EuroPris

Deze pagina bevat informatie over penitentiaire inrichtingen en door de autoriteiten van de lidstaten opgestelde informatiebladen over de omstandigheden in gevangenissen. Hiermee beschikken mensen uit de praktijk over de informatie die nodig is om uitvoering te geven aan het Europees aanhoudingsbevel (EAB) en andere instrumenten van wederzijdse erkenning.

Europese organisatie van gevangenissen en penitentiaire diensten (EuroPris)

EuroPris is een Europese netwerkorganisatie die samenwerking, wederzijds leren en de uitwisseling van goede praktijken van Europese gevangenisdiensten bevordert. De organisatie is in 2011 opgericht door 18 Europese gevangenisdiensten als organisatie van en voor mensen uit de praktijk. In 2018 vertegenwoordigt de organisatie 31 Europese gevangenisdiensten, waarvan 26 uit EU-landen. Gevangenisdiensten van alle staten van de Raad van Europa kunnen lid worden van EuroPris.

De organisatie bevordert beroepspraktijken in gevangenissen om de openbare veiligheid te verhogen door betere detentienormen en -praktijken in Europa, een terugdringing van recidive en een geavanceerde deskundigheid in het gevangeniswezen.

Daartoe organiseert EuroPris evenementen die een zinvolle uitwisseling mogelijk maken, zoals vergaderingen van deskundigen, workshops en conferenties.

EuroPris werkt samen met een groot aantal Europese organisaties die actief zijn op het gebied van het strafrecht, zoals de Europese vereniging voor gevangenisonderwijsde Europese opleidingscentra voor gevangenispersoneelde Europese reclasseringsorganisatiehet Europees forum voor herstelrechtkinderen van gevangenen Europa enz.

EuroPris heeft de status van waarnemer bij de Raad voor Penologische Samenwerking van de Raad van Europa.

Voor meer informatie over eerdere en nog lopende evenementen, materialen en presentaties kunt u terecht op de website van EuroPris, waar u zich ook kunt abonneren op de tweemaandelijkse nieuwsbrief.

EuroPris-instrumenten

EPIS

Het Europees gevangenisinformatiesysteem (EPIS) is in 2014 door EuroPris opgericht om de transparantie, de netwerkvorming en de uitwisseling van beste praktijken tussen Europese gevangenisautoriteiten te verbeteren.

EPIS is opgezet als een éénloketsysteem voor gegevens met betrekking tot gevangenissen en straffen in heel Europa en om antwoorden te geven op veelgestelde vragen, bijvoorbeeld hoeveel gevangenissen, welke soorten gevangenissen en hoeveel gevangenen er zijn in een bepaald EU-land. Onlangs heeft de Raad van de EU besloten EPIS te gebruiken als het enige instrument voor het verzamelen van informatie over Europese gevangenissen.

EPIS bevat momenteel gegevens van Europese gevangenisdiensten en van meer dan 550 gevangenissen in heel Europa.

KMS

Het kennisbeheersysteem (Knowledge Management System - KMS) is een vraag- en antwoordservice tussen gevangenisautoriteiten, die momenteel meer dan 1 000 antwoorden bevat over meer dan 100 onderwerpen in verband met gevangenisbeheer.

Dankzij KMS kan EuroPris antwoorden verzamelen over beleids- en operationele vragen van Europese jurisdicties en deze beschikbaar stellen op de website voor toekomstig gebruik.

Informatie over de omstandigheden in gevangenissen in EU-landen

Om gevangenen, personeel en bevoegde autoriteiten in staat te stellen toegang te krijgen tot informatie over gevangenissen in het uitvoerende land en geïnformeerde toestemming voor overbrenging te ondersteunen, heeft EuroPris informatiebladen over de omstandigheden in gevangenissen opgesteld.

De EU-landen werd verzocht om via de EuroPris-deskundigengroep informatie te verstrekken over de detentieomstandigheden en een overzicht te geven van bepaalde onderwerpen, zoals familiebezoeken en regelingen voor vervroegde invrijheidstelling.

EU-kaderbesluit 2008/909/JBZ

EuroPris-deskundigengroep inzake Kaderbesluit 909

De EuroPris-deskundigengroep inzake de overbrenging van gevangenen is in 2012 opgericht om de leden bij te staan bij de uitvoering van EU-kaderbesluit 2008/909/JBZ. De groep komt sindsdien jaarlijks bijeen om kennis en informatie uit te wisselen over overbrengingen.

Meer informatie over de leden van de deskundigengroep, verslagen van de bijeenkomsten en alle door de groep opgestelde documenten is/zijn hier te vinden.

Vademecum inzake Kaderbesluit 909 (2017)

Het Vademecum, dat samen met de EuroPris-deskundigengroep inzake Kaderbesluit 909 is ontwikkeld, is bedoeld als hulpmiddel voor de bevoegde autoriteiten bij overbrengingen van veroordeelde gevangenen.

Het omvat praktijkgerichte aanbevelingen, beste praktijken en andere resources, die zo één handig naslagwerk vormen voor wat betreft de overbrenging van veroordeelde gevangenen.

Informatieformulier voor de overbrenging van gevangenen

De EuroPris-deskundigengroep heeft ook een Informatieformulier voor de overbrenging van gevangenen opgesteld. Het gaat om een checklist die gevangenen bij overbrenging naar een ander EU-land moet vergezellen. Het document wordt afgegeven door het land van herkomst en bevat persoonsgegevens, veroordelingsgegevens, medische gegevens, de betrokken risico's en gegevens betreffende de overbrenging. Het formulier (en de facultatieve bijlagen) vergezelt de gevangene naar de uitvoerende staat.

Laatste update: 30/04/2019

Deze pagina wordt beheerd door de Europese Commissie. De informatie op deze pagina geeft niet noodzakelijk het officiële standpunt van de Europese Commissie weer. De Commissie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens waarnaar in dit document wordt verwezen. Gelieve de juridische mededeling te raadplegen voor de auteursrechtelijke regeling voor Europese pagina's.