EuroPris

Šī lapa ietver informāciju par brīvības atņemšanas iestādēm un faktu lapas par apstākļiem cietumos, kuras sagatavojušas dalībvalstu iestādes un kurās sniegta šajā jomā praktizējošiem speciālistiem noderīga un Eiropas apcietināšanas ordera un citu savstarpējās atzīšanas instrumentu izpildei nepieciešama informācija.

Eiropas Cietumu un labošanas dienestu organizācija (EuroPris)

EuroPris ir Eiropas tīklorganizācija, kas veicina Eiropas cietumu dienestu sadarbību, savstarpēju apmācību un paraugprakses apmaiņu. Organizāciju 2011. gadā izveidoja 18 Eiropas cietumu dienesti kā organizāciju profesionāļiem šajā jomā. 2018. gadā organizācija pārstāv jau 31 Eiropas cietumu dienestu, tostarp no 26 ES dalībvalstīm. EuroPris organizācijā var iestāties jebkuras Eiropas Padomes dalībvalsts cietumu dienesti.

Organizācija iestājas par ieslodzījuma vietu profesionālās prakses popularizēšanu nolūkā Eiropā izveidot drošu sabiedrisko vidi un pilnveidot sabiedrības drošību, uzlabojot aizturēšanas standartus un praksi, panākot atkārtotu nodarījumu mazināšanos un uzlabojot profesionalitāti noziedznieku labošanas jomā.

EuroPris strādā pie tā, lai sasniegtu šos mērķus, organizējot pasākumus, kas dod iespēju īstenot jēgpilnu pieredzes apmaiņu, piemēram, ekspertu sanāksmes, darbseminārus un konferences.

EuroPris sadarbojas ar daudzām Eiropas organizācijām, kas aktīvi darbojas krimināltiesību jomā, piemēram, ar Eiropas Cietumu izglītības apvienību (European Prison Education Association)Eiropas Brīvības atņemšanas iestāžu apmācības akadēmijām (European Penitentiary Training Academies)Eiropas Probācijas konfederāciju (Confederation of European Probation)Atjaunojošās justīcijas Eiropas forumu (European Forum of Restorative Justice) un Children of Prisoners Europe.

EuroPris ir novērotāja statuss Eiropas Padomes Penoloģijas sadarbības padomē (Council for Penological Cooperation).

Lai iegūtu papildu informāciju par līdzšinējiem un pašreizējiem notikumiem, materiāliem un prezentācijām, lūdzam apmeklēt EuroPris tīmekļvietni, kurā iespējams arī reģistrēties reizi divos mēnešos iznākoša ziņu biļetena abonēšanai.

EuroPris rīki

Eiropas cietumu informācijas sistēma

EuroPris 2014. gadā izveidoja Eiropas cietumu informācijas sistēmu (European Prison Information System), lai uzlabotu pārredzamību, sadarbību un paraugprakses apmaiņu starp Eiropas cietumu administrācijām.

Eiropas cietumu informācijas sistēma ir paredzēta kā vienas pieturas aģentūra attiecībā uz datiem saistībā ar cietumiem un labošanas iestādēm visā Eiropā, un caur to tiks sniegtas atbildes uz parasti uzdotajiem jautājumiem, piemēram, par to, cik un kādi cietumi ir attiecīgajā ES dalībvalstī un kāds ir ieslodzīto skaits. Nesen ES Padome nolēma izmantot Eiropas cietumu informācijas sistēmu kā vienīgo rīku, kas apkopos informāciju par Eiropas cietumu iestādēm.

Eiropas cietumu informācijas sistēma pašlaik ietver datus par Eiropas cietumu dienestiem un vairāk nekā 550 ieslodzījuma vietām visā Eiropā.

Zināšanu pārvaldības sistēma

Zināšanu pārvaldības sistēma (ZPS) ir cietumu administrāciju informācijas (jautājumu un atbilžu) pakalpojums, kas pašlaik ietver vairāk nekā 1000 atbildes par vairāk nekā 100 tematiem saistībā ar cietumu pārvaldību.

Pateicoties ZPS, EuroPris var apkopot atbildes no Eiropas valstīm par politikas un darbības jautājumiem un darīt tos pieejamus tīmekļvietnē, lai turpmāk interesenti varētu ar tām iepazīties.

Informācija par apstākļiem ES valstu cietumos

Lai ieslodzītās personas, darbinieki un kompetentās iestādes varētu piekļūt informācijai par cietumiem attiecīgajās izpildvalstīs un lai dotu iespēju sagatavot informētu piekrišanu pārvietošanai, EuroPris ir izveidojis informācijas lapas par ieslodzījuma apstākļiem.

EuroPris ekspertu grupa ir pāradresējusi ES dalībvalstīm lūgumus sniegt informāciju par ieslodzījuma apstākļiem un pārskatu par tādiem tematiem kā ģimenes apmeklējumi un pirmstermiņa atbrīvošanas kārtība.

Pamatlēmums 2008/909/TI.

EuroPris ekspertu grupa Pamatlēmuma 909(2017) jautājumos

EuroPris ekspertu grupa ieslodzīto pārvietošanas jautājumos tika izveidota 2012. gadā, lai sniegtu palīdzību ES Pamatlēmuma 2008/909/JHA īstenošanā. Kopš tā laika grupa tiekas ik gadu, lai apmainītos ar zināšanām un informāciju par ieslodzīto pārvietošanu.

Papildu informācija par ekspertu grupas dalībniekiem, sanāksmju ziņojumi un visi grupas izstrādātie dokumenti ir pieejami šeit.

Resursu grāmata par Pamatlēmumu 909(2017)

Resursu grāmata ir izstrādāta kopā ar EuroPris ekspertu grupu Pamatlēmuma 909(2017) jautājumos. Tā ir paredzēta tam, lai to izmantotu kompetentās iestādes, veicot notiesātu ieslodzīto pārvietošanas procedūru.

Šajā resursu grāmatā ietvertā informācija apvieno praktiskus ieteikumus, paraugpraksi un resursus, kas izstrādāti, lai palīdzētu notiesātu ieslodzīto pārvietošanai.

Ieslodzīto pārvietošanas informācijas veidlapa

EuroPris ekspertu grupa ir izveidojusi arī ieslodzīto pārvietošanas informācijas veidlapu, kas ietver pārbaudes sarakstu un kas kopā ar ieslodzīto tiek nosūtīta uz citu ES dalībvalsti. Dokumentu izdod nosūtītājvalsts, un tajā norāda pamatziņas par personu, viņai piespriestajiem sodiem, veselības stāvokli, riskiem un papildu ziņas par pārvietošanu. Veidlapa (un fakultatīvie pielikumi) kopā ar ieslodzīto tiek nosūtīta uz izpildvalsti.

Lapa atjaunināta: 30/04/2019

Šo lapu uztur Eiropas Komisija. Informācija šajā tīmekļa vietnē nav uzskatāma par Eiropas Komisijas oficiālo nostāju. Komisija neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz informāciju vai datiem, kas ietverti vai izmantoti šajā dokumentā. Autortiesību noteikumus Eiropas tīmekļa vietnēs lūdzu skatīt juridiskajā paziņojumā.