Forensisch deskundigen

Informatie over het vinden van een forensisch deskundige in EU-landen

Wat is forensisch onderzoek?

Onderzoek van een object of situatie dat deskundigheid op een bepaald vakgebied vereist en dat wordt uitgevoerd door een forensisch deskundige (ook wel forensisch wetenschapper of forensisch wetenschappelijk deskundige genoemd). Soorten en titels kunnen van land tot land verschillen.

Meest voorkomende soorten:

 • vingerafdrukken-onderzoek,
 • DNA-onderzoek,
 • documentenonderzoek,
 • handschriftonderzoek,
 • digitaal forensisch onderzoek,
 • forensische geneeskunde,
 • forensische psychiatrie,
 • ballistisch onderzoek,
 • forensische toxicologie,
 • bodemonderzoek,
 • onderzoek van verf en glas,
 • analyse van verkeersongevallen.

Forensische deskundigen leggen het recht niet uit en onderzoeken evenmin hoe het recht wordt toegepast. In de meeste EU-landen zijn zij in dienst van een overheidsinstelling voor forensische wetenschappen of werken zij als particulier.

Taken en verantwoordelijkheden

In de nationale wetgeving zijn de taken en verantwoordelijkheden van forensische deskundigen vastgesteld en is voorzien in hun recht op uitvoering van forensisch onderzoek. In de meeste landen zijn eisen (onderwijs, opleiding en/of certificering) vastgesteld voor de erkenning als forensisch deskundige en voor het uitvoeren van forensisch onderzoek op een bepaald gebied.

De resultaten van een forensisch onderzoek worden opgenomen in een forensisch deskundigenrapport (ook wel deskundigenadvies genoemd). In dit document gebruikt de forensisch deskundige de resultaten van een wetenschappelijke studie of een fysiek onderzoek betreffende een object of situatie om onderbouwde antwoorden te geven op vragen van de met de procedure belaste persoon (bv. de onderzoeker of de openbare aanklager) of van het gerecht.

Forensisch onderzoek kan worden verricht in strafrechtelijke, administratieve of civiele procedures, hetzij in het kader van een vooronderzoek (gewoonlijk op verzoek van een onderzoeker of een openbare aanklager), hetzij tijdens het gerechtelijk onderzoek (op verzoek van het gerecht).

Een forensisch deskundige vinden

 • Oostenrijk
 • Tsjechië: er is geen databank van forensische deskundigen - de deskundigen werken meestal bij de politie.
 • Griekenland: er is geen officieel nationaal register van forensische deskundigen. Een keer per jaar vaardigt de rechtbank van eerste aanleg een beslissing uit die een lijst van alle deskundigen bevat. Deze lijst bevat persoonsgegevens en kan daarom niet worden gepubliceerd of ter beschikking van het publiek worden gesteld. Deze lijst kan door de rechter alleen worden gebruikt om bij hem aanhangige zaken soepel af te handelen.
 • Frankrijk: er bestaat geen nationaal register van forensische deskundigen. Het Franse Hof van Cassatie (Cour de cassation) publiceert lijsten van deskundigen (met alle gerechtelijke deskundigen en dus niet alleen forensische deskundigen) die bij elk hof van beroep zijn geregistreerd.
 • Nederland
 • Roemenië: er bestaat momenteel geen Roemeens elektronisch register van forensische deskundigen. Het ministerie van Justitie is echter een project gestart om een register aan te leggen. In afwachting daarvan heeft het ministerie van Justitie een pdf-lijst opgesteld.
 • Slovenië: er is een register van alle gerechtelijke deskundigen, waarin ook de nationale forensische deskundigen zijn opgenomen.
 • LetlandEstland en Litouwen hebben een gezamenlijk register van forensische wetenschappelijke deskundigen, dat kosteloos in het Engels kan worden geraadpleegd op:

Binnenkort zal er informatie worden verstrekt over de andere EU-landen.

Laatste update: 17/11/2021

Deze pagina wordt beheerd door de Europese Commissie. De informatie op deze pagina geeft niet noodzakelijk het officiële standpunt van de Europese Commissie weer. De Commissie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens waarnaar in dit document wordt verwezen. Gelieve de juridische mededeling te raadplegen voor de auteursrechtelijke regeling voor Europese pagina's.