Въпроси, свързани с имуществения режим между съпрузи

Италия

Съдържание, предоставено от
Италия

ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Италия

Семейно право – Въпроси, свързани с имуществения режим между съпрузи


*задължително поле

Член 64, параграф 1, буква а) — съдилищата или органите, компетентни да разглеждат молби за декларация за изпълняемост в съответствие с член 44, параграф 1 и да се произнасят по жалби срещу решения по такива молби в съответствие с член 49, параграф 2

Съдът, компетентен да разглежда молби за декларация за изпълняемост в съответствие с член 44, параграф 1, е апелативният съд (Corte di Appello).

Съдът, компетентен да се произнася по жалби срещу решения по молби за декларация за изпълняемост в съответствие с член 49, параграф 2, е Върховният касационен съд (Suprema Corte di Cassazione).

Член 64, параграф 1, буква б) — процедурите по оспорване на решението, постановено по жалба, посочени в член 50

Решение, постановено по въззивна жалба, може да бъде оспорвано чрез:

1) жалба за преразглеждане (ricorso per revocazione) по реда на член 391-bis и ter от Гражданския процесуален кодекс;

2) възражение, подадено от трета страна (opposizione di terzo) по реда на член 391-ter от Гражданския процесуален кодекс.

Във връзка със съдебното решение може да бъде подадена също така молба за поправка, ако то съдържа технически грешки или неточни изчисления.

Член 65, параграф 1 — списъка на другите органи и правните специалисти, посочени в член 3, параграф 2

За целите на член 3, параграф 2 са компетентни също така:

адвокатите, когато те упражняват функциите си в рамките на режима на асистирани преговори (negoziazione assistita) съгласно член 6 от Законодателно постановление № 132 от 2014 г.;

длъжностните лица по гражданско състояние, когато те упражняват функциите си в рамките на режима на опростяване, предвиден в член 12 от Законодателно постановление № 132 от 2014 г.

Последна актуализация: 04/03/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.