Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku raamatukogu

Euroopa kriminaalasjades tehtava õigusalase koostöö võrgustiku raamatukogu on loodud selleks, et pakkuda õiguspraktikutele kõiki kättesaadavaid dokumente, mis on seotud ELi õigusaktidega kriminaalasjades tehtava õigusalase koostöö valdkonnas. Õigusalase koostöö võrgustiku raamatukogu sisaldab ka teiste institutsioonide (Euroopa Nõukogu, ÜRO) asjakohaseid dokumente.

Õigusalase koostöö võrgustiku raamatukogus saab ka teavet kriminaalasjades tehtava õigusalase koostöö valdkonnas kohaldatavate eri õigusaktide rakendamise seisu kohta. Selles jaotises mitte ainult ei anta ülevaadet olukorrast eri liikmesriikides, vaid antakse võimaluse korral ka teavet õigusaktide jõustumiskuupäevade ja siseriiklike õigusaktide kohta ning esitatakse ametlike teatiste ja lisateabe lingid.

Õigusalase koostöö võrgustiku raamatukogu sisaldab:

 • Euroopa Liidus õigusalase koostöö kohta vastu võetud õigusakte;
 • Euroopa Liidus konkreetsete kuritegevusega seotud valdkondade kohta vastu võetud õigusakte;
 • Euroopa Liidus menetlusõiguse valdkonnas vastu võetud õigusakte;
 • Euroopa Liidu ja kolmandate riikide vahelisi lepinguid kriminaalasjades tehtava õigusalase koostöö kohta.

Need kategooriad omakorda sisaldavad järgmist:

 • õigusaktide tekstid;
 • rakendamise seis;
 • erinevate vastastikuse tunnustamise vahendite vormid Wordi vormingus;
 • töödeldavad vormid PDF-vormingus;
 • aruanded (eri allikatest);
 • praktiline teave;
 • käsiraamatud;
 • Euroopa kohtupraktika;
 • siseriiklikud õigusaktid.

Raamatukogu veebisait on kättesaadav siin (NB! Te lahkute e-õiguskeskkonna portaalist).

Viimati uuendatud: 17/11/2021

Käesolevat lehekülge haldab Euroopa Komisjon. Sellel veebisaidil avaldatud teave ei kajasta tingimata Euroopa Komisjoni ametlikku seisukohta. Komisjon ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õigusteabe viida alt ELi veebilehtede autoriõiguste eeskirjade kohta.