Bibliotek

Avsikten med avdelningen Bibliotek på EJN:s webbplats är att förse rättstillämpare med alla tillgängliga dokument som rör EU:s rättsliga instrument på området straffrättsligt samarbete. Biblioteket innehåller också relevanta dokument från bl.a. Europarådet och FN.

I biblioteket ingår även läget i genomförandet för olika tillämpliga rättsliga instrument på området straffrättsligt samarbete. Här finns inte bara läget för olika medlemsstater, utan också, när sådan finns, information om datum för ikraftträdande, nationell lagstiftning, länkar till officiella kungörelser och kompletterande information.

I biblioteket ingår:

 • Rättsliga instrument rörande rättsligt samarbete som antagits av EU
 • Rättsliga instrument rörande särskilda brottsområden som antagits av EU
 • Processrättsliga instrument som antagits av EU
 • EU-fördrag med tredje land om straffrättsligt samarbete.

Inom dessa kategorier finns följande information:

 • Texten till rättsliga instrument
 • Läget i genomförandet
 • Formulär i wordformat för de olika instrumenten avseende ömsesidigt erkännande
 • Redigerbara pdf-formulär
 • Rapporter (från olika källor)
 • Praktisk information
 • Handböcker
 • EU-rättspraxis
 • Nationell lagstiftning.

Sidan är tillgänglig här (observera att du lämnar e-juridikportalen).

Senaste uppdatering: 17/11/2021

Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.