Въпроси, свързани с имуществения режим между съпрузи

Франция

Съдържание, предоставено от
Франция

ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Франция

Семейно право – Въпроси, свързани с имуществения режим между съпрузи


*задължително поле

Член 64, параграф 1, буква а) — съдилищата или органите, компетентни да разглеждат молби за декларация за изпълняемост в съответствие с член 44, параграф 1 и да се произнасят по жалби срещу решения по такива молби в съответствие с член 49, параграф 2

Молбите по член 44 се подават до директора на дирекция „Административно обслужване“ (directeur de greffe) на общия съд (tribunal judiciaire) (член 509-1 и член 509-2 от Гражданския процесуален кодекс (code de procédure civile), когато се отнасят до съдебно решение или съдебна спогодба, и до председателя на нотариалната камара (chambre des notaires), а ако той отсъства или е възпрепятстван да изпълни задълженията си — до неговия заместник (член 509-3 от Гражданския процесуален кодекс), когато молбите се отнасят до автентичен акт.

Жалбите по член 49, параграф 2 се подават до председателя на общия съд (член 509-9 от Гражданския процесуален кодекс).

Когато молбата се отнася до съдебно решение или съдебна спогодба:

* Молбата за декларация за изпълняемост на решение, постановено от френски съд, с цел признаването и изпълнението му в чужбина се подава до директора на дирекция „Административно обслужване“ (directeur de greffe) на съда, който е постановил решението или одобрил спогодбата (член 509-1 от Гражданския процесуален кодекс).

* Молбите за признаване или за декларация за изпълняемост на френска територия на изпълнителни основания, издадени в чужбина, се подават до директора на дирекция „Административно обслужване“ на общия съд (член 509-2 от Гражданския процесуален кодекс).

Когато молбата се отнася до автентичен акт:

* Молбите за заверка на френски автентични нотариални актове с оглед на тяхното приемане и изпълнение в чужбина се подават до нотариуса или юридическото лице, което е титуляр на нотариалната кантора, съхраняваща оригинала на получения акт (член 509-3 от Гражданския процесуален кодекс).

* Молбите за установяване на изпълнителната сила на територията на Франция на автентични нотариални актове, издадени в чужбина, се подават до председателя на нотариалната камара, а ако той отсъства или е възпрепятстван да изпълни задълженията си — до неговия заместник (член 509-3 от Гражданския процесуален кодекс).

Молби по член 49, параграф 2:

Жалбите срещу декларации за изпълняемост на чуждестранни актове на територията на Франция се подават до председателя на общия съд (tribunal judiciaire) (член 509-9 от Гражданския процесуален кодекс)

Член 64, параграф 1, буква б) — процедурите по оспорване на решението, постановено по жалба, посочени в член 50

Окончателно решение, постановено от председателя на общия съд, може да бъде оспорено само чрез подаване на касационна жалба (pourvoi en cassation).

Касационната жалба може да се подаде на различни основания (незаконосъобразност, превишаване на правомощията, липса на компетентност на съда, липса на правно основание, липса на мотиви, противоречащи си съдебни решения и т.н.), но общото помежду им е, че съдът преценява единствено дали законът е бил правилно приложен. Това означава, че Касационният съд извършва проверка за незаконосъобразност или за неправилно прилагане на закона в обжалваното решение, но не се произнася по същество по фактите по делото.

La Cour de cassation

5 quai de l’horloge

75055 Paris

Член 65, параграф 1 — списъка на другите органи и правните специалисти, посочени в член 3, параграф 2

Не се прилага.

Последна актуализация: 12/01/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.