EuroPris

Tällä sivulla on tietoa rangaistuslaitoksista ja jäsenvaltioiden viranomaisten laatimia esityksiä vankilaoloista eri maissa. Ne on tarkoitettu tiedoksi eurooppalaisen pidätysmääräyksen ja muiden vastavuoroista tunnustamista koskevien välineiden täytäntöönpanosta vastaaville alan toimijoille.

Euroopan vankilaviranomaisten yhteistyöjärjestö EuroPris

EuroPris (European Organisation of Prison and Correctional Services) on vuonna 2011 perustettu järjestö, jonka tarkoituksena on edistää vankilaviranomaisten yhteistyötä, vastavuoroista oppimista ja hyvien käytänteiden vaihtoa. Jäseninä oli alun perin 18 eurooppalaista vankilaviranomaista. Vuonna 2018 jäseniä oli 31, joista 26 eri EU-maista. Järjestöön voivat liittyä kaikki Euroopan neuvoston jäsenmaiden vankilaviranomaiset.

Järjestön tavoitteisiin kuuluu mm. ammattimaisten vankilakäytäntöjen edistäminen, jotta voidaan parantaa yleistä järjestystä ja turvallisuutta kehittämällä vankilaoloja koskevia normeja ja käytäntöjä Euroopassa sekä vähentää rikoksen uusimista.

EuroPris edistää näitä tavoitteita järjestämällä erilaisia tapahtumia, asiantuntijakokouksia, työpajoja ja konferensseja, joissa alan toimijolla on tilaisuus vaihtaa kokemuksia.

EuroPris tekee yhteistyötä mm. seuraavien rikosoikeuden alalla toimivien eurooppalaisten järjestöjen kanssa: vankien koulutuksesta huolehtivat European Prison Education Association ja European Penitentiary Training Academies, ehdonalaiseen vapauteen liittyviä kysymyksiä käsittelevä Confederation of European ProbationEuroopan restoratiivisen oikeuden foorumi ja vankien lasten etujärjestö Children of Prisoners Europe.

EuroPris osallistuu tarkkailijana Euroopan neuvoston rikosopillisen yhteistyön työryhmään.

Lisätietoja aiemmista ja tulevista tapahtumista, tiedotusmateriaalia ja esitelmiä on saatavilla EuroPris-järjestön verkkosivuilla. Sieltä voi myös tilata kahdesti kuussa julkaistavan tiedotuslehden.

EuroPrisin työvälineet

EPIS

EuroPris perusti vuonna 2014 Euroopan vankilatietojärjestelmän (EPIS), jonka tarkoituksena on lisätä avoimuutta, verkostoitumista ja parhaiden käytäntöjen vaihtoa Euroopan vankilaviranomaisten kesken.

EPIS tarjoaa keskitetysti tietoa vankiloista ja rangaistusmuodoista eri puolilla Eurooppaa. Sieltä löytyy vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin, jotka koskevat esim. vankiloiden ja vankien lukumäärää tietyssä jäsenvaltiossa tai sitä, minkätyyppisiä vankiloita tietyssä EU-maassa on. EU:n neuvosto on äskettäin päättänyt koota kaikki Euroopan vankeinhoitolaitoksia koskevat tiedot EPIS-tietojärjestelmään.

Tällä hetkellä järjestelmä sisältää tietoa Euroopan vankeinhoitolaitoksista ja yli 550 vankilasta eri puolilla Eurooppaa.

KMS

KMS eli Knowledge Management System on vankilaviranomaisille tarkoitettu tiedonhallintajärjestelmä, johon on koottu yli 1 000 vastausta yli sadasta vankilahallintoon liittyvästä aiheesta.

Sen avulla EuroPris voi kerätä Euroopan eri oikeudenkäyttöalueilta vastauksia vankilahallintoa koskeviin periaatteellisiin ja operatiivisiin kysymyksiin ja julkaista ne sivustollaan.

Tietoja vankilaoloista EU-maissa

EuroPris on laatinut tietosivuja vankilaoloista, jotta tuomitut, vankiloiden henkilöstö ja toimivaltaiset viranomaiset saisivat tietoa vankilaoloista rangaistuksen täytäntöönpanosta vastaavassa maassa.

EuroPris-asiantuntijaryhmä on pyytänyt jäsenvaltioilta tietoa vankilaoloista ja yleisesittelyjä mm. perhevierailuista ja ennenaikaista vapauttamista koskevista järjestelyistä.

Puitepäätös 2008/909/YOS

Puitepäätöstä 2008/909/YOS käsittelevä Europris-asiantuntijaryhmä

Vankien siirtämistä käsittelevä Europris-asiantuntijaryhmä perustettiin vuonna 2012 avustamaan jäseniä EU:n puitepäätöksen 2008/909/YOS täytäntöönpanossa. Ryhmä on siitä lähtien kokoontunut vuosittain vaihtamaan tietoja vankien siirtämisestä.

Lisätietoja ryhmän jäsenistä, kokousraporteista ja muita ryhmän laatimista asiakirjoista on täällä.

Resource book on Framework Decision 909 (2017)

Resource book on yhteistyössä puitepäätöstä 909 käsittelevän Europris-asiantuntijaryhmän kanssa laadittu opas, joka on tarkoitettu avuksi tuomittujen siirrosta vastaaville toimivaltaisille viranomaisille.

Siihen on koottu käytännön suosituksia, parhaita käytäntöjä ja muita ohjeita tuomittujen siirtämistä varten.

Vankien siirtämistä koskeva tietolomake

EuroPris-asiantuntijaryhmä on laatinut myös vankien siirtämistä koskevan tietolomakkeen. Se on tarkistuslista, joka seuraa vankia, kun hänet siirretään oikeudenkäyttöalueelta toiselle. Lähettävä maa täyttää siihen vangin henkilötiedot, tiedot tuomiosta ja tarvittavat lääketieteelliset tiedot, tiedot vankeihin liittyvistä riskeistä sekä siirtoa koskevat tiedot. Lomake ja sen mahdolliset liitteet siirtyvät vangin mukana tuomion täytäntöönpanosta vastaavaan maahan.

Päivitetty viimeksi: 30/04/2019

Tätä sivustoa ylläpitää Euroopan komissio. Sivuston tiedot eivät välttämättä edusta Euroopan komission virallista kantaa. Komissio ei ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. EU:n sivustoihin sovellettavat tekijänoikeussäännöt löytyvät oikeudellisesta huomautuksesta.