Publicering av kungörelser

Information om EU-länders publicering av kungörelser på internet

Med kungörelse avses här offentliggörandet av officiella rättsliga och administrativa tillkännagivanden som inte har karaktär av lagstiftning och inte heller i något annat avseende innehåller bindande regler, och som publiceras i elektronisk form i olika officiella tidningar och andra kungörelseorgan.

I många EU-länder publiceras kungörelser i elektronisk form på internet. De rättsliga ramar och den praxis som styr hur detta går till varierar dock länderna emellan. I en strävan att göra dessa publikationer mer tillgängliga samlas här information om hur varje EU-land går till väga för att publicera sina kungörelser på internet.

Innehållet på de "nationella sidorna" beskriver vad som gäller i ett visst EU-land.

Om du vill läsa fördjupad information om ett visst land väljer du det landets flagga.

Senaste uppdatering: 17/11/2021

Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.