Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница немски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
  Swipe to change

  Въпроси, свързани с имуществения режим между съпрузи

  Австрия

  Съдържание, предоставено от
  Австрия

  ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

  Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

  Австрия

  Семейно право – Въпроси, свързани с имуществения режим между съпрузи


  *задължително поле

  Член 64, параграф 1, буква а) — съдилищата или органите, компетентни да разглеждат молби за декларация за изпълняемост в съответствие с член 44, параграф 1 и да се произнасят по жалби срещу решения по такива молби в съответствие с член 49, параграф 2

  Съдилищата, компетентни да разглеждат молби за декларация за изпълняемост по член 44, параграф 1 от Регламента, са съдът, компетентен по въпросите на изпълнението (Exekutionsgericht), или районният съд (Bezirksgericht) по местоживеене на ответника.

  Компетентен да разглежда жалби срещу решения по молби за декларация за изпълняемост е окръжният съд (Landesgericht), но жалбата трябва да бъде подадена чрез първоинстанционния съд, издал решението.

  Член 64, параграф 1, буква б) — процедурите по оспорване на решението, постановено по жалба, посочени в член 50

  Ревизионните жалби (Revisionsrekurs) се отправят до Върховния съд (Oberster Gerichtshof), но трябва да бъдат подадени чрез първоинстанционния съд.

  Член 65, параграф 1 — списъка на другите органи и правните специалисти, посочени в член 3, параграф 2

  В Австрия няма други органи или правни специалисти, които да имат компетентност по смисъла на член 3, параграф 2 по въпроси, свързани с имуществения режим между съпрузи.

  Последна актуализация: 24/04/2023

  Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.