EuroPris

Táto stránka obsahuje informácie vypracované orgánmi členských štátov o väzenských zariadeniach a informačné prehľady o podmienkach vo väzniciach, pričom odborníkom tak poskytuje informácie potrebné na vykonávanie európskeho zatýkacieho rozkazu a ďalších nástrojov vzájomného uznávania.

Európska organizácia väzenských a nápravných služieb (EuroPris)

EuroPris je európska organizácia sietí, ktorá uľahčuje spoluprácu, vzájomné vzdelávanie a výmenu osvedčených postupov v oblasti európskych väzenských služieb. Organizácia bola založená v roku 2011 osemnástimi európskymi väzenskými službami ako organizácia odborníkov a pre odborníkov z praxe. V roku 2018 táto organizácia zastupuje 31 európskych väzenských služieb, z ktorých 26 je z krajín EÚ. Členom organizácie EuroPris sa môžu stať väzenské služby zo všetkých štátov Rady Európy.

Organizácia sa usiluje o to, aby sa vo väzenských zariadeniach postupovalo profesionálne, pričom cieľom je zlepšiť verejný poriadok a bezpečnosť prostredníctvom dokonalejších noriem a postupov väznenia v Európe, prostredníctvom zníženia recidívy a väčšou profesionalitou v oblasti nápravných zariadení.

EuroPris tieto ciele dosahuje organizovaním podujatí, ktoré umožňujú zmysluplné zdieľanie poznatkov, ako napr. stretnutia odborníkov, semináre a konferencie.

EuroPris spolupracuje so širokou škálou európskych organizácií, ktoré pôsobia v oblasti trestného práva, ako napr. Európska asociácia väzenského vzdelávania (European Prison Education Association), európske akadémie pre vzdelávanie väzenského personálu (European Penitentiary Training Academies), Európska organizácia pre probáciu (Confederation of European Probation), Európske fórum pre restoratívnu justíciu (European Forum of Restorative Justice), Children of Prisoners Europe, a ďalšie.

EuroPris má štatút pozorovateľa na zasadnutiach Rady pre penologickú spoluprácu (Council for Penological Cooperation) v rámci Rady Európy.

Ďalšie informácie o predchádzajúcich a súčasných podujatiach, materiáloch a prezentáciách nájdete na webovej lokalite EuroPris, kde sa môžete prihlásiť aj na odber dvojmesačného bulletinu.

Nástroje EuroPris

EPIS

Európsky väzenský informačný systém (European Prison Information System – EPIS) bol vytvorený v roku 2014 na zvýšenie transparentnosti, vytváranie sietí a výmenu osvedčených postupov medzi európskymi väzenskými správami.

EPIS je navrhnutý ako jednotné kontaktné miesto pre údaje týkajúce sa väzníc a nápravných zariadení v celej Európe a poskytuje odpovede na často kladené otázky týkajúce sa napríklad počtu a typu väzníc a väzenskej populácie v danej krajine EÚ. Rada EÚ sa nedávno rozhodla využívať EPIS ako výlučný nástroj na zhromažďovanie informácií o európskych väzenských zariadeniach.

EPIS v súčasnosti obsahuje údaje európskych väzenských služieb a viac než 550 väzenských zariadení v celej Európe.

KMS

Systém riadenia poznatkov (Knowledge Management System – KMS) je služba „odpovedí a otázok“ medzi väzenskými správami, ktorá v súčasnosti obsahuje viac než 1000 odpovedí na viac než 100 tém týkajúcich sa správy väzníc.

Vďaka systému KMS môže EuroPris zhromažďovať odpovede na politické a prevádzkové otázky z európskych jurisdikcií a sprístupniť ich na webovej stránke pre budúce použitie.

Informácie o podmienkach vo väzeniach v krajinách EÚ

EuroPris vytvoril zdroj v podobe informačných prehľadov o podmienkach vo väzeniach. Väzni, personál a príslušné orgány tak získajú prístup k informáciám o väzniciach vo vykonávajúcej krajine, čo podporí transfer väzňov na základe informovaného súhlasu.

Prostredníctvom skupiny odborníkov EuroPris boli krajiny EÚ požiadané, aby poskytli informácie o podmienkach vo väzniciach, ako aj prehľad tém, ako sú napríklad návštevy rodinných príslušníkov a podmienky predčasného prepustenia.

Rámcové rozhodnutie EÚ 2008/909/SVV

Skupina odborníkov EuroPris pre rámcové rozhodnutie č. 909

Skupina odborníkov EuroPris pre odovzdávanie väzňov bola zriadená v roku 2012 s cieľom pomôcť členom organizácie pri vykonávaní rámcového rozhodnutia EÚ 2008/909/JHA. Na každoročných stretnutiach tejto skupiny dochádza k výmene poznatkov a informácií týkajúcich sa odovzdávania väzňov.

Viac informácií o členoch skupiny odborníkov, zápisnice zo zasadnutí a všetky dokumenty vypracované touto skupinou môžete nájsť tu.

Informačný dokument týkajúci sa rámcového rozhodnutia č. 909 (2017)

Tento informačný dokument bol vypracovaný v spolupráci so skupinou odborníkov EuroPris pre rámcové rozhodnutie č. 909. Je určený príslušným orgánom, ktorým má pomôcť pri odovzdávaní odsúdených väzňov.

Informačný dokument zahŕňa praktické odporúčania, osvedčené postupy a zdroje, ktoré boli vypracované, aby slúžili ako pomoc pri odovzdávaní odsúdených väzňov.

Informačný formulár pre transfer väzňa

Skupina odborníkov organizácie EuroPris takisto vytvorila informačný formulár pre transfer väzňa, ktorý je kontrolným zoznamom, ktorý väzňa sprevádza počas transferu do inej krajiny EÚ. Tento dokument vydaný vysielajúcou krajinou obsahuje základné osobné údaje, ako aj údaje o odsúdení, ďalej zdravotné údaje a údaje o rizikách a transfere. Uvedený formulár (a prípadné prílohy) je vykonávajúcemu štátu doručený počas transferu väzňa.

Posledná aktualizácia: 30/04/2019

Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.