiceras tillkännagivanden?

Alla regiondomstolar och distriktsdomstolar publicerar tillkännagivanden inom sina behörighetsområden.

Går det att läsa de officiella tillkännagivandena utan kostnad?

Ja.

Vilka typer av sökningar går det att göra?

Sökningar kan göras genom att något av följande element anges i sökfältet på webbplatsen för den officiella anslagstavlan: dokumentets titel, en del av dokumentets titel eller ärendenumret.

Från och med vilket datum var de officiella tillkännagivandena tillgängliga i elektroniskt format?

Domstolarna har kunnat publicera officiella tillkännagivanden i elektronisk form sedan maj 2011.

Går det att spara sökningar, och kan man få aviseringar när nya tillkännagivanden som matchar sökningen publiceras?

Nej.

Finns de officiella tillkännagivandena kostnadsfritt tillgängliga som öppna data? Om svaret är ja, var hittar man registret och/eller den tekniska informationen?

Nej.

Senaste uppdatering: 28/12/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Publicering av kungörelser - Finland

På vilka webbplatser publiceras officiella tillkännagivanden?

Länken öppnas i ett nytt fönsterKungörelseregistret

Länken öppnas i ett nytt fönsterOfficiella tidningen

Vilka typer av tillkännagivanden publiceras?

Kungörelseregistret uppdateras med information om tillkännagivanden om beslut från domstolar eller myndigheter i fråga om följande:

 1. Offentliga stämningar från tingsrätt.
 2. Fusion av stiftelser som meddelats av en tingsrätt.
 3. Aktiebolags fusion, delning eller utdelning av medel eller andra i lagstiftningen om sammanslutningar och stiftelser avsedda åtgärder eller beslut som ska kungöras i officiella tidningen.
 4. Tillkännagivanden från utmätningsman.

officiella tidningen publiceras meddelanden, tillkännagivanden och andra handlingar som utfärdas av olika organisationer.

För vilka organisationer publiceras tillkännagivanden?

kungörelseregistret publiceras tillkännagivanden från tingsrätter, utsökningsmyndigheter och det finska handelsregistret (PHR).

Tillkännagivanden som tingsrätterna meddelar till kungörelseregistret:

 • Offentliga stämningar till borgenärer.
 • Fusioner av stiftelser.

Tillkännagivanden som utsökningsmyndigheterna meddelar till kungörelseregistret:

 • Ingående av borgenärsöverenskommelser.
 • Diskussioner om fördelning av tillgångar.
 • Korrespondens med borgenärer.

Tillkännagivanden som det finska handelsregistret (PHR) meddelar till kungörelseregistret:

 • Flytt av ett SE-bolags säte.
 • Delningar.
 • Offentliga stämningar i likvidationsförfaranden.
 • Offentliga stämningar till borgenärer till företag i likvidation.
 • Minskning av den inledande fonden.
 • Fusion genom bildande av ett nytt bolag.
 • Tillkännagivanden till innehavare av särskilda rättigheter.
 • Tillkännagivanden till borgenärer till en förvärvande stiftelse.
 • Tillkännagivanden till borgenärer till en förvärvande enhet.
 • Tillkännagivanden till borgenärer till en förvärvande enhet i en delning.
 • Flytt av hela eller delar av en affärsverksamhet.
 • Återkallelse av ett kreditinstituts tillstånd.
 • Omvandling av ett publikt aktiebolag till ett privat aktiebolag.
 • Kapitalminskning.
 • Omvandling av ett kooperativ till ett privat aktiebolag.
 • Avlägsnande av ett kooperativ ur handelsregistret.
 • Återkallelse av en kooperativ banks tillstånd.
 • Förordnande om likvidationsförfarande eller avlägsnande ur registret.
 • Minskning av investeringskapital.
 • Fusion.
 • Ändring av reglerna eller undantag från en bestämmelse.
 • Fördelning av fritt kapital.
 • Minskning av reservfonden.
 • Vinstfördelning.
 • Begäran om förordnande om upplösning av en sammanslutning.
 • Ändring av bolagsordningen eller undantag från en bestämmelse.
 • Minskning av aktiepremiekontot.
 • Begäran om förordnande om likvidation av ett bolag eller dess avlägsnande ur registret.
 • Byte av bolagsform.

Därutöver publicerar officiella tidningen meddelanden, tillkännagivanden och andra handlingar som utfärdas av olika organisationer.

Går det att läsa de officiella tillkännagivandena utan kostnad?

Kungörelseregistret: ja

Officiella tidningen: Sedan 2011 kan man få kopior i PDF-format utan kostnad. En avgift tas ut för Creditas tjänst Länken öppnas i ett nytt fönsterVirallinen.fi.

1 användare, pris per licens: 200 euro per år; 2–5 användare, pris per licens: 145 euro per år; mer än 5 användare, pris per licens: 124 euro per år.

Vilka typer av sökningar går det att göra?

Man kan söka efter tillkännagivanden i kungörelseregistret med hjälp av följande parametrar:

 • Kungörelsens art
 • Föremålet för kungörelsen
 • Företags- och organisationsnummer/födelsedatum/födelseår
 • Utslagsdag
 • Hemort
 • Tingsrättens ärendenummer

Utöver andra sökkriterier kan man söka på ett obegränsat antal sökord i officiella tidningens avgiftsbelagda databas.

Från och med vilket datum var de officiella tillkännagivandena tillgängliga i elektroniskt format?

Kungörelseregistret: den 1 april 2004

Officiella tidningen: sedan 2011

Går det att spara sökningar, och kan man få e-postaviseringar när nya tillkännagivanden som matchar sökningen publiceras?

Kungörelseregistret: Nej, detta är inte möjligt.

Officiella tidningen: Det går att spara sökningar och få aviseringar via e-post om man använder den avgiftsbelagda databasen.

Kan man få gratis tillgång till de officiella tillkännagivandena som öppna data? Var finns datakatalogen och/eller den tekniska katalogen i sådana fall?

Ej tillgängliga som öppna data.

Senaste uppdatering: 15/10/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Publicering av kungörelser - Sverige

På vilka webbplatser publiceras officiella tillkännagivanden?

Officiella kungörelser publiceras på webbplatsen för Länken öppnas i ett nytt fönsterPost- och Inrikes Tidningar.

 

Vilka typer av tillkännagivanden publiceras?

På webbplatsen publiceras kungörelser med många olika typer av innehåll. Vissa av dessa är vanligt förekommande kungörelser, andra används mer sällan.

De kungörelser som publiceras är

Bolagsverkets registreringar i

• Aktiebolagsregistret

• Bankregistret

• EEIG

• EGTS

• Europabolagsregistret

• Europakooperativregistret

• Filialregistret

• Föreningsregistret

• Försäkringsregistret

• Handelsregistret

 

Familjerättsliga registreringar

• Arvskungörelse

• Bodelning

• Förvaltarskap

• Gåvor mellan makar

 

Kallelser

• Kallelse på borgenärer

• Kallelse till stämma

• Övriga kallelser

 

Konkurser

• Bevakningsförfaranden

• Efterbevakning

• Efterutdelningsförslag

• Utdelningsförslag

• Konkursbeslut

• Nedlagd konkurs

• Slutredovisning

• Undanröjd konkurs

• Upphävd konkurs

• Utdelningsförslag

• Övrigt om konkurser

 

Kungörelser enligt plan- och bygglagen

• Bygglov

• Förhandsbesked

• Marklov

• Rivningslov

 

Likvidationsförelägganden

• Likvidationsförelägganden Aktiebolagsregistret

• Likvidationsförelägganden Föreningsregistret

 

Skuldsaneringar

• Beslut om skuldsanering

• Inledande av skuldsanering

 

Övrigt

• Ackordsförhandling

• Ansökan om dödförklaring

• Auktioner

• Dödande av förkommen handling

• Dödande av inteckning

• Emissionsbeslut

• Frivillig skuldsanering

• Förkomna bankböcker

• Förkomna försäkringsbrev

• Inlösen av minoritetsaktier

• Koncession

• Kungörelse av efternamn

• Kungörelse enligt minerallagen

• Kungörelsedelgivning

• Lagfartssammanträden

• Lediga tjänster

• Partrederiärenden

• Regeringens utnämningar

• Registreringar i stiftelseregistret

• Räntejustering, slutamortering och utlottning

• Upphävande av auktorisation för patentombud

• Uppsägning av hyresavtal

• Valmyndighetens kungörelse

• Ägarled för skepp

• Överlåtelse av försäkringsbestånd

• Övrigt

 

För vilka organisationer publiceras tillkännagivanden?

Kungörelser publiceras för alla de som har en författningsreglerad skyldighet att kungöra uppgifter. Kungörelser publiceras också med uppgifter som ska kungöras i Post- och Inrikes Tidningar enligt föreskrift i bolagsordning, stadgar eller liknande förordnande.

Det kan både vara myndigheter och enskilda som låter kungöra information. De allra flesta sorterna av kungörelserna publiceras dock på uppdrag av myndigheter (både statliga och kommunala).

 

Går det att läsa de officiella tillkännagivandena utan kostnad?

Ja, kungörelserna är kostnadsfritt tillgängliga på webbplatsen. Kungörelser tas bort från webbplatsen efter två år. (Arvskungörelser tas bort efter sex år.)

Om någon vill ha en skriftlig kopia på kungörelser som inte längre är sökbara på webbplatsen behöver denne betala för utlämnande av allmän handling. Muntliga uppgifter lämnas gratis per telefon.

 

Vilka typer av sökningar går det att göra?

Det går att söka på följande begrepp:

• Tidsperiod då kungörelsen publicerades

• Sökord (ord i kungörelsen)

• Ämnesområde (orden med fet stil i listan ovan, under 1.2)

• Kungörelserubrik (orden vid punkter i listan ovan, under 1.2)

• Underrubrik

• Person- organisationsnummer

• Namn

• Län

• Registreringsdatum

• Uppgiftslämnarens namn

• Kungörelse-id för ett visst ärende

 

Från och med vilket datum var de officiella tillkännagivandena tillgängliga i elektroniskt format?

Kungörelserna har varit tillgängliga på den aktuella webbplatsen sedan 1 januari 2007.

 

Går det att spara sökningar och kan man få aviseringar när nya tillkännagivanden som matchar sökningen publiceras?

Nej, det går inte att spara sökningar och man kan inte heller få aviseringar kopplade till sökningar.

Senaste uppdatering: 09/11/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Publicering av kungörelser - Skottland

På vilka webbplatser publiceras kungörelser?

Officiella kungörelser offentliggörs i Länken öppnas i ett nytt fönsterEdinburgh Gazette, som är Skottlands regionala version av den brittiska State Gazette.

Senaste uppdatering: 27/10/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.