Tiesu eksperti

Informācija, kā ES valstīs atrast tiesu ekspertu

Kas ir tiesu ekspertīze?

Tiesu ekspertīze ir kādas lietas vai apstākļu pārbaude, kam nepieciešamas specializētas zināšanas kādā konkrētā jomā un kuru veic tiesu eksperts (saukts arī par tiesu medicīnas ekspertu vai kriminālistikas ekspertu). Ekspertīžu veidi un nosaukumi dažādās valstīs var atšķirties.

Visizplatītākie veidi:

 • pirkstu nospiedumu pārbaude;
 • DNS pārbaude;
 • dokumentu pārbaude;
 • rokraksta pārbaude;
 • digitālā tiesu ekspertīze;
 • tiesu medicīna;
 • tiesu medicīnas psihiatrija;
 • ballistikas dati;
 • tiesu medicīnas toksikoloģija;
 • augsnes pārbaude;
 • krāsas un stikla pārbaude;
 • ceļu satiksmes negadījumu analīze.

Tiesu eksperti nevar interpretēt tiesību aktus vai pārbaudīt, kā tie piemēroti. Lielākajā daļā ES valstu tiesu eksperti vai nu ir nodarbināti valsts tiesu ekspertīžu iestādē vai darbojas privāti.

Pienākumi un atbildība

Tiesu ekspertu pienākumus un atbildību nosaka valstu tiesību aktos, kuros paredz viņu tiesības veikt tiesu ekspertīzi. Lielākajā daļā valstu ir noteiktas prasības (izglītība, apmācība un/vai sertifikācija) atzīšanai par tiesu ekspertu un tiesu ekspertīzes veikšanai kādā konkrētā jomā.

Tiesu ekspertīzes rezultātus sīki izklāsta tiesu eksperta ziņojumā (saukts arī par eksperta atzinumu). Šajā dokumentā tiesu eksperts izmanto zinātnisku pētījumu vai kādas lietas vai apstākļu fiziskas pārbaudes rezultātus, lai sniegtu pamatotas atbildes uz jautājumiem, ko uzdevusi par procesu atbildīgā persona (piemēram, izmeklētājs vai prokurors) vai tiesa.

Tiesu ekspertīzi var veikt saistībā ar kriminālprocesu, administratīvo procesu vai civilprocesu - vai nu pirmstiesas izmeklēšanas ietvaros (parasti pēc izmeklētāja vai prokurora pieprasījuma) vai tiesas procesa laikā (pēc tiesas pieprasījuma).

Kā atrast tiesu ekspertu

 • Austrija
 • Čehijas Republika: Tiesu ekspertu datubāze nepastāv – eksperti parasti strādā policijas ietvaros.
 • Grieķija. Oficiāls tiesu ekspertu valsts reģistrs nepastāv. Reizi gadā tiek izdots Pirmās instances tiesas spriedums, kurā iekļauts visu ekspertu saraksts. Sarakstā ir ietverti personas dati, un tādēļ to nevar publicēt vai darīt pieejamu sabiedrībai. To var izmantot tikai Tiesa, lai atvieglotu darbu katrā lietā, ko tā izskata.
 • Francija: Tiesu ekspertu valsts reģistrs nepastāv. Francijas augstākās tiesas (Cour de Cassation) publicē katrā apelācijas tiesā reģistrēto ekspertu sarakstu (kas ietver visus tieslietu ekspertus, ne tikai tiesu ekspertus).
 • Nīderlande
 • Rumānija: Pašlaik Rumānijas tiesu ekspertu elektronisks reģistrs nepastāv. Tomēr Tieslietu ministrija ir sākusi projektu reģistra izveidei. Tikmēr Tieslietu ministrija piedāvā PDF sarakstu, kas pieejams šeit.
 • Slovēnija: Pastāv visu tiesu ekspertu reģistrs, kurā iekļauti arī valsts kriminālistikas eksperti.
 • LatvijaiIgaunijai un Lietuvai ir kopīgs tiesu ekspertu reģistrs, kas angļu valodā bez maksas pieejams šeit:

Informācija par citām ES valstīm sekos drīzumā.

Lapa atjaunināta: 17/11/2021

Šo lapu uztur Eiropas Komisija. Informācija šajā tīmekļa vietnē nav uzskatāma par Eiropas Komisijas oficiālo nostāju. Komisija neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz informāciju vai datiem, kas ietverti vai izmantoti šajā dokumentā. Autortiesību noteikumus Eiropas tīmekļa vietnēs lūdzu skatīt juridiskajā paziņojumā.