Европейска организация на затворите

Тази страница съдържа информация за местата за лишаване от свобода и информационни фишове относно условията в затворите, изготвени от органите на държавите членки и предоставящи на професионалистите необходимата информация във връзка с прилагането на европейската заповед за арест и други инструменти за взаимно признаване.

Европейска организация на затворите и изправителните институции (EuroPris)

EuroPris е европейска организация под формата на мрежа, която улеснява сътрудничеството, взаимното обучение и обмена на добри практики между европейските служби, отговорни за управлението на местата за лишаване от свобода. Организацията е основана през 2011 г. от 18 европейски служби, отговорни за управлението на местата за лишаване от свобода, като организация на и за специалистите в тази област. Към 2018 г. организацията представлява 31 европейски служби, отговорни за управлението на местата за лишаване от свобода, от които 26 са от държави от ЕС. Членове на EuroPris могат да станат служби, отговорни за управлението на местата за лишаване от свобода, от всички държави — членки на Съвета на Европа.

Организацията подкрепя насърчаването на професионалните практики в местата за лишаване от свобода с цел подобряване на обществената безопасност и сигурност чрез подобряване на стандартите и практиките в местата за задържане в Европа, намаляване на повторното извършване на престъпления и развиване на професионализма в сектора на изправителните институции.

EuroPris работи по тези цели като организира събития, които дават възможност за полезно споделяне, като например срещи на експерти, работни срещи и конференции.

EuroPris си сътрудничи с голям брой европейски организации, които осъществяват дейност в областта на наказателното правосъдие, като например Европейското сдружение за образование в местата за лишаване от свобода, Европейските академии за обучение на служителите на затворите, Европейската организация за пробация, Европейския форум за възстановително правосъдие, мрежата „Европа“ на децата на лишени от свобода лица и други.

EuroPris има статут на наблюдател в Съвета за пенологично сътрудничество към Съвета на Европа.

За по-подробна информация относно предишни и настоящи събития, материали и презентации, моля, посетете уебсайта на EuroPris, където можете също така да се абонирате за двумесечния информационен бюлетин.

Инструменти на EuroPris

EPIS

Европейската система за информация относно местата за лишаване от свобода (EPIS) е създадена от EuroPris през 2014 г. с цел да се увеличат прозрачността, установяването на контакти и обмена на най-добри практики между европейските администрации на местата за лишаване от свобода.

EPIS е предназначена да осигурява обслужване на едно гише във връзка с данни, отнасящи се до местата за лишаване от свобода и изправителните институции в цяла Европа, и да предоставя отговори на често задавани въпроси, като например колко са местата за лишаване от свобода в дадена държава от ЕС, от какъв вид са и какъв е броят на лишените от свобода. Наскоро Съветът на ЕС реши да използва EPIS като изключителен инструмент за обединяване на информация за местата за изтърпяване на наказанието лишаване от свобода в Европа.

Понастоящем EPIS съдържа данни от европейските служби, отговорни за управлението на местата за лишаване от свобода, и от над 550 места за изтърпяване на наказанието лишаване от свобода в цяла Европа.

KMS

Системата за управление на знанията (KMS) е услуга за обмен на въпроси и отговори между администрациите на местата за лишаване от свобода, която понастоящем включва над 1000 отговора по над 100 теми, свързани с управлението на местата за лишаване от свобода.

Благодарение на KMS EuroPris може да събира отговорите на европейските юрисдикции по въпроси, свързани с политиката, и по оперативни въпроси и да ги публикува на уебсайта за бъдещи справки.

Информация относно условията в местата за лишаване от свобода в държавите от ЕС

За да се даде възможност на лишените от свобода лица, персонала и компетентните органи да получат достъп до информация за местата за лишаване от свобода в изпълняващата държава и да се спомогне за даването на информирано съгласие за трансфер, EuroPris е създала ресурс от информационни фишове за условията в местата за лишаване от свобода.

Чрез експертната група на EuroPris от държавите от ЕС бе поискано да предоставят информация за условията в местата за лишаване от свобода, както и обща информация по теми, като посещенията на семействата и условията за предсрочно освобождаване.

Рамково решение 2008/909/ПВР, прието от ЕС

Експертна група на EuroPris по Рамково решение 909

Експертната група на EuroPris относно трансфера на затворници бе създадена през 2012 г. с цел да оказва помощ на членовете при прилагането на Рамково решение 2008/909/ПВР. Оттогава насам групата заседава веднъж годишно, за да се обменят знания и информация във връзка с трансферите.

Повече информация за членовете на експертната група, докладите от заседанията ѝ, както и всички документи, изготвени от нея, можете да намерите тук.

Практически наръчник за Рамково решение 909 (2017 г.)

Практическият наръчник (Resource book) е изготвен съвместно с експертната група на EuroPris по Рамково решение 909. Той е предназначен за компетентните органи и има за цел да им помага при извършване на трансферите на осъдени затворници.

Информацията, съдържаща се в Практическия наръчник включва практически препоръки, най-добри практики и източници на информация, разработени за подпомагане на трансфера на осъдени затворници.

Информационен формуляр за трансфер на лишените от свобода лица

Експертната група на EuroPris е разработила също така Информационен формуляр за трансфер на лишени от свобода лица, представляващ контролен лист, който придружава лишените от свобода лица при трансфера им в друга държава от ЕС. Документът се издава от изпращащата държава и съдържа основни лични данни, данни за присъдата и медицински данни, както и данни, отнасящи се до рисковете и трансфера. Формулярът (и приложени по избор документи) придружава лишеното от свобода лице при пътуването му до изпълняващата държава.

Последна актуализация: 30/04/2019

Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.