Въпроси, свързани с имуществения режим между съпрузи

Германия

Съдържание, предоставено от
Германия

Член 64, параграф 1, буква а) — съдилищата или органите, компетентни да разглеждат молби за декларация за изпълняемост в съответствие с член 44, параграф 1 и да се произнасят по жалби срещу решения по такива молби в съответствие с член 49, параграф 2

Молбите за декларация за изпълняемост в съответствие с член 44, параграф 1 от двата регламента трябва да се подават до компетентния местен съд — съд по семейни въпроси. Съдът с изключителна териториална компетентност е местният съд (Amtsgericht) при седалището на по-висшестоящия регионален съд (Oberlandesgericht), в чийто район пребивава длъжникът или в чийто район трябва да бъде изпълнено съдебното решение.

Член 64, параграф 1, буква б) — процедурите по оспорване на решението, постановено по жалба, посочени в член 50

Решенията по молби за декларация за изпълняемост, постановени от местните съдилища, може да бъдат обжалвани пред по-висшестоящия регионален съд в съответствие с член 49, параграф 2 от регламентите.

Решенията на въззивната инстанция може да се обжалват пред Федералния върховен съд в съответствие с член 50 от Правилника.

Член 65, параграф 1 — списъка на другите органи и правните специалисти, посочени в член 3, параграф 2

Не се прилага

Последна актуализация: 15/12/2023

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.