Въпроси, свързани с имуществения режим между съпрузи

Хърватия

Съдържание, предоставено от
Хърватия

ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Хърватия

Семейно право – Въпроси, свързани с имуществения режим между съпрузи


*задължително поле

Член 64, параграф 1, буква а) — съдилищата или органите, компетентни да разглеждат молби за декларация за изпълняемост в съответствие с член 44, параграф 1 и да се произнасят по жалби срещу решения по такива молби в съответствие с член 49, параграф 2

Молби за декларация за изпълняемост по член 44, параграф 1 и жалби срещу решения по такива молби в съответствие с член 49, параграф 2 се подават в районните съдилища (općinskim sudovima).

Компетентни съдилища са:

всички районни съдилища съгласно предвиденото в Закона за съдебните райони и седалищата на съдилищата (Narodne novine (NN; Държавен вестник на Република Хърватия) бр. 128/14).

Член 64, параграф 1, буква б) — процедурите по оспорване на решението, постановено по жалба, посочени в член 50

Съгласно приложимото национално право на Хърватия няма механизъм, чрез който за целите на член 50 решение, постановено по упражнено правно средство за защита да може да се оспорва по-нататък, т.е. няма съдилища, в които може да се подаде следваща жалба.

Член 65, параграф 1 — списъка на другите органи и правните специалисти, посочени в член 3, параграф 2

Съгласно Закона за съдилищата (NN бр. 28/13, 33/15, 82/15, 82/16, 67/18126/19130/20) районните съдилища отговарят за разглеждането на безспорни и изпълнителни производства в Хърватия. Поради това според приложимото национално право в Хърватия няма други компетентни органи или правни специалисти в съответствие с член 3, параграф 2 от Регламента, компетентни по въпросите на имуществения режим между съпрузи, които упражняват съдебни функции, или действат чрез делегиране на правомощия от страна на съдебен орган, или действат под контрола на съдебен орган.

Последна актуализация: 14/03/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.