Въпроси, свързани с имуществения режим между съпрузи

Национална информация във връзка с Регламент № 2016/1103

През юни 2016 г. Европейският съюз прие Регламент относно имуществените режими между съпрузи, който има за цел да помогне на двойките при ежедневното управление на тяхното имущество и при разделянето му в случай на развод или смърт на единия от съпрузите. Регламентът беше приет в рамките на процедура за засилено сътрудничество от 18 държави от ЕС: Швеция, Белгия, Гърция, Хърватия, Словения, Испания, Франция, Португалия, Италия, Малта, Люксембург, Германия, Чешката република, Нидерландия, Австрия, България, Кипър и Финландия. Други държави на ЕС могат да се присъединят към регламента по всяко време (в такъв случай държавата ще трябва да се присъедини също и към Регламента относно относно имуществените последици на регистрираните партньорства).

Регламентът предоставя на международните бракове правна сигурност и намалява разходите за съдебни производства, като двойките са запознати с това съдилищата на коя държава от ЕС следва да се занимават с въпросите, свързани с тяхното имущество, и кое национално право следва да се приложи за решаване на тези въпроси. Регламентът също така улеснява признаването и изпълнението на решенията по имуществени въпроси, постановени в друга държава от ЕС. В случаите, когато имуществото на двойката трябва да бъде разделено поради развод или смърт, регламентът улеснява и прилагането на правилата на ЕС относно трансграничните случаи на развод и наследяване. Регламентът е приложим от 29 януари 2019 г.

Последна актуализация: 11/05/2021

Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.