EuroPris

Ta strona zawiera informacje na temat zakładów karnych oraz zestawienia informacji o warunkach panujących w więzieniach sporządzone przez państwa członkowskie. Stanowi źródło informacji niezbędnych do wykonywania europejskich nakazów aresztowania oraz innych instrumentów dotyczących wzajemnego uznawania.

Europejska Organizacja Służby Więziennej i Kuratorskiej (EuroPris)

EuroPris jest europejską organizacją sieciową, która ułatwia współpracę i wzajemne uczenie się europejskich służb więziennych oraz wymianę dobrych praktyk przez te służby. Organizacja została założona w 2011 r. przez 18 podmiotów należących do europejskich służb więziennych jako organizacja profesjonalistów, której zadaniem jest działalność na rzecz tych służb. Według stanu na 2018 r. organizacja ta reprezentuje 31 europejskich służb więziennych, z których 26 pochodzi z państw UE. Do EuroPris mogą przystąpić służby więzienne ze wszystkich państw należących do Rady Europy.

Organizacja propaguje stosowanie profesjonalnych praktyk w zakładach karnych w celu poprawy bezpieczeństwa publicznego – dzięki standardom i praktykom osadzania w zakładach karnych w Europie – w drodze ograniczania recydywy i zwiększonego profesjonalizmu służby więziennej i kuratorskiej.

Na potrzeby realizacji tych celów EuroPris organizuje wydarzenia pozwalające na wymianę doświadczeń, takie jak spotkania ekspertów, warsztaty i konferencje.

EuroPris współpracuje z wieloma europejskimi organizacjami, które prowadzą działalność w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych, takimi jak Europejskie Stowarzyszenie Edukacji WięziennejSieć Europejskich Akademii Szkolenia Służb PenitencjarnychOrganizacja Europejskich Służb ProbacyjnychEuropejskie Forum Sprawiedliwości NaprawczejDzieci Więźniów Europy oraz szereg innych podmiotów.

EuroPris przysługuje status obserwatora w Radzie Współpracy Penalnej (PC-CP) Rady Europy.

Aby uzyskać więcej informacji na temat zakończonych i obecnie planowanych wydarzeń, materiałów i prezentacji należy zapoznać się ze stroną internetową EuroPris, na której można dokonać subskrypcji biuletynu EuroPris.

Narzędzia EuroPris

Europejski system informacji o więziennictwie

Europejski system informacji o więziennictwie (EPIS) został stworzony przez EuroPris w 2014 r. na potrzeby wzmocnienia przejrzystości, utworzenia sieci europejskich służb więziennych i wymiany najlepszych praktyk między tymi służbami.

EPIS został zaprojektowany jako punkt kompleksowej obsługi w zakresie danych dotyczących zakładów karnych i działań kuratorskich w Europie. Ma on również udzielać odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, np. o liczbę więzień, rodzaje więzień i populację więzienną w poszczególnych państwach UE. Rada Unii Europejskiej niedawno zdecydowała, by wykorzystywać EPIS jako jedynie narzędzie gromadzenia informacji na temat europejskich zakładów karnych.

EPIS zawiera obecnie dane dotyczące europejskich służb więziennych i ponad 550 zakładów karnych w całej Europie.

System zarządzania wiedzą

System zarządzania wiedzą (KMS) jest serwisem informacyjnym (Q&A) dla służb więziennych, obecnie zawierającym ponad 1000 odpowiedzi dotyczących ponad 100 zagadnień związanych z zarządzaniem więziennictwem.

Dzięki systemowi zarządzania wiedzą EuroPris może gromadzić odpowiedzi dotyczące polityki i zagadnień praktycznych z różnych europejskich systemów sądowych i publikować je na stronie internetowej do wglądu.

Informacja na temat warunków panujących w zakładach karnych w państwach Unii Europejskiej

Aby umożliwić więźniom, personelowi i właściwym organom dostęp do informacji o zakładach karnych w państwie wykonującym i wspomagać w udzielaniu świadomej zgody na przekazanie, EuroPris stworzył bazę arkuszy informacyjnych o warunkach panujących w zakładach karnych.

Za pośrednictwem grupy eksperckiej EuroPris państwa członkowskie UE zostały poproszone o udostępnienie informacji o warunkach panujących w więzieniach i o opracowanie zestawień ogólnych informacji na temat kwestii takich jak wizyty rodzinne i przedterminowe zwolnienia.

Decyzja ramowa 2008/909/WSiSW

Grupa ekspercka EuroPris ds. decyzji ramowej nr 909

Grupa ekspercka EuroPris ds. przekazywania więźniów powstała w 2012 r. w celu wspierania członków sieci we wdrażaniu decyzji ramowej 2008/909/WSiSW. Od tego czasu grupa spotyka się co roku, by wymieniać się wiedzą i informacjami na temat przekazywania więźniów.

Więcej informacji na temat członków grupy, sprawozdań z posiedzeń i wszelkich dokumentów opracowywanych przez grupę można znaleźć tutaj.

Podręcznik dotyczący decyzji ramowej nr 909 (2017 r.)

Podręcznik opracowano wspólnie z grupą ekspercką EuroPris ds. decyzji ramowej nr 909. Ma on służyć właściwym organom jako pomoc przy realizacji przekazywania skazanych więźniów.

W podręczniku zgromadzono praktyczne zalecenia, najlepsze praktyki i zasoby opracowane na potrzeby pomocy w przekazywaniu skazanych więźniów.

Formularz informacyjny dotyczący przekazania więźnia

Grupa ekspercka EuroPris opracowała również formularz informacyjny dotyczący przekazania więźnia – listę kontrolną, która ma towarzyszyć więźniowi podczas przekazywania do innego państwa UE. Dokument jest wydawany przez państwo przekazujące i zawiera podstawowe dane osobowe, informacje na temat skazania, dane medyczne oraz informacje na temat ryzyka i przekazania. Formularz (i fakultatywne załączniki) przekazuje się państwu wykonującemu wraz z więźniem.

Ostatnia aktualizacja: 30/04/2019

Stroną zarządza Komisja Europejska. Informacje na tej stronie nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej, nie ponosi ona również odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane czy odniesienia na niej zawarte. Więcej informacji na temat praw autorskich odnoszących się do stron UE znajduje się na stronie „Informacje prawne”.