To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice: angleščina.
Swipe to change

Javne listine

Uredba o javnih listinah (Uredba (EU) 2016/1191), ki je bila sprejeta 6. julija 2016 in se od 16. februarja 2019 uporablja v vseh državah EU, poenostavlja pretok nekaterih javnih listin.

Državljani, ki ne živijo v svoji državi EU, morajo organom države EU, v kateri prebivajo, pogosto predložiti javno listino. Med takimi javnimi listinami so na primer rojstni list, potreben za sklenitev zakonske zveze, ali potrdilo o nekaznovanosti, potrebno za prijavo na delovno mesto.

Cilj uredbe o javnih listinah (Uredba (EU) 2016/1191), ki se uporablja od 16. februarja 2019, je zmanjšanje birokracije in stroškov za državljane, kadar morajo v eni državi EU predložiti javno listino, izdano v drugi državi EU.

Pred sprejetjem Uredbe so morali državljani, ki so želeli predložiti javno listino v drugi državi EU, pridobiti žig, ki potrjuje njeno verodostojnost (t. i. apostille). Poleg tega so morali pogosto predložiti overjeno kopijo in prevod javne listine.

Uredba odpravlja številne birokratske postopke:

 • Javne listine (npr. rojstni list, notarska listina, izdana ob poroki, sodba) in overjene kopije, ki jih izdajo organi države EU, morajo organi druge države EU sprejeti kot verodostojne brez žiga, ki potrjuje njihovo verodostojnost (tj. apostille).
 • Uredba odpravlja obveznost, da morajo državljani obenem predložiti izvirno javno listino in njeno overjeno kopijo. Kadar država EU namesto izvirnika dovoljuje predložitev overjene kopije javne listine, morajo organi navedene države EU sprejeti overjeno kopijo, izdano v državi EU, v kateri je bila izdana javna listina.
 • Uredba odpravlja obveznost, da državljani predložijo prevod svoje javne listine. Če javna listina ni v enem od uradnih jezikov države EU, ki zahteva listino, lahko državljani organe zaprosijo za večjezični standardni obrazec, ki je na voljo v vseh jezikih EU. S priložitvijo javni listini tako prevod ne bo potreben. Kadar državljan predloži javno listino skupaj z večjezičnim standardnim obrazcem, lahko prejemni organ prevod javne listine zahteva le v izjemnih okoliščinah. Ker vse države EU ne izdajajo vseh večjezičnih standardnih obrazcev, lahko državljani tukaj preverijo, kateri obrazci so izdani v njihovi državi EU.
 • Če organi države predložitve EU zahtevajo, da jim državljan predloži overjen prevod javne listine, morajo sprejeti overjen prevod, narejen v kateri koli državi EU.

Uredba uvaja tudi zaščitne ukrepe v zvezi s ponarejenimi javnimi listinami: če prejemni organ utemeljeno dvomi o verodostojnosti javne listine, ki mu je bila predložena, bo lahko njeno verodostojnost preveril pri organu izdajatelju v drugi državi EU prek obstoječe platforme IT – informacijskega sistema za notranji trg oziroma IMI.

Uredba ureja le verodostojnost javnih listin, ne pa tudi priznavanja njihovih pravnih učinkov v drugi državi EU. Priznavanje pravnih učinkov javne listine je še vedno urejeno z nacionalno zakonodajo države EU, v kateri državljan predloži listino. Vendar morajo države EU pri uporabi svoje nacionalne zakonodaje spoštovati pravo Unije v zvezi s prostim gibanjem državljanov v Evropski uniji, vključno s sodno prakso Sodišča Evropske unije.

Javne listine so listine, ki jih izda javni organ, na primer:

 • listine, ki jih izdajo sodišča ali sodni uradniki,
 • upravne listine,
 • notarske listine,
 • uradne izjave na zasebnih listinah,
 • diplomatske in konzularne listine.

Uredba zajema javne listine, izdane na naslednjih področjih:

 • rojstvo,
 • potrdilo, da je oseba živa,
 • smrt,
 • ime,
 • zakonska zveza, vključno z izpolnjevanjem pogojev za sklenitev zakonske zveze in zakonskim stanom,
 • razveza zakonske zveze, prenehanje življenjske skupnosti ali razveljavitev zakonske zveze,
 • registrirana partnerska skupnost, vključno z izpolnjevanjem pogojev za registracijo partnerske skupnosti in statusom registrirane partnerske skupnosti,
 • prenehanje registrirane partnerske skupnosti, prenehanje življenjske skupnosti ali razveljavitev registrirane partnerske skupnosti,
 • starševstvo,
 • posvojitev,
 • stalno prebivališče in/ali prebivališče,
 • državljanstvo,
 • nekaznovanost,
 • pravica voliti in biti izvoljen na občinskih volitvah in volitvah v Evropski parlament.

Večjezični standardni obrazci, ki se priložijo kot pomoč pri prevajanju javnih listin, se lahko zahtevajo na naslednjih področjih:

 • rojstvo,
 • potrdilo, da je oseba živa,
 • smrt,
 • zakonska zveza, vključno z izpolnjevanjem pogojev za sklenitev zakonske zveze in zakonskim stanom,
 • registrirana partnerska skupnost, vključno z izpolnjevanjem pogojev za registracijo partnerske skupnosti in statusom registrirane partnerske skupnosti,
 • stalno prebivališče in/ali prebivališče,
 • nekaznovanost.

Večjezični standardni obrazci

Kliknite tukaj za ogled večjezičnih standardnih obrazcev, ki jih izdajo organi posamezne države EU.

Informacije, ki jih sporočijo države EU (v skladu s členom 24 Uredbe)

Kliknite tukaj za ogled informacij, ki jih države EU zagotavljajo glede izvajanja Uredbe, zlasti:

 • v katerih jezikih se lahko predloži javna listina,
 • seznama javnih listin, ki se jim lahko priloži večjezični standardni obrazec,
 • seznama akreditiranih prevajalcev,
 • organov, ki lahko izdajo overjene kopije,
 • značilnosti overjenih prevodov in overjenih kopij.

Odložišče javnih listin

Kliknite tukaj za ogled primerov javnih listin, ki jih izdajo posamezne države EU.

Kliknite tukaj PDF (652 KB) en za ogled seznama osrednjih organov, ki so jih imenovale države EU, vključno z njihovimi kontaktnimi podatki. Če posamezna država imenuje več osrednjih organov, je v seznamu tudi navedeno, kateri od njih je pristojen za prejemanje sporočil iz drugih držav.

Zadnja posodobitev: 25/02/2022

Stran vzdržuje Evropska komisija. Informacije na teh straneh ne izražajo nujno uradnega stališča Evropske komisije. Komisija ne sprejema nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki, vsebovanimi ali navedenimi v tem dokumentu. Pravila glede avtorskih pravic spletnih strani EU so navedena v pravnem obvestilu.