Въпроси, свързани с имуществения режим между съпрузи

Италия

Съдържание, предоставено от
Италия

Член 64, параграф 1, буква а) — съдилищата или органите, компетентни да разглеждат молби за декларация за изпълняемост в съответствие с член 44, параграф 1 и да се произнасят по жалби срещу решения по такива молби в съответствие с член 49, параграф 2

Съдът, компетентен да разглежда молби за декларация за изпълняемост в съответствие с член 44, параграф 1, е апелативният съд (Corte di Appello).

Съдът, компетентен да се произнася по жалби срещу решения по молби за декларация за изпълняемост в съответствие с член 49, параграф 2, е Върховният касационен съд (Suprema Corte di Cassazione).

Член 64, параграф 1, буква б) — процедурите по оспорване на решението, постановено по жалба, посочени в член 50

Решение, постановено по въззивна жалба, може да бъде оспорвано чрез:

1) жалба за преразглеждане (ricorso per revocazione) по реда на член 391-bis и ter от Гражданския процесуален кодекс;

2) възражение, подадено от трета страна (opposizione di terzo) по реда на член 391-ter от Гражданския процесуален кодекс.

Във връзка със съдебното решение може да бъде подадена също така молба за поправка, ако то съдържа технически грешки или неточни изчисления.

Член 65, параграф 1 — списъка на другите органи и правните специалисти, посочени в член 3, параграф 2

За целите на член 3, параграф 2 са компетентни също така:

адвокатите, когато те упражняват функциите си в рамките на режима на асистирани преговори (negoziazione assistita) съгласно член 6 от Законодателно постановление № 132 от 2014 г.;

длъжностните лица по гражданско състояние, когато те упражняват функциите си в рамките на режима на опростяване, предвиден в член 12 от Законодателно постановление № 132 от 2014 г.

Последна актуализация: 04/03/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.