EuroPris

Denna sida innehåller information om kriminalvårdsanstalter och faktablad om fängelseförhållanden. Faktabladen har upprättats av medlemsstaternas myndigheter för att ge yrkesverksamma inom kriminalvården den information de behöver för att kunna tillämpa den europeiska arresteringsordern och andra instrument för ömsesidigt erkännande.

Den europeiska organisationen för fängelser och kriminalvårdsinrättningar (EuroPris)

EuroPris är ett europeiskt nätverk som underlättar samarbete, ömsesidigt lärande och utbyte av god praxis mellan europeiska fängelsemyndigheter. Organisationen grundades 2011 av 18 europeiska kriminalvårdsmyndigheter som en medlemsorganisation för personer verksamma inom kriminalvården. 2018 företräder organisationen 31 europeiska kriminalvårdsmyndigheter, varav 26 kommer från EU-länder. Kriminalvårdsmyndigheter i alla Europarådets medlemsstater kan bli medlemmar av EuroPris.

Organisationen arbetar för att främja en professionell kriminalvård. Målet är att öka allmänhetens säkerhet och trygghet genom bättre standarder och praxis i Europa, mindre återfallsbrott och ökad professionalism på kriminalvårdsområdet.

EuroPris arbetar mot dessa mål genom att anordna evenemang för ett meningsfullt utbyte av erfarenheter, t.ex. möten med experter, arbetsseminarier och konferenser.

EuroPris samarbetar med ett stort antal europeiska organisationer som är verksamma på det straffrättsliga området, t.ex. European Prison Education AssociationEuropean Penitentiary Training AcademiesConfederation of European ProbationEuropean Forum of Restorative JusticeChildren of Prisoners Europe.

EuroPris har observatörsstatus i Europarådets råd för kriminalvårdssamarbete.

För mer information om tidigare och nuvarande evenemang, material och presentationer, se EuroPris webbplats. Där kan du även prenumerera på det nyhetsbrev som ges ut varannan månad.

EuroPris-verktyg

EPIS

Europeiska fängelseinformationssystemet (EPIS) skapades av EuroPris 2014 för att öka öppenheten, arbetet i nätverk och utbytet av erfarenheter mellan europeiska fängelseförvaltningar.

EPIS är utformat för att vara en gemensam kontaktpunkt för uppgifter om fängelser och kriminalvårdsanstalter i Europa och är tänkt att ge svar på de vanligaste frågorna, till exempel hur många fängelser, vilken typ av fängelser och hur många interner det finns i en viss medlemsstat. EU-rådet har nyligen beslutat att EPIS ska vara det enda verktyget för att samla in information om europeiska kriminalvårdsanstalter.

EPIS innehåller för närvarande uppgifter från europeiska kriminalvårdsmyndigheter och över 550 kriminalvårdsanstalter i Europa.

KMS

Knowledge Management System (KMS) är ett system där fängelseförvaltningar kan ställa frågor och få svar. För närvarande innehåller systemet fler än 1 000 svar om mer än 100 ämnen i samband med driften av fängelser.

Tack vare KMS kan EuroPris samla in svar om policyriktlinjer och frågor från europeiska domstolar och göra dem tillgängliga på webbplatsen så att de kan användas längre fram.

Information om fängelseförhållanden i EU-länder

För att göra det möjligt för interner, personal och behöriga myndigheter att få tillgång till information om fängelser i verkställighetsstaten och ge sitt informerade samtycke till en överföring har EuroPris tagit fram faktablad om fängelseförhållanden.

Genom EuroPris expertgrupp har EU-länderna uppmanats att tillhandahålla information om fängelseförhållanden och en översikt över ämnen som introduktionsförfaranden, familjebesök och arrangemang för förtida frigivning.

EU:s rambeslut 2008/909/RIF

EuroPris expertgrupp för rambeslut 909

EuroPris expertgrupp för överföring av interner inrättades 2012 för att bistå medlemmarna med genomförandet av EU:s rambeslut 2008/909/RIF. Sedan dess har gruppen mötts en gång om året för att utbyta erfarenheter och information om överföringar.

Du hittar mer information om expertgruppens medlemmar, mötesprotokoll och alla dokument som gruppen har tagit fram här.

Resursbok om rambeslut 909 (2017)

Resursboken har tagits fram tillsammans med EuroPris expertgrupp för rambeslut 909. Den är tänkt att användas av behöriga myndigheter för att hjälpa dem att slutföra överföringar av dömda interner.

Informationen i resursboken omfattar praktiska rekommendationer, bästa praxis och resurser som utvecklats för att hjälpa till med överföringen av dömda interner.

Formulär för information om överföring av interner

EuroPris expertgrupp har även tagit fram ett formulär för information om överföring av interner, en checklista som ska användas vid överföring av interner till ett annat EU-land. Dokumentet upprättas av det sändande landet och ska innehålla grundläggande personuppgifter, uppgifter om domen och medicinska uppgifter, risker och uppgifter om överföringen. Formuläret (och valfria bilagor) följer med internen till verkställighetsstaten.

Senaste uppdatering: 30/04/2019

Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.