Νομική βιβλιοθήκη

Η Νομική Βιβλιοθήκη του ΕΔΔ για τις ποινικές υποθέσεις έχει σχεδιαστεί ώστε να παρέχει σε επαγγελματίες του νομικού κλάδου όλα τα διαθέσιμα έγγραφα σε σχέση με τα νομικά μέσα της ΕΕ που αφορούν τον τομέα της δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις. Η Νομική Βιβλιοθήκη περιέχει επίσης σχετικά έγγραφα άλλων οργανισμών (Συμβούλιο της Ευρώπης, ΟΗΕ).

Στη Νομική Βιβλιοθήκη περιέχεται επίσης η κατάσταση εφαρμογής για τα διάφορα ισχύοντα νομικά μέσα που αποσκοπούν στη δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις. Η ενότητα αυτή όχι μόνο παρουσιάζει την τρέχουσα κατάσταση στα διάφορα κράτη μέλη, αλλά επίσης παρέχει, εφόσον υπάρχουν, πληροφορίες σχετικά με την ημερομηνία έναρξης ισχύος, την εθνική νομοθεσία, συνδέσμους προς τις επίσημες κοινοποιήσεις και συμπληρωματικές πληροφορίες.

Η Νομική Βιβλιοθήκη περιλαμβάνει:

 • νομικά μέσα για τη δικαστική συνεργασία τα οποία έχουν θεσπιστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση,
 • νομικά μέσα για συγκεκριμένους τομείς εγκληματικότητας τα οποία έχουν θεσπιστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση,
 • μέσα δικονομικού δικαίου τα οποία έχουν θεσπιστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση,
 • συνθήκες της ΕΕ με τρίτες χώρες στον τομέα της δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις.

Στο πλαίσιο των παραπάνω κατηγοριών, διατίθενται οι ακόλουθες πληροφορίες:

 • τα κείμενα των νομικών μέσων,
 • η κατάσταση εφαρμογής,
 • έγγραφα των διαφόρων νομικών μέσων αμοιβαίας αναγνώρισης σε μορφή Word,
 • επεξεργάσιμα έντυπα σε μορφή PDF,
 • εκθέσεις (από διάφορες πηγές),
 • πρακτικές πληροφορίες,
 • εγχειρίδια,
 • η ευρωπαϊκή νομολογία,
 • η εθνική νομοθεσία.

Η σελίδα είναι διαθέσιμη εδώ (σημείωση: θα εγκαταλείψετε τη διαδικτυακή πύλη της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης).

Τελευταία επικαιροποίηση: 17/11/2021

Για τη διαχείριση αυτής της ιστοσελίδας υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα σελίδα δεν απηχούν κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου σχετικά με το καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας που διέπει τις σελίδες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.